Tabako gamintojams ir pardavėjams uždrausta remti renginius
Šian­dien Sei­mas pri­ėmė Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis užd­raus­ta ne tik ska­tin­ti ta­ba­ko ga­mi­nių įsi­gi­ji­mą, bet ir rė­mi­mą bet ko­kia for­ma ir bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis.

Už šiuos tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus, ku­rie įsi­ga­lios sau­sio 1 die­ną, bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai, bal­sa­vu­sių prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 12 par­la­men­ta­rų.

Nuo ki­tų ki­tų me­tų ta­ba­ko ga­mi­nius rin­kai tie­kian­čių bend­ro­vių bei jų fi­lia­lų, taip pat jų par­da­vi­mu už­sii­man­čių įmo­nių pa­va­di­ni­mai ne­bus skel­bia­mi jų re­mia­mų ren­gi­nių me­tu bei ren­gi­nių rė­mė­jų są­ra­šuo­se. Iki šiol tai bu­vo ga­li­ma da­ry­ti, re­mian­tis ga­lio­ju­sia įsta­ty­mo iš­im­ti­mi.

Pa­gal nau­jas nuo­sta­tas ta­ba­ko pro­duk­tų ga­min­to­jams bei par­da­vė­jams drau­džia­ma bet ko­kia for­ma ir bet ko­kio­mis prie­mo­nė­mis rem­ti vi­sus ren­gi­nius, veik­las, as­me­nis ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes. Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis taip pat įsi­pa­rei­go­ja­ma nu­sta­tant ir įgy­ven­di­nant su ta­ba­ko kon­tro­le su­si­ju­sias po­li­ti­kos kryp­tis ap­sau­go­ti jas nuo ko­mer­ci­nių ir ki­tų ta­ba­ko pra­mo­nės in­te­re­sų.