Švęs, melsis ir nepolitikuos
Lie­tu­vos len­kai at­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį mi­nės Pa­sau­lio len­kų die­ną. Kar­tu bus pa­žy­mė­tas Len­ki­jos krikš­to 1050-me­tis bei 225-oji 1791 me­tų Kons­ti­tu­ci­jos su­kak­tis.

Lie­tu­vos len­kų są­jun­ga (LLS) ra­gi­na tau­tie­čius, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, stu­den­tus, len­kiš­kų mo­kyk­lų mo­ky­to­jus bei moks­lei­vius ak­ty­viai da­ly­vau­ti Vil­niu­je ta pro­ga pla­nuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se. Iš­kil­mės pra­si­dės Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, iš kur ei­se­na ke­liaus Ge­di­mi­no pros­pek­tu pro Ka­ted­rą iki Auš­ros var­tų. Čia bus au­ko­ja­mos Šv. Mi­šios. Vė­liau Ro­tu­šės aikš­tė­je kon­cer­tuos įvai­rūs len­kų ko­lek­ty­vai.

LLS pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nios“ pa­sa­ko­jo, kad į šven­tę lau­kia­ma at­vyks­tant ne­ma­žai gar­bin­gų sve­čių, ne tik iš Len­ki­jos Sei­mo ir Se­na­to. „Ža­dė­jo at­vyk­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to, JAV len­kų kong­re­so, Aus­tra­li­jos, Vo­kie­ti­jos or­ga­ni­za­ci­jų, Eu­ro­pos len­kų uni­jos at­sto­vai“, – sa­kė LLS va­do­vas. Ta­čiau sve­čiai, pa­sak jo, Vil­niu­je ne­už­si­bus, nes sku­bės į Var­šu­vą, kur ge­gu­žės 3 die­ną bus mi­ni­ma Kons­ti­tu­ci­jos die­na. To­dėl Lie­tu­vos len­kų prob­le­moms ap­ta­ri­nė­ti, anot M. Mac­ke­vi­čiaus, lai­ko per daug ne­bus. „Lie­tu­vos len­kų prob­le­mos vi­siems ge­rai ži­no­mos, ką čia ap­ta­ri­nė­ti, rei­kia jas spręs­ti“, – sa­kė po­li­ti­kas. Pla­nuo­ja­ma, kad ei­ty­nė­se Ge­di­mi­no pros­pek­tu ir ki­tuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­vaus apie 10 tūkst. žmo­nių. To­kiam skai­čiui iš­duo­tas sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas.

Ge­gu­žės 2-ąją mi­ni­mą Pa­sau­lio len­kų die­ną 2001 me­tais pa­skel­bė Len­ki­jos Sei­mas, pri­min­da­mas tar­pu­ka­rio me­tais švęs­tą Emig­ran­to die­ną. Už Len­ki­jos ri­bų gy­ve­na apie 20 mln. len­kų. Di­džiau­sios len­kų kil­mės žmo­nių bend­ruo­me­nės yra Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, Ka­na­do­je, Bra­zi­li­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, taip pat – Lie­tu­vo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ukrai­no­je.