Švietimo ministrės patarėjas: pirmoji gera žinia mokytojams – jau pirmadienį
Tre­čia­die­nį vy­ko vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mas ku­ria­me bu­vo pri­sta­ty­ta ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis ir vy­riau­sy­bė mi­nis­trei Jur­gi­tai Pe­traus­kie­nei lei­do tą su­tar­tį pa­si­ra­šy­ti. Jau pir­ma­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja dėl šios su­tar­ties or­ga­ni­zuo­ja pa­si­ta­ri­mą su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, tad jau tą­dien tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti sma­gių ži­nių, ku­rių dau­gu­ma mo­ky­to­jų lau­kia, pa­sa­ko­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės pa­ta­rė­jas bend­ro­jo ug­dy­mo klau­si­mais Ar­mi­nas Va­ra­naus­kas.

Šioje sutartyje bus kalbama apie etatinį mokytojo apmokėjimą, jis įsigalioti turėtų 2018-ųjų rugsėjo 1-ąją. Pasak patarėjo, tai buvo vienas pagrindinių reikalavimų, kurio mokytojai siekė daug metų.

A. Varanauskas laidos „Labas rytas, Lietuva“ eteryje dar kartą riminė, kad ši vyriausybė yra įsipareigojusi 2020-aisiais pasiekti 1000 eurų vidutinę vienam mokytojui tenkančią algą. Minėtas etatinis mokėjimas yra viena iš priemonių, padėsianti pasiekti šį tikslą.

„Jiems bus apmokama ir už tas veiklas, už kurias mokytojai mokykloje galbūt jausdavosi, kad jiems yra nemokama, arba tai buvo kaip primestos funkcijos, kurias jie turėjo atlikti“, – pasakoja švietimo ministrės patarėjas.