Sveikatos apsaugos ministras atleido patarėją
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga pa­ten­ki­no pa­ta­rė­jo Ar­tū­ro Maž­ri­mo pra­šy­mą at­leis­ti iš par­ei­gų.

Jis at­lei­džia­mas nuo pir­ma­die­nio, BNS nu­ro­dė mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė.

„Mi­nis­tras jam dė­ko­ja už nuo­šir­dų dar­bą ko­man­do­je ir lin­ki vi­so­ke­rio­pos sėk­mės to­li­mes­niuo­se dar­buo­se“, – tei­gė pa­ta­rė­ja.

Pa­ta­rė­jas iš par­ei­gų pa­si­trau­kė vie­šai pa­skli­dus in­for­ma­ci­jai, kad be­veik prieš de­šimt me­tų Vil­niaus ir Klai­pė­dos ka­zi­no jis pra­lo­šė apie 300 tūkst. eu­rų.

Kaip skelb­ta, A.Ve­ry­ga dėl vi­sų sa­vo pa­ta­rė­jų bu­vo krei­pę­sis į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas, ta­čiau jos ne­nu­ro­dė jo­kių ap­lin­ky­bių, dėl ku­rių jo pa­ta­rė­jai ne­ga­lė­tų dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

A.Maž­ri­mas anks­čiau dir­bo po­li­ci­jo­je, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je, bu­vo Lie­tu­vos sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nis­tra­ci­jos Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­ju, va­do­va­vo Pa­lan­gos ši­lu­mos tink­lams bei Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Psi­chia­tri­jos de­par­ta­men­tui.

Anks­čiau yra kan­di­da­ta­vęs į Sei­mą su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.