Šventinėje eisenoje dalyvavo tūkstančiai žmonių
Tūks­tan­čiai žmo­nių tre­čia­die­nį Vil­niu­je da­ly­va­vo šven­ti­nė­je ei­se­no­je, mi­nė­da­mi Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ąsias me­ti­nes.

Po iš­kil­min­gos Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jos, dau­giau kaip 4 tūkst. žmo­nių, ly­di­mi ka­ri­nio or­kes­tro, Ge­di­mi­no pros­pek­tu žy­gia­vo nuo Sei­mo iki Ka­ted­ros aikš­tės.

Dau­ge­lis ei­se­nos da­ly­vių bu­vo pa­si­puo­šę tau­ti­ne sim­bo­li­ka. Mi­nio­je bu­vo ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių, Ukrai­nos, Len­ki­jos vė­lia­vos.

„Man ta šven­tė ypa­tin­ga, čia yra ma­no Lie­tu­va, čia yra ma­no Tė­vy­nė. Džiau­giuo­si, kad yra la­bai daug žmo­nių“, - BNS sa­kė ei­se­no­je da­ly­va­vu­si pen­si­nin­kė Sta­nis­la­va Ga­la­dil­die­nė.

„Di­džiau­sią ži­nią siun­čia­me ne tiek pa­sau­liui, kiek pa­tys sau, nes gy­ve­na­me to­kiais grei­tų pa­si­kei­ti­mų lai­ko­tar­piais. Per­nai bu­vau at­ėjęs pa­lai­ky­ti Mai­da­no. Vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų po­žiū­ris pa­si­kei­tė“, - sa­kė ki­tas ei­se­nos da­ly­vis, 26 me­tų Al­man­tas Ab­ro­mai­tis, mi­nė­da­mas įvy­kius Ukrai­no­je.

Šven­ti­niai ren­gi­niai taip pat vyks­ta ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, va­ka­re Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­cer­tai.