Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas išrinko narius į LRT tarybą
Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas bir­že­lio 1 d. po­sė­dy­je slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rin­ko ke­tu­ris kan­di­da­tus į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ta­ry­bos na­rius.

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas bir­že­lio 1 d. po­sė­dy­je slap­tu bal­sa­vi­mu iš­rin­ko ke­tu­ris kan­di­da­tus į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) ta­ry­bos na­rius: Liud­vi­ką Ga­dei­kį, Da­lią Ku­trai­tę-Gied­rai­tie­nę, Vy­tau­tą Pe­trą Pleč­kai­tį, Rai­mon­dą Sa­vic­ką ir nu­ta­rė teik­ti Sei­mui svars­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ta­ry­bos su­dė­ties“.

Šių me­tų rug­sė­jo 1 d. bai­gia­si Sei­mo de­le­guo­tų LRT ta­ry­bos na­rių Čes­lo­vo Jur­šė­no, Liud­vi­ko Ga­dei­kio, To­mo Ei­tu­čio ir Ed­mun­do Ga­nu­saus­ko ka­den­ci­ja. Sei­mo frak­ci­jos ko­mi­te­tui pa­tei­kė pen­kis kan­di­da­tus. Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mo 9 straips­nio 2 da­li­mi Sei­mas tu­ri pa­skir­ti ke­tu­ris LRT ta­ry­bos na­rius (2 na­riai ski­ria­mi iš opo­zi­ci­nių frak­ci­jų pa­siū­ly­tų kan­di­da­tų), pra­ne­6a Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.