Sveikatos valdininkai mikrobų nebemato
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) val­di­nin­kai no­rė­tų, kad ne­bū­tų nu­sta­ty­ta, kiek ga­li bū­ti mi­kro­biš­kai už­terš­ti ša­ly­je par­da­vi­nė­ja­mi as­mens hi­gie­nos ga­mi­niai – vien­kar­ti­nės no­si­nės, hi­gie­ni­nės ar vei­do ser­ve­tė­lės, rankš­luos­čiai, hi­gie­ni­niai pa­ke­tai, kū­di­kių vys­tyk­lai, saus­kel­nės, tua­le­ti­nis po­pie­rius.

To­dėl jie pa­siū­lė at­si­sa­ky­ti šių ga­mi­nių mi­kro­bi­nio už­terš­tu­mo reg­la­men­ta­vi­mo, nes ne­va nė­ra duo­me­nų, kad jie ga­li bū­ti už­terš­ti. Ta­čiau su tuo ne­su­tin­ka Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) spe­cia­lis­tai. Jie pa­žy­mi, kad prieš ket­ve­rius me­tus te­ko nu­baus­ti dvi įmo­nes, ku­rios į Lie­tu­vos rin­ką ke­ti­no tiek­ti mi­kro­biš­kai la­biau nei lei­džia­ma už­terš­tą tua­le­ti­nį po­pie­rių.

Ri­zi­ka nedidelė

Li­be­ra­li­zuo­ti as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių rei­ka­la­vi­mus SAM siū­lo pa­kei­čiant Hi­gie­nos nor­mą HN 64–1:2001 „Kos­me­ti­kos ir as­mens hi­gie­nos ga­mi­niai. Di­džiau­sias lei­džia­mas mi­kro­bi­nio už­terš­tu­mo ly­gis“. Ją tvir­ti­na svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras. Hi­gie­nos nor­mą kei­čian­čio įsa­ky­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Va­len­ti­nas Gav­ri­lo­vas dės­to, kad nė­ra pa­grįs­tų įro­dy­mų dėl vien­kar­ti­nių as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių ke­lia­mos mi­kro­bi­nės tar­šos ri­zi­kos. Esą, at­siž­vel­giant į nau­do­ja­mas ža­lia­vas (na­tū­ra­lios per­dirb­tos me­džia­gos, sin­te­ti­niai po­li­me­rai), ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją (aukš­tos tem­pe­ra­tū­ros re­ži­mas, vi­siš­kas ga­my­bos pro­ce­sų au­to­ma­ti­za­vi­mas), ge­ros ga­my­bos pra­kti­kos pri­nci­pų lai­ky­mo­si prie­vo­lę ir ga­ta­vų ga­mi­nių fi­zi­ki­nio che­mi­nio ir che­mi­nio ro­dik­lio ri­bi­nę ver­tę, to­kie yra pri­skir­ti­ni ma­žos mi­kro­bio­lo­gi­nės ri­zi­kos ga­mi­niams.

Anot vi­ce­mi­nis­tro, vien­kar­ti­nių as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių mi­kro­bi­nio už­terš­tu­mo re­gu­lia­vi­mo pra­kti­kos nė­ra nė vie­no­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bė­je.

Siū­lo susilaikyti

Mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mas nu­ste­bi­no VVTAT, tad ji pa­siū­lė to­kių už­mo­jų at­si­sa­ky­ti. Mat tar­ny­ba ne­su­tin­ka, kad nė­ra pa­grįs­tų įro­dy­mų dėl as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių ke­lia­mos mi­kro­bi­nės tar­šos ri­zi­kos ir kad į Lie­tu­vos rin­ką pa­ten­ka tik sau­gūs ir ne­už­terš­ti ga­mi­niai. VVTAT prieš ket­ve­rius me­tus eko­no­mi­nes sank­ci­jas – pi­ni­gi­nes bau­das – sky­rė dviem bend­ro­vėms, ku­rios ban­dė mū­sų ša­lies rin­ko­je pla­tin­ti leis­ti­nas mi­kro­bi­nio už­terš­tu­mo nor­mas vir­ši­jan­tį tua­le­ti­nį po­pie­rių.

„Tai­gi teig­ti­na, kad rin­ko­je esa­ma at­ve­jų, kai as­mens hi­gie­nos ga­mi­niai ga­li kel­ti mi­kro­bi­nės tar­šos ri­zi­ką. To­kie ga­mi­niai ne­sau­gūs var­to­ti ir ne­ga­li bū­ti tie­kia­mi rin­kai“, – iš­va­do­se dėl SAM siū­ly­mo pa­brė­žė VVTAT di­rek­to­rius Ju­lius Pa­go­jus. Anot jo, VVTAT sie­kia už­ti­krin­ti aukš­tą var­to­to­jų ap­sau­gos ly­gį ir sau­gų as­mens hi­gie­nos pre­kių var­to­ji­mą. To­dėl ir siū­lo hi­gie­nos nor­mo­je pa­lik­ti as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių mi­kro­bi­nio už­terš­tu­mo ly­gio reg­la­men­ta­vi­mą.

J. Pa­go­jaus tei­gi­mu, keis­ta ir tai, jog da­bar siū­ly­da­ma at­si­sa­ky­ti as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių už­terš­tu­mo reg­la­men­ta­vi­mo SAM aiš­ki­na, jog nė­ra mi­kro­bi­nės tar­šos ri­zi­kos. Mat šių me­tų pra­džio­je ji lai­kė­si vi­siš­kai prieš­in­gos po­zi­ci­jos, teik­da­ma de­rin­ti ki­tas hi­gie­nos nor­mos, tai­ko­mos kos­me­ti­kos ir as­mens hi­gie­nos ga­mi­niams, pa­tai­sas. Tą­kart SAM aiš­ki­no, jog po­rei­kis reg­la­men­tuo­ti vien­kar­ti­nių as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių mi­kro­bi­nę tar­šą yra pa­grįs­tas nuo 1996 me­tų pri­žiū­rint as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių rin­ką nu­sta­ty­tais at­ve­jais, kai tar­ša vir­ši­jo nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Taip pat – įver­ti­nus vien­kar­ti­niams as­mens hi­gie­nos ga­mi­niams nau­do­ja­mų ža­lia­vų mi­kro­bi­nę tar­šą bei ga­ta­vų ga­mi­nių mi­kro­bi­nės tar­šos ro­dik­lių tie­sio­gi­nę pri­klau­so­my­bę nuo ga­my­bi­nės ap­lin­kos mi­kro­bio­lo­gi­nės tar­šos.

Ke­lia nuo­sta­bą ir įtarimų

Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras V. Gav­ri­lo­vas, teik­da­mas de­rin­ti hi­gie­nos nor­mos pa­tai­sas, tei­gia, kad at­si­sa­kius as­mens hi­gie­nos ga­mi­nių mi­kro­bi­nio už­terš­tu­mo reg­la­men­ta­vi­mo pa­ge­rės vers­lo są­ly­gos ūkio su­bjek­tams, tie­kian­tiems rin­kai bei ga­mi­nan­tiems vien­kar­ti­nius as­mens hi­gie­nos ga­mi­nius.

Antanas Matulas: „Keista, kad ministerijai prioritetas yra verslo sąlygų gerinimas, o ne žmonių sveikatos interesai.“ /Romo Jurgaičio nuotrauka

To­kia SAM po­zi­ci­ja kiek nu­ste­bi­no par­la­men­ta­rą An­ta­ną Ma­tu­lą. „Keis­ta, kad mi­nis­te­ri­jai pri­ori­te­tas yra vers­lo są­ly­gų ge­ri­ni­mas, o ne žmo­nių svei­ka­tos in­te­re­sai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Anot po­li­ti­ko, šiuo me­tu iš ES ins­ti­tu­ci­jų kaip tik sklin­da ten­den­ci­jos, jog rei­kė­tų dar griež­čiau reg­la­men­tuo­ti, kiek ir ko­kių me­džia­gų ga­li bū­ti tiek kos­me­ti­kos, tiek hi­gie­nos prie­mo­nė­se, taip pat ga­li­mą jų mi­kro­bi­nį už­terš­tu­mą. Ypač prie­mo­nių, skir­tų kū­di­kiams, vai­kams, ar tų, ku­rios il­giau bū­na pri­glu­du­sios prie žmo­gaus odos.

Lie­tu­vos gam­tos fon­do di­rek­to­rius Ed­mun­das Grei­mas nuo­gąs­ta­vo, kad rei­ka­la­vi­mų as­mens hi­gie­nos ga­mi­niams li­be­ra­li­za­vi­mas ga­li tu­rė­ti ne­igia­mą po­vei­kį ne tik žmo­nėms, bet ir gam­tai. Mat to­li gra­žu ne vi­si pa­nau­do­ti to­kie ga­mi­niai pa­ten­ka į at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Ki­ti bū­na iš­me­ta­mi tie­siog į ap­lin­ką. Į ją pa­ten­ka ir dau­ge­lio ga­mi­nių pluoš­te esan­čios plas­ti­ko da­le­lės.

„Nors vi­si ga­mi­niai ES yra ser­ti­fi­kuo­ja­mi, ne­ga­li­ma at­mes­ti ti­ki­my­bės, jog bus ban­do­ma at­vež­ti ir pa­ga­min­tų tre­čio­sio­se ša­ly­se, ku­rio­se rei­ka­la­vi­mai ne to­kie griež­ti. Ga­li bū­ti, kad ke­liau­da­mi iš tre­čių­jų ša­lių Lie­tu­vą to­kie ga­mi­niai pa­sieks jau kaip ES ša­lių. Ar kas nors ži­no, koks ga­li bū­ti to­kių ga­mi­nių tiek che­mi­nis, tiek mi­kro­bi­nis už­terš­tu­mas?“ – kal­bė­jo E. Grei­mas.

Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las svars­tė, kas ga­lė­jo lem­ti mi­nė­tus SAM pa­siū­ly­mus. „Man to­kia ini­cia­ty­va ne­la­bai su­pran­ta­ma. Ma­ny­čiau, jog ji ran­da­si dėl to, kad jau ku­rį lai­ką SAM nė­ra nuo­la­ti­nio mi­nis­tro. Gal­būt kas nors ban­do „pra­kiš­ti“ vers­lui pa­lan­kius spren­di­mus“, – sa­kė jis.