Tabako gaminiams – akylesnis žvilgsnis
Į Lie­tu­vą plūs­tant kon­tra­ban­di­niams rū­ka­lams, Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas pa­skel­bė apie griež­tes­nę ta­ba­ko ga­mi­nių mui­ti­nės kon­tro­lę. 

Anot Mui­ti­nės de­par­ta­men­to pra­ne­ši­mo, nuo rugp­jū­čio mė­ne­sio mui­ti­nin­kai iš dek­la­ran­tų, mui­ti­nės pro­ce­dū­rų vyk­dy­to­jų, kro­vi­nių ga­vė­jų bei siun­tė­jų ir jų at­sto­vų ga­li par­ei­ka­lau­ti dau­giau įvai­rių do­ku­men­tų, įro­dan­čių ga­be­na­mų rū­ka­lų įsi­gi­ji­mo bei ga­be­ni­mo tei­sė­tu­mą.

Dek­la­ran­tai, mui­ti­nės par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mu, tu­rės pa­teik­ti ne tik ta­ba­ko ga­mi­nių kro­vi­nio ga­be­ni­mo važ­ta­raš­čius, par­da­vi­mo sąs­kai­tas-fak­tū­ras, li­cen­ci­jas vers­tis did­me­ni­ne ar maž­me­ni­ne pre­ky­ba ta­ba­ko ga­mi­niais, ju­ri­di­nio as­mens re­gis­tra­ci­jos pa­žy­mė­ji­mus, bet ir ta­ba­ko ga­mi­nių lai­ky­mo ar sau­go­ji­mo su­tar­tis tarp nu­sta­ty­tos sau­go­ji­mo vie­tos ir as­mens, tu­rin­čio tei­sę dis­po­nuo­ti pre­kė­mis, do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius ta­ba­ko ga­mi­nių už­sa­ky­mą, at­sis­kai­ty­mą už įsi­gy­ja­mus ar par­duo­da­mus ta­ba­ko ga­mi­nius, ap­mo­kė­ji­mą už ta­ba­ko ga­mi­nių sau­go­ji­mo, trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gas, de­ta­lų ta­ba­ko ga­mi­nių ga­be­ni­mo marš­ru­to ap­ra­šy­mą, trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jo ir trans­por­to prie­mo­nės re­gis­tra­ci­jos do­ku­men­tus.

Tei­sė mui­ti­nės par­ei­gū­nams rei­ka­lau­ti to­kių do­ku­men­tų yra nu­ma­ty­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me Są­jun­gos mui­ti­nės ko­dek­se. Griež­tes­ne kon­tro­le sie­kia­ma už­ti­krin­ti tin­ka­mą tre­čio­sio­se ša­ly­se pa­ga­min­tų ar iš tre­čių­jų ša­lių įvež­tų ir mui­ti­nės san­dė­liuo­se, mui­ti­nės lai­ki­no­jo sau­go­ji­mo san­dė­liuo­se ar lais­vo­sio­se zo­no­se sau­go­mų, juo­se par­duo­da­mų ir iš jų iš­ve­ža­mų ta­ba­ko ga­mi­nių kon­tro­lę.

Griež­tes­nių prie­mo­nių kon­tro­liuo­jant ta­ba­ko ga­mi­nių ju­dė­ji­mą im­ama­si, nes ne­si­liau­ja į mū­sų ša­lį plū­dę kon­tra­ban­di­niai rū­ka­lai. Da­lis jų bū­na pa­žy­mė­ti kai­my­ni­nių ša­lių, dau­giau­sia Bal­ta­ru­si­jos ban­de­ro­lė­mis, o ki­ti – ir be jų. Taip nu­ti­ko ir pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai Mui­ti­nės kri­mi­na­li­nės tar­ny­bos par­ei­gū­nai vie­na­me Tra­kų ra­jo­no kai­mų su­lai­kė 2,58 mln. eu­rų ver­tės bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dą. Ji bu­vo su­krau­ta į ša­lia san­dė­lio sto­vė­ju­sį vil­ki­ką „I­ve­co“ su dviem prie­ka­bo­mis. Dau­giau kaip 1 mln. bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių pa­ke­lių „Ko­ro­na“ ir „Ko­ro­na Slims“ bu­vo be bal­ta­ru­siš­kų ban­de­ro­lių.

Pa­na­šių at­ve­jų, kai su­lai­ko­ma ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos už de­šim­tis, šim­tus tūks­tan­čių ar ir mi­li­jo­ną eu­rų, šie­met bū­ta jau ne vie­no. Abe­jo­ja­ma, ar rū­ka­lai bu­vo skir­ti vie­tos rin­kai, di­džiau­sia ti­ki­my­bė – iš­ga­be­ni­mui į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis. Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti tik ban­do­ma juos le­ga­li­zuo­ti.

Mui­ti­nės ana­li­ti­kai pa­ste­bi po­ky­čių ir smul­kio­sios rū­ka­lų kon­tra­ban­dos ke­ly­je. Pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja, su­stip­ri­nus mui­ti­nės kon­tro­lę tarp­tau­ti­niuo­se pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tuo­se – La­vo­riš­kė­se, Me­di­nin­kuo­se, Šal­či­nin­kuo­se, Rai­gar­de, šie­met pa­gau­sė­jo at­ve­jų, kai smul­kie­ji kon­tra­ban­di­nin­kai ban­do lai­mę va­žiuo­da­mi per ri­bo­tos mui­ti­nės kon­tro­lės – vie­ti­nio eis­mo pos­tus. Daž­niau­siai ne­le­ga­lūs rū­ka­lai ve­ža­mi leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se įreng­to­se slėp­tu­vė­se per to­kius pos­tus, kaip Ra­kų, Ei­šiš­kės, Tve­re­čiaus, La­te­že­rio, ne­se­niai ta­po tarp­tau­ti­niu ta­pu­sį Šums­ko pos­tą.