T. Žilinskas: prašymai dėl pabėgėlio statuso nagrinėjami pakankamai greitai
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas ne­su­tin­ka, kad pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją ap­sun­ki­na jų prie­globs­čio pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mas.

To­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, šią sa­vai­tę ap­si­lan­kiu­si pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je, kur pir­miau­sia pri­sig­lau­džia per­kel­ti mig­ran­tai. Ji sa­kė pra­šy­sian­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją ir Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą grei­tin­ti pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mą – tai, anot jos, rei­ka­lin­ga no­rint su­ma­žin­ti pa­bė­gė­lių kon­cen­tra­ci­ją Ruk­lo­je.

T.Ži­lins­kas sa­vo ruo­žtu sa­ko, kad pa­bė­gė­liai Ruk­lo­je už­si­bū­na ne dėl prie­globs­čio pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mo.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mes ir da­bar per­kel­tų as­me­nų prie­globs­čio pra­šy­mus nag­ri­nė­ja­me žy­miai grei­čiau – dvi­gu­bai grei­čiau – nei įpras­ta. Mak­si­mum iki še­šių sa­vai­čių. Bet šian­dien Ruk­lo­je vis dar lai­ko­mi 80 per­kel­tų as­me­nų, ku­riems Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas jau yra su­tei­kęs sta­tu­są. Va­di­na­si, 80 as­me­nų ga­li bū­ti per­kel­ti to­li­mes­nei in­teg­ra­ci­jai į sa­vi­val­dy­bes, bet kaž­ko­dėl tai ne­vyks­ta. Tai aš ma­nau, kad var­gu ar dar di­des­nis (pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mo) pa­sku­bi­ni­mas ir au­ko­ji­mas tam ti­krų gal­būt sau­gu­mo pa­ti­kri­ni­mų ti­krai ne­išsp­ręs­tų prob­le­mos“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų. Šiuo me­tu į ša­lį per­kel­ta be­veik 200 as­me­nų, Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre te­be­gy­ve­na 99 pa­bė­gė­liai iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Vie­nos pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ap­sis­to­ju­sios šei­mos pra­šy­mas su­teik­ti prie­globs­tį at­mes­tas – jau į Lie­tu­vą per­kel­tai sep­ty­nių as­me­nų šei­mai Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas nu­ta­rė ne­leis­ti gy­ven­ti mū­sų ša­ly­je, nes jie esą – ne ka­ro pa­bė­gė­liai, o eko­no­mi­niai mig­ran­tai. Šei­ma kol kas ne­de­por­tuo­ta, nes de­par­ta­men­to spren­di­mą ji aps­kun­dė teis­mui.

Mi­nis­tro aiš­ki­ni­mu, šios šei­mos at­ve­jis ver­čia dar la­biau ti­krin­ti mig­ran­tus iki jų per­kė­li­mo, ta­čiau ti­ki­na, kad sau­gu­mo po­žiū­riu jie ir da­bar pa­ti­ki­na­mi „ab­so­liu­čiai“.

„Ne vie­ną kar­tą mi­nė­jau, kad tų pa­ti­kri­ni­mų iki per­kė­li­mo ak­cen­tas yra dėl ga­li­mų grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, dėl tų as­me­nų pa­ti­ki­mu­mo ir sau­gu­mo pa­da­ro­me ab­so­liu­čiai vis­ką, kas įma­no­ma, kad tie as­me­nys ne­kel­tų grės­mės. O ar tie as­me­nys yra eko­no­mi­niai mig­ran­tai, ar ka­ro pa­bė­gė­liai, čia jau yra at­ski­ras klau­si­mas, ti­krai rei­kia ne­ma­žai su­rink­ti in­for­ma­ci­jos, no­rint įro­dy­ti, kad jie yra eko­no­mi­niai mig­ran­tai (...) Mes, aiš­ku, pa­sis­teng­si­me dar la­biau pa­to­bu­lin­ti pro­ce­są, dir­ba­me su ko­le­go­mis grai­kais, tur­kais ir ita­lais, kad ras­tu­me ga­li­my­bių gau­ti dar dau­giau in­for­ma­ci­jos, kad to­kių at­ve­jų ne­pa­si­kar­to­tų“, – sa­kė T.Ži­lins­kas.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad iki šiol tik vie­na šei­ma iš per­kel­tų be­veik 200 mig­ran­tų pri­pa­žin­ta eko­no­mi­niais mig­ran­tais.