Sveikatos politika – iš kitų rankų
Sei­me ap­ta­ria­mos ga­li­my­bės pert­var­ky­ti Na­cio­na­li­nę svei­ka­tos ta­ry­bą (NST), kad šio­je vos ke­lis­kart per me­tus po­sė­džiau­ti su­si­ren­kan­čio­je ins­ti­tu­ci­jo­je sa­vo at­sto­vų tu­rė­tų Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos. Ta­čiau jau gir­dė­ti pers­pė­ji­mų, jog vien pert­var­kos ga­li ne­pa­kak­ti.

Vis dau­giau po­li­ti­kų ir spe­cia­lis­tų ti­ki­na, kad mi­nė­ta ins­ti­tu­ci­ja, ša­lies biu­dže­tui kas­met kai­nuo­jan­ti 60 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vai aps­kri­tai ne­rei­ka­lin­ga, nes esą ne­at­lie­ka jo­kio rea­laus dar­bo.

Veik­la netenkina

Par­la­men­to tvir­ti­na­mus NST nuo­sta­tus ir Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mą pa­siū­lė keis­ti „vals­tie­tės“ – Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė ir šio ko­mi­te­to na­rė As­ta Ku­bi­lie­nė. Anot pa­sta­ro­sios, NST veik­lo­je ne­da­ly­vau­ja nei PSO, nei pa­cien­tų at­sto­vai, o vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų, bend­ruo­me­nių svei­ka­tos ta­ry­bų at­sto­vų skai­čius jo­je ne­pro­por­cin­gai di­de­lis: net pen­ki svei­ka­tos ta­ry­bų at­sto­vai ir ne ma­žiau vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų. „No­ri­me įtrauk­ti įvai­res­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­rius, taip pat PSO at­sto­vą, dir­ban­tį mū­sų ša­ly­je“, – pa­brė­žė A. Ku­bi­lie­nė. Be to, ne­pa­ten­ki­na­ma ir NST veik­la, nes daž­niau­siai ap­si­ri­bo­ja­ma 2–3 po­sė­džiais per me­tus.

Pa­siū­ly­muo­se nu­ma­ty­ta apib­rėž­ti ir NST na­rių ka­den­ci­jas. Iki šiol jos ne­bu­vo ri­bo­ja­mos, tad kai ku­rie as­me­nys NST pri­klau­so de­šimt­me­tį ir il­giau. Šiuo me­tu dar­bą bai­gia penk­tos ka­den­ci­jos ta­ry­ba, ku­riai ket­vir­tą ka­den­ci­ją va­do­vau­ja prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas pro­fe­so­rius Juo­zas Pun­dzius. Ne­tru­kus Sei­mas tu­rė­tų tvir­tin­ti šeš­tos ka­den­ci­jos NST.

„Nus­ta­čius, kad NST na­riu ga­li­ma bū­ti ne il­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės, bus už­ti­krin­tas ta­ry­bos at­si­nau­ji­ni­mas, jos veik­la taps skaid­res­nė, o pa­cien­tų at­sto­vai tu­rės ga­li­my­bę da­ly­vau­ti for­muo­jant Lie­tu­vos svei­ka­tos po­li­ti­ką“, – aiš­ki­no A. Ku­bi­lie­nė. Pa­sak par­la­men­ta­rės, keis­ti NST nuo­sta­tus bū­ti­na ir dėl to, kad au­di­tą šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je at­li­ku­si Vals­ty­bės kon­tro­lė nu­ro­dė, jog vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais dir­ban­tis ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ne­ga­li bū­ti vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jas ir vyk­dy­ti jo funk­ci­jų, t. y. skirs­ty­ti biu­dže­to pi­ni­gų.

Tie­sa, nors NST pir­mi­nin­kas dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, ta­ry­ba tu­ri se­kre­to­ria­tą, ku­rį su­da­ro trys žmo­nės.

Siū­lo lik­vi­duo­ti tarybą

Kol Sei­mo SRK svars­to, kas ga­lė­tų bū­ti NST na­riais, par­la­men­ta­ras Kęs­tu­tis Ma­siu­lis tvir­ti­na, kad „prie Sei­mo“ vei­kian­čios įvai­rios ta­ry­bos esą vei­kia ne­efek­ty­viai, nau­do­ja daug iš­tek­lių, o jų veik­los re­zul­ta­tai – abe­jo­ti­ni. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, iš­im­tis – Sei­mo kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba. „NST ti­krai ne­rei­ka­lin­ga. To­kių prie Sei­mo įkur­tų ins­ti­tu­ci­jų yra dau­giau kaip 20“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė K. Ma­siu­lis.

Aurelijus Veryga: "Į Nacionalinę sveikatos tarybą būtina įtraukti naujų narių ir atsisakyti šiuo metu dirbančių."

Anot jo, NST rei­kė­jo ta­da, kai Sei­mas dar bu­vo su­kau­pęs men­kai pa­tir­ties ir jam gal­būt trū­ko kom­pe­ten­ci­jos svei­ka­tos po­li­ti­kos klau­si­mais. Ta­čiau par­la­men­ta­rai ir anks­čiau ga­lė­jo, ir da­bar tu­ri ga­li­my­bę tie­sio­giai – ne per NST – pa­si­kon­sul­tuo­ti su šios sri­ties eks­per­tais. „Jei­gu ins­ti­tu­ci­jos bū­tų ku­ria­mos pa­gal tas sri­tis, ku­rių Sei­mo na­riai ne­iš­ma­no, rei­kė­tų steig­ti ir At­omi­nės ener­ge­ti­kos ta­ry­bą, ir dar gau­sy­bę ki­tų“, – ti­ki­no K. Ma­siu­lis. Jis pri­mi­nė, kad bū­ta ne vie­no ban­dy­mo aps­vars­ty­ti, ar šios įstai­gos rei­ka­lin­gos, bet ko­ne vi­sos kol kas te­beeg­zis­tuo­ja.

Idė­jai at­si­sa­ky­ti NST taip pat pri­ta­ria Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas. „Pa­nai­ki­nus šią ta­ry­bą eko­no­mi­nis efek­tas bū­tų di­des­nis nei nau­da iš jos veik­los“, – pa­žy­mė­jo li­be­ra­las.

Abe­jo­jan­čių­jų netrūksta

Sei­mo SRK na­rė A. Ku­bi­lie­nė pri­pa­ži­no, kad ne vie­nas par­la­men­ta­ras abe­jo­ja, ar NST iš­vis rei­ka­lin­ga. To­kios nuo­sta­tos lai­ko­si dau­giau­sia ne vie­ną ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tys po­li­ti­kai. „Šiuo me­tu Sei­me dir­ba daug nau­jų žmo­nių. Jie pir­mus me­tus at­sto­vau­ja rin­kė­jų in­te­re­sams, tad gal­būt ma­žiau apie tai iš­ma­no nei se­niau dir­ban­tys par­la­men­ta­rai. Kol kas ne­dis­ku­tuo­ja­me apie NST pa­nai­ki­ni­mą. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te esa­me su­ta­rę, kad NST dar tu­rė­tų gy­vuo­ti“, – kal­bė­jo A. Ku­bi­lie­nė. Po­li­ti­kės žo­džiais, to­kiai po­zi­ci­jai pri­ta­ria ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

Va­kar Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo „Lie­tu­vos ži­nias“, kad, mi­nis­tro nuo­mo­ne, „Na­cio­na­li­nė svei­ka­tos ta­ry­ba rei­ka­lin­ga, ta­čiau ją bū­ti­na la­bai at­nau­jin­ti: per­žiū­rė­ti su­dė­tį, įtrauk­ti nau­jų na­rių ir at­si­sa­ky­ti šiuo me­tu dir­ban­čių“.

A. Ku­bi­lie­nė taip pat ga­ran­ta­vo, jog tuo at­ve­ju, jei Sei­mo ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se ap­ta­riant pa­siū­ly­tas Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­tai­sas par­la­men­ta­rai pa­teiks dau­giau ar­gu­men­tų, kad NST iš tie­sų ne­rei­kia, į juos bus at­siž­velg­ta.