Švelnina poziciją dėl alkoholio vartojimo viešuose renginiuose
Šian­dien Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas vėl grį­žo prie Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo svars­ty­mo. Ta­čiau po­zi­ci­ja dėl drau­di­mų ger­ti al­ko­ho­lį vie­šuo­se ren­gi­niuo­se ir am­žiaus ri­bo­ji­mas – švel­nė­ja.

Sei­mo ko­mi­te­tas su­tin­ka, kad mu­gė­se ir ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se bū­tų spe­cia­lios zo­nos, kur bū­tų par­duo­da­mas al­ko­ho­lis ir kur ne­bū­tų įlei­džia­mi jau­nuo­liai iki 20 me­tų.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį svars­tė siū­ly­mą griež­tin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir pri­ta­rė to­kioms zo­noms – už bal­sa­vo 6, prieš – 3, o 1 Sei­mo na­rys su­si­lai­kė.

„To­kį cir­ką Eu­ro­po­je tu­rė­si­me pir­mą kar­tą. Ne ag­ro­no­mo rei­ka­las kiš­tis į to­kius rei­ka­lus“, – tei­gė „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. „R.Kar­baus­kis („vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis – BNS) da­rys at­ski­rus lo­vius?“ – pik­ti­no­si jis.

Kai ku­rie Sei­mo na­riai bai­mi­no­si, kad tė­vai ga­lės pa­lik­ti ne­pil­na­me­čius vai­kus vie­nus, į at­ski­rą zo­ną ei­da­mi iš­ger­ti alaus.

Ne­pri­tar­ta ir ke­lių par­la­men­ta­rų siū­ly­mui pa­vil­jo­nus pri­skir­ti maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­tai – tai reiš­kia, kad al­ko­ho­lio pa­vil­jo­nuo­se ne­bus, ta­čiau juo bus ga­li­ma pre­kiau­ti ne­sta­cio­na­rio­se lau­ko ka­vi­nė­se.

„Pa­lan­gai vi­so ge­ro“, – rep­li­ka­vo R.Že­mai­tai­tis.

Ko­mi­te­tas taip pat ne­su­ti­ko, kad spe­cia­liuo­se ren­gi­niuo­se – par­odo­se bū­tų pre­kiau­ja­ma ne stip­res­niu nei 14 proc. vy­nu (da­bar – 13 proc.).

Kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis ti­ki­no, kad sa­vi­val­dy­bės pa­čios ga­li nu­spręs­ti, kur leis­ti var­to­ti al­ko­ho­lį.