T. Žilinskas: turime būti pasirengę galimam migrantų maršrutui per Lietuvą
Par­ei­gū­nai tu­ri bū­ti pa­si­ren­gę ga­li­mam mig­ran­tų marš­ru­tui per Lie­tu­vą po to, kai bu­vo su­stab­dy­ti pa­bė­gė­lių srau­tai iš Tur­ki­jos į Grai­ki­ją ir Bal­ka­nų ša­lis, sa­ko nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

„Į­si­ga­lio­jus read­mi­si­jos su­tar­čiai tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Tur­ki­jos, ga­li pa­kryp­ti srau­tai, ma­tyt, per Juo­dą­ją jū­rą, Ukrai­ną į Len­ki­ją, ga­li pa­kryp­ti per Ru­si­ją į Bal­ti­jos ša­lis“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė T.Ži­lins­kas.

„Tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę ir ti­krai tą aps­vars­ty­siu su Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos va­du ir ge­ne­ro­lu Re­na­tu Po­žė­la, kad tar­ny­ba bū­tų pa­si­ruo­šu­si, par­ei­gū­nai bū­tų tin­ka­mai ap­mo­ky­ti ir, ma­nau, kad mes ti­krai už­ti­krin­si­me sau­gu­mą mū­sų vals­ty­bės“, – pri­dū­rė jis.

Apie tai, kad ne­le­ga­lių mig­ran­tų marš­ru­tas ga­li nu­sid­riek­ti per Lie­tu­vą, anks­čiau yra kal­bė­ję ir pats R.Po­žė­la, ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Bū­ti­na bend­ra­dar­biau­ti su kariuomene

Mi­nis­tras tei­gė, kad už­kar­dant ga­li­mus mig­ran­tų srau­tus bū­ti­nas bend­ra­dar­bia­vi­mas ir su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne.

Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bų ir ka­riuo­me­nės są­vei­ka bū­ti­na ir at­re­miant va­di­na­mą­sias hib­ri­di­nes grės­mes, kal­bė­jo T.Ži­lins­kas. Ka­ro at­ve­ju Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas bū­tų įjung­tos į gink­luo­tų­jų pa­jė­gų su­dė­tį.

„Mes ren­gia­me daug mo­ky­mų, pra­ty­bų, šli­fuo­ja­me mū­sų tak­ti­kas, taip kad to­liau tę­si­me tą glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – sa­kė mi­nis­tras.

Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba jau įsi­gi­jo dvi pa­nau­do­tas vo­kiš­kas spe­cia­lią­sias trans­por­to prie­mo­nes su van­dens pa­tran­ko­mis.

2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te bu­vo nu­ma­ty­ta 200 tūkst. eu­rų šioms riau­šių mal­ši­ni­mo prie­mo­nėms įsi­gy­ti.

T.Ži­lins­kas ža­dė­jo tęs­ti „ap­gal­vo­tas, su­de­rin­tas su so­cia­li­niais par­tne­riais“ pert­var­kas po­li­ci­jo­je bei rea­guo­ti į grės­mes po žmo­nių gy­vy­bių par­ei­ka­la­vu­sių iš­puo­lių Briu­se­ly­je ir Par­yžiu­je.

„Ma­no tiks­las už­ti­krin­ti, kad tar­ny­bos bend­ra­dar­biau­tų ir ne­bū­tų kaž­ko­kių spra­gų tiek bend­ra­dar­bia­vi­me, tiek kei­čian­tis in­for­ma­ci­ja“, – sa­kė nau­ja­sis mi­nis­tras.

Jis tei­gė pri­ori­te­tus nu­sis­ta­ty­sian­tis kiek­vie­no­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je, ta­čiau pla­čiau to ne­ko­men­ta­vo.

„Šiuo me­tu pra­šy­čiau man su­teik­ti dau­giau lai­ko su­si­pa­žin­ti su ki­tais klau­si­mais, nei vie­ša­sis sau­gu­mas“, – tei­gė T.Ži­lins­kas.

Pa­si­ruo­šęs bend­ra­dar­biau­ti su profsąjungomis

Kai ku­rių par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų kri­ti­kos su­lau­kęs T.Ži­lins­kas sa­kė esąs pa­si­ruo­šęs bend­ra­dar­biau­ti.

„Ką aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti kaip vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, aš at­vi­ras bend­ra­dar­bia­vi­mui, kvie­čiu pro­fe­si­nes są­jun­gas bend­ra­dar­biau­ti, teik­ti kons­truk­ty­vius pa­siū­ly­mus, aiš­ku, aš juos pa­sik­vie­siu ar­ti­miau­siu me­tu so­cia­li­nius par­tne­rius ir la­bai ti­kiuo­si ko­man­di­nio dar­bo, nes aš vie­nas nie­ko ne­pa­da­ry­siu, (...) o ko­man­di­niu dar­bu pa­siek­si­me vi­sus tiks­lus“, – tei­gė mi­nis­tras.

Na­cio­na­li­nio par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ba­ne­lis tre­čia­die­nį sa­kė abe­jo­jan­tis, ar T.Ži­lins­kas bus veik­lus spren­džiant par­ei­gū­nų prob­le­mas, nes jis to ne­da­rė iki šiol dirb­da­mas mi­nis­te­ri­jo­je. Jis tei­gia, kad T.Ži­lins­ko pa­sky­ri­mu į par­ei­gas su­in­te­re­suo­ta Pre­zi­den­tū­ra.

Tuo me­tu mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad T.Ži­lins­ką kri­ti­kuo­jan­čios prof­są­jun­gos „pra­dė­jo po­li­ti­kuo­ti“, ne­pai­sy­da­mos sta­tu­te nu­ma­ty­to po­li­ti­nio ne­utra­lu­mo pri­nci­po.

Pa­aiš­ki­no dėl pa­sky­ri­mo į de­par­ta­men­to va­do­vo pareigas

Mi­nis­tras yra pri­pa­ži­nęs, kad bu­vęs Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Rai­mun­das Pa­lai­tis yra jo du­kros krikš­ta­tė­vis. T.Ži­lins­kas tei­gia, jog į VRM Vie­šo­jo sau­gu­mos po­li­ti­kos de­par­ta­men­to par­ei­gas 2009 me­tais bu­vęs pa­skir­tas skaid­riai ir pa­gal įsta­ty­mus.

„Aš bu­vau sta­tu­ti­nis par­ei­gū­nas, pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sius tei­sės ak­tus (…) tu­rė­jau bū­ti per­kel­tas į sta­tu­ti­nes par­ei­gas, prieš sie­kiant ei­ti į ne­sta­tu­ti­nes par­ei­gas vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je, pa­imant ma­ne į taip va­di­na­mą VRM kad­rų re­zer­vą“, – kal­bė­jo T.Ži­lins­kas.

„Taip kad jo­kio kon­kur­so tuo me­tu ne­rei­kė­jo ir to­kia ga­li­my­bė da­bar­ti­nia­me Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te taip pat yra. Sta­tu­ti­nis par­ei­gū­nas ga­li dirb­ti ne sta­tu­ti­nė­se par­ei­go­se be kon­kur­so“, – pri­dū­rė jis.

Iki tol T.Ži­lins­kas dir­bo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos at­ašė ša­lies nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, prieš tap­da­mas de­par­ta­men­to va­do­vu dar dvi sa­vai­tes bu­vo tuo­me­ti­nio po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Viz­gir­do Te­ly­čė­no pa­ta­rė­ju.

Mi­nis­tras sa­kė V.Te­ly­čė­no pa­ta­rė­jo par­ei­gas užė­męs „dėl pro­ce­dū­ri­nio klau­si­mo“, nes pa­gal įsta­ty­mus tu­rė­jo grįž­ti į sta­tu­ti­nę tar­ny­bą, prieš per­ke­liant jį į ne­sta­tu­ti­nes Vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to par­ei­gas.

Jis tei­gė ne­at­si­me­nan­tis, ar pe­rei­nant į Vie­šo­jo sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas bū­ti­nas aukš­ta­sis tei­si­nis iš­si­la­vi­ni­mas.

T.Ži­lins­kas par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti ket­vir­ta­die­nį. Jis pa­kei­tė Sau­lių Skver­ne­lį, ku­ris at­sta­ty­din­tas pa­skel­bus jo pla­nus da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.