Švietimo profsąjungos primins valdžiai apie politinį padorumą
No­rė­da­mos įspė­ti po­li­ti­kus ne­prii­mi­nė­ti avan­tiū­ris­ti­nių spren­di­mų ry­toj Lie­tu­vos švie­ti­mo, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų, Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nė są­jun­ga „So­li­da­ru­mas“ 9 va­lan­dą prie Sei­mo or­ga­ni­zuo­ja pi­ke­tą.

Prof­są­jun­gų at­sto­vus pa­pik­ti­no, kad mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką Sei­mo so­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­to net ne­si­kon­sul­ta­vęs su Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­riais. „Net ko­mi­te­to po­sė­džio die­ną vie­šai ne­skel­bia­mas svars­to­mo tei­sės ak­to pro­jek­tas. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė ra­gi­na ko­mi­te­to na­rius pri­tar­ti tei­sės ak­tui, ku­rio šie nė­ra re­gė­ję. Ta pa­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė, pri­ta­riant mi­nis­te­ri­jos kler­kams, siū­lo pus­me­čiui „pa­tau­py­ti“ dar­bo už­mo­kes­čiui kel­ti skir­tus 17 mln. eu­rų, ku­riuos per krau­jus ke­lių są­ži­nin­gų po­li­ti­kų pa­lai­ko­mos pro­fe­si­nės są­jun­gos iš­rei­ka­la­vo at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te“, – sa­vo pra­ne­ši­me pik­ti­na­si prof­są­jun­gų at­sto­vai.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, šian­dien Sei­mo na­riai iš nau­jo ėmė svars­ty­ti liūd­nai pa­gar­sė­ju­sį Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­ei­tos ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bei, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos va­do­vams švie­ti­mo pro­fe­si­nių są­jun­gų eks­per­tai sva­riais ar­gu­men­tais įro­dė, jog mi­nė­to įsta­ty­mo nuo­sta­tų tai­ky­mas švie­ti­mo sis­te­mo­je su­kels dar di­des­nį chao­są. Bu­vo pa­siek­tas pri­nci­pi­nis su­ta­ri­mas, jog, kol ne­bus at­lik­ti ke­li es­mi­niai po­ky­čiai švie­ti­me su­si­ję su fi­nan­sa­vi­mo, pe­da­go­gų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo bei jo ver­ti­ni­mo tvar­ka, mo­ky­to­jų ir ki­tų švie­ti­mo dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka ne­si­keis. „Ta­čiau nau­jo­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rai bei vos tik pa­skir­ti mi­nė­tų mi­nis­te­ri­jų va­do­vai net ne­pa­si­do­mė­ję pro­fe­si­nių są­jun­gų ar­gu­men­tais ir bu­vu­siais su­si­ta­ri­mais, už­ku­li­si­niais bei bul­do­ze­ri­niais me­to­dais ėmė­si iš nau­jo pri­imi­nė­ti bend­rą, įskai­tant ir mo­ky­to­jus, vi­siems biu­dže­ti­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jams tai­ko­mą tei­sės ak­tą. To­kia po­li­ti­kų sku­ba su­kel­tų bet ku­rio grei­čio mė­gė­jo nuo­sta­bą, tik šian­dien die­nos švie­są iš­vy­dęs įsta­ty­mo pro­jek­tas, be jo­kių kon­sul­ta­ci­jų, ry­toj jau bus tei­kia­mas svars­ty­ti ple­na­ri­nia­me Sei­mo po­sė­dy­je“, – tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos, „kan­triai ir ar­gu­men­tuo­tai siū­liu­sios pri­im­ti sis­te­miš­kai nuo­sek­lius spren­di­mus, ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­ko tiek prieš sku­bo­tą ir ne­at­sa­kin­gą mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo kai­tą, tiek prieš ele­men­ta­rų po­li­ti­nį pa­do­ru­mą pa­mi­nan­čią tei­sės ak­to pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą“.