Sveikatos ministras žada reglamentuoti gimdymą namuose
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė su­da­ry­sian­tis dar­bo gru­pę gim­dy­mui na­muo­se reg­la­men­tuo­ti.

Mi­nis­tras žur­na­lis­tams pa­brė­žė bū­ti­ny­bę pa­si­rū­pin­ti, kad eg­zis­tuo­jan­ti gim­dy­mo na­muo­se pra­kti­ka bū­tų sau­gi. Jo tei­gi­mu, gim­dy­ti pa­de­dan­čių gy­dy­to­jų per­se­kio­ji­mas teis­me nė­ra tin­ka­mas bū­das spręs­ti prob­le­mą.

„Mes tur­būt vi­si gir­dė­jo­me apie teis­mų spren­di­mus, ku­rie vie­no­kie ar ki­to­kie bu­vo pri­im­ti dėl jau bu­vu­sių at­ve­jų. Ma­nau, kad ta pra­kti­ka, ku­ri bu­vo – spręs­ti prob­le­mą per­se­kio­jant tei­siš­kai žmo­nes, ku­rie pa­dė­jo gim­ti tiems vai­kams na­muo­se – nė­ra, ma­tyt, tin­ka­ma. Juo la­biau, kad tas reiš­ki­nys de fac­to eg­zis­tuo­ja, žmo­nės gim­do na­mie“, – sa­kė mi­nis­tras.

A.Ve­ry­ga ža­dė­jo, kad nag­ri­nė­jant šį klau­si­mą pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas kū­di­kių ir mo­ti­nų sau­gu­mui, bus ver­ti­na­mos ki­tų ša­lių pra­kti­kos.

„Mes ne­au­ko­si­me ti­krai sau­gu­mo – nei kū­di­kių, nei ma­mų, bet tuo pa­čiu įver­tin­si­me ge­rą­sias ki­tų ša­lių pra­kti­kas“, – tei­gė A.Ve­ry­ga.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas gruo­dį dėl gim­dy­me na­muo­se kal­ta pri­pa­ži­no bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­ją 50-me­tę Da­lią Ja­kai­tę.

Dėl ne­tei­sė­to ver­ti­mo­si ūki­ne, ko­mer­ci­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la ji įpa­rei­go­ta bū­ti na­muo­se nuo 22 val. va­ka­ro iki 6 val. ry­to.

Gim­dy­mo na­muo­se ša­li­nin­kai tei­gia, kad jis su­tei­kia dva­si­nį sau­gu­mą ir yra lei­džia­mas dau­ge­ly­je už­sie­nio ša­lių. Jie ra­gi­na įtei­sin­ti aku­še­rių ir gi­ne­ko­lo­gų pa­gal­bą gim­dy­vėms ne li­go­ni­nė­se.

Kri­ti­kai sa­ko, kad gim­dy­ti na­muo­se yra ne­sau­gu, ky­la pa­vo­jus ir mo­ti­nos, ir kū­di­kio svei­ka­tai ir gy­vy­bei, ypač jei gim­dy­mo me­tu at­si­ran­da komp­li­ka­ci­jų.

Gim­dy­mo na­muo­se įtei­si­ni­mą re­mia ir so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis, ku­rio vi­si pen­ki vai­kai yra gi­mę na­muo­se. Jis pats ža­da ne­si­kiš­ti Vy­riau­sy­bei svars­tant šį klau­si­mą.