Švietimą siūloma finansuoti ir iš lošimų verslo
Ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo na­riai su­sku­bo teik­ti pa­tai­sas an­tra­die­nį pri­sta­ty­tam at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­tui. Pir­mie­ji pra­šy­to­jai dau­giau lė­šų no­rė­tų gau­ti pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti bei me­lio­ra­ci­joms pro­jek­tams plė­to­ti.

Sei­mo na­riai su­sku­bo teik­ti pa­tai­sas an­tra­die­nį pri­sta­ty­tam at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­tui. Pir­mie­ji pra­šy­to­jai dau­giau lė­šų no­rė­tų gau­ti pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams ir me­lio­ra­ci­joms prog­ra­moms plė­to­ti.

2017 me­tų biu­dže­tą Sei­me pri­sta­čiu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad jis su­dė­lio­tas lai­kan­tis griež­tų fi­nan­si­nės draus­mės tai­syk­lių. Ta­čiau par­la­men­ta­rams to­kie įspė­ji­mai nė mo­tais. Pir­mie­ji pa­tai­sas pa­tei­kė į nau­ją­jį Sei­mą ne­pa­te­ku­sios Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai. Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Pa­liu­kas bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė siū­lo at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti 35,4 mln. eu­rų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti. Dar 2 mln. eu­rų, jų nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti skir­ta dok­to­ran­tų sti­pen­di­joms di­din­ti, 6,2 mln. eurų – dės­ty­to­jų, moks­lo dar­buo­to­jų ir ki­tų ty­rė­jų dar­bo už­mo­kes­čiui kel­ti. Moks­li­nin­kų at­ly­gi­ni­mams 2017 me­tais di­din­ti pa­pil­do­mai pra­šo­ma 3,1 mln. eu­ro. Dar 5 mln. eu­rų pra­šo­ma ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo prog­ra­moms fi­nan­suo­ti. Vi­sas šias iš­lai­das „dar­bie­čiai“ siū­lo fi­nan­suo­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to įplau­kų iš ak­ci­zo už al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ir ap­do­ro­tą ta­ba­ką bei mo­kes­čio iš lo­te­ri­jų ir azar­ti­nių lo­ši­mų.

Kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius pa­si­pik­ti­no, kad 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te nė­ra nu­ma­ty­ta lė­šų me­lio­ra­ci­jos prog­ra­mai įgy­ven­din­ti. Jo tei­gi­mu, pa­gal šią 2015–2017 me­tų prog­ra­mą me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų bei grio­vių prie­žiū­ros ir re­mon­to dar­bams kas­met tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma po 60 mln. eu­rų. Ta­čiau, pa­sak K. Star­ke­vi­čiaus, per vi­są šio Sei­mo ka­den­ci­ją me­lio­ra­ci­jai nė vie­nais me­tais to­kia su­ma ne­bu­vo skir­ta. Kai­mų rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tis par­la­men­ta­ras, bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras pa­pil­do­mai me­lio­ra­ci­jos po­rei­kiams at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te siū­lo skir­ti 34,7 mln. eu­rų. Šias lė­šas, jo nuo­mo­ne, ga­li­ma bū­tų ras­ti su­ma­ži­nus vals­ty­bės sko­los val­dy­mo asig­na­vi­mus.