Švietimo ir mokslo ministre paskirta A. Pitrėnienė
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre pa­skir­ta „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė, pa­sta­ruo­ju me­tu ėju­si Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės par­ei­gas.

Kaip pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra, ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį pa­si­ra­šė de­kre­tą dėl A.Pi­trė­nie­nės sky­ri­mo į par­ei­gas.

Skir­ti šią po­li­ti­kę mi­nis­tre pre­zi­den­tei siū­lęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė, kad A.Pi­trė­nie­nės kan­di­da­tū­ra iš vi­sų jam „dar­bie­čių“ pa­teik­tų bu­vo „pa­ti ge­riau­sia“, bei pa­tvir­ti­no, jog iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos gau­ta pa­žy­ma apie jos tin­ka­mu­mą jai yra pa­lan­ki.

Jis sa­kė ti­kin­tis, kad A.Pi­trė­nie­nei už­teks kom­pe­ten­ci­jos dirb­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre.

Pre­zi­den­tė su A.Pi­trė­nie­ne bu­vo su­si­ti­ku­si an­tra­die­nį. Pre­zi­den­tū­ra taip pat ak­cen­tuo­ja, kad A.Pi­trė­nie­nė tu­ri pa­tir­ties švie­ti­mo sri­ty­je.

„A.Pi­trė­nie­nė an­trą ka­den­ci­ją dir­bo Sei­me, va­do­va­vo Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tui. Ne vie­ne­rius me­tus yra dir­bu­si mo­kyk­lo­se, Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riu­je“, - in­for­muo­ja­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

Pa­skir­to­ji mi­nis­trė yra bai­gu­si Vil­niaus vals­ty­bi­nį pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą (da­bar – Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas), Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te įgi­jo edu­ko­lo­gi­jos ma­gis­trės laips­nį. Ji yra Dar­bo par­ti­jos na­rė nuo 2003 me­tų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės par­ei­gas A.Pi­trė­nie­nė pra­dės ei­ti po to, kai pri­sieks Sei­me.