Švietimo pertvarka toliau kiršina „valstiečius“
Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ jau­čia esant įtam­pą tarp Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) va­do­vo Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės. Tei­gia­ma, kad ši per prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį sie­kia E. Jo­vai­šos at­sta­ty­di­ni­mo, ta­čiau tai ga­li kai­nuo­ti pos­tą jai pa­čiai.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jo­je ne­rims­ta emo­ci­jos, už­vi­ru­sios ko­vo pa­bai­go­je, kai E. Jo­vai­šos va­do­vau­ja­mas ŠMK pri­ta­rė nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, nu­ma­tan­čiam Sei­mo par­amą Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) su­si­jun­gi­mui, nors Vy­riau­sy­bė bu­vo pra­šiu­si ati­dė­ti šio klau­si­mo svars­ty­mą.

„Į­tam­pa tarp J. Pe­traus­kie­nės ir E. Jo­vai­šos aki­vaiz­di. Mi­nis­trė ma­to prob­le­mą dėl ŠMK pir­mi­nin­ko ir aki­vaiz­džiai ieš­ko prem­je­ro už­ta­ri­mo, siek­da­ma nu­ša­lin­ti E. Jo­vai­šą nuo da­bar­ti­nių po­zi­ci­jų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė šal­ti­niai Sei­mo LVŽS frak­ci­jo­je.

Ma­to pa­mai­ną ministrei

Pa­šne­ko­vų tei­gi­mu, prem­je­ras, ku­ris yra Sei­mo LVŽS frak­ci­jos na­rys, ga­li pa­siū­ly­ti į ją su­si­bū­ru­siems po­li­ti­kams spręs­ti E. Jo­vai­šos pa­kei­ti­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­te klau­si­mą. Kaip ži­no­ma, ko­vo 29-ąją ŠMK pri­ėmus spren­di­mą dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si, S. Skver­ne­lis ne­gai­lė­jo jam kri­ti­kos.

„Tai vie­nin­te­lis ko­mi­te­tas, ku­ris nuo pat pra­džių el­gė­si ne­su­vo­kia­mai. Ne­su­vo­kia­mai ir mi­nis­trės at­žvil­giu, nors ji ti­krai de­da daug pa­stan­gų, net per daug pa­stan­gų ir lai­ko au­ko­ja­ma ir for­ma­liems, ir ne­for­ma­liems su­si­ti­ki­mams. Tai yra po­žiū­ris, nu­kreip­tas gal­būt į XIX am­žių“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

S. Skver­ne­lis ža­dė­jo kreip­tis į Sei­mo eti­kos sar­gus, kad šie įver­tin­tų E. Jo­vai­šos el­ge­sį, ta­čiau iki šiol to ne­pa­da­rė.

„Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai LVŽS frak­ci­jo­je tei­gė abe­jo­jan­tys, ar S. Skver­ne­lis ry­šis rim­tai im­tis E. Jo­vai­šos, va­di­na­mo „vals­tie­čių“ rin­ki­mų prog­ra­mo­je su­for­mu­luo­tų švie­ti­mo re­for­mos gai­rių au­to­riu­mi ir tu­rin­čio tvir­tą ne tik LVŽS ly­de­rio ir frak­ci­jos se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio, bet ir dau­gu­mos frak­ci­jos na­rių pa­lai­ky­mą.

„Jei S. Skver­ne­lis pa­si­ryž­tų tai da­ry­ti (vers­ti E. Jo­vai­šą – aut.), toks spren­di­mas tik dar la­biau pa­di­din­tų įtam­pą frak­ci­jo­je“, – kal­bė­jo LVŽS at­sto­vai.

Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša: „Y­ra ele­men­ta­rus dar­bo pro­ce­sas, ja­me tak­ti­kos mo­men­tai ga­li šiek tiek skir­tis.“

Jų tei­gi­mu, to­kie prem­je­ro veiks­mai pir­miau­sia at­si­liep­tų ne E. Jo­vai­šai, bet S. Skver­ne­lio re­mia­mai švie­ti­mo mi­nis­trei. „Ga­li ras­tis pa­siū­ly­mų keis­ti mi­nis­trę, ku­ri ne­ge­ba aiš­kiai ko­mu­ni­kuo­ti ir daž­nai iš­ke­lia į vie­šu­mą par­ti­jo­je ne­aps­vars­ty­tas idė­jas“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vai. Mi­nis­trės ga­li­ma pa­mai­na esą jau nu­ma­ty­ta – pos­tas ga­lė­tų bū­ti siū­lo­mas šiuo me­tu švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­čiam Gied­riui Vi­liū­nui, tu­rin­čiam dau­giau po­li­ti­nės pa­tir­ties nei da­bar­ti­nė ŠMM va­do­vė.

Konf­lik­tą neigia

Mi­nis­trė J. Pe­traus­kie­nė va­kar „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ne­tu­rin­ti lai­ko kal­bė­tis, o E. Jo­vai­ša ne­igė esant konf­lik­tą su ŠMM va­do­ve. „Žmo­nių in­terp­re­ta­ci­jos la­bai įvai­rios. Bet rim­tai sa­kau: nei ji, nei aš ne­tu­ri­me ko­kių nors pik­tu­mų ar ne­ge­ros va­lios. Yra ele­men­ta­rus dar­bo pro­ce­sas, ja­me tak­ti­kos mo­men­tai ga­li šiek tiek skir­tis“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

LVŽS frak­ci­jai pri­klau­san­tis ŠMK na­rys, bu­vęs Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją va­di­no „dar­bi­niais rei­ka­lais“. „Pap­ras­čiau­siai kai ku­riais klau­si­mais ski­ria­si nuo­mo­nės. No­rint jas su­de­rin­ti, rei­ka­lin­gos abi­pu­sės pa­stan­gos ir dia­lo­gas“, – aiš­ki­no jis.

Sei­mo ŠMK vi­ce­pir­mi­nin­ko kon­ser­va­to­riaus Man­to Ado­mė­no tei­gi­mu, nors LVŽS frak­ci­jo­je ir ga­li­mi ne­su­ta­ri­mai, ko­mi­te­to dar­bas „ko­rek­tiš­kas“. „Vie­šo­jo­je erd­vė­je gir­di­me ži­nias apie skir­tin­gas E. Jo­vai­šos bei J. Pe­traus­kie­nės po­zi­ci­jas, bet ko­mi­te­to dar­be ta įtam­pa ne­at­sis­pin­di“, – tei­gė jis.

Tiek val­dan­čių­jų, tiek opo­zi­ci­jos at­sto­vai ne­ofi­cia­liai svars­to, kad šiuo me­tu tvir­tes­nes po­zi­ci­jas LVŽS tu­ri E. Jo­vai­ša. „Jei S. Skver­ne­lis ar J. Pe­traus­kie­nė ban­dy­tų jį nu­stum­ti, tai tik dar la­biau su­vie­ny­tų ap­link E. Jo­vai­šą Sei­me dir­ban­čius LVŽS at­sto­vus, nes jis yra ta­pęs jiems au­to­ri­te­tu. Be to, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­te jis pri­im­ti­nas ir opo­zi­ci­jai, nes nė­ra toks ra­di­ka­lus, kaip kai ku­rie ki­ti ŠMK dir­ban­tys „vals­tie­čiai“, – tei­gė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vai.