Sveikatingumo centras parūpo ir opozicijai
Įvy­kiai Drus­ki­nin­kų svei­ka­ti­ni­mo cen­tre ir su tuo sie­ja­mas aukš­to Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­no at­sis­ta­ty­di­ni­mas pa­ska­ti­no po­li­ti­kų ak­ty­vu­mą.

Pir­mie­ji su­rea­ga­vo opo­zi­ci­ni­niai kon­ser­va­to­riai. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis. „Pa­rei­gū­nai tu­ri bū­ti lais­vi ir jaus­tis sau­gūs, vyk­dy­da­mi sa­vo par­ei­gas bei pri­im­da­mi spren­di­mus, ku­rie su­si­ję su aukš­to ran­go ir įta­kin­gais po­li­ti­kais. Pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad aukš­tas par­ei­gas uži­man­tis STT par­ei­gū­nas pa­si­trau­kia iš tar­ny­bos pa­tir­da­mas spau­di­mą dėl vyk­do­mų ty­ri­mų, su­si­ju­sių su po­li­ti­kais, pri­va­lo bū­ti nuo­dug­niai iš­tir­ta. Prieš­in­gu at­ve­ju tai tap­tų ne­pa­tei­si­na­mu pre­ce­den­tu vi­sai tei­sė­sau­gos bend­ruo­me­nei, ku­ris par­aly­žuo­tų bet ko­kią ko­vą su ko­rup­ci­ja ir pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba“, – tei­gia TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­kas G. Lands­ber­gis. Pa­sak po­li­ti­ko, šis at­ve­jis tu­ri bū­ti la­bai nuo­dug­niai ir iš­sa­miai iš­tir­tas Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je. „Pa­rei­gū­nai, ti­rian­tys ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, tu­ri bū­ti vi­siš­kai ap­sau­go­ti nuo bet ko­kio po­li­ti­nio spau­di­mo iš ko­kios par­ti­jos jis be­bū­tų“, – sa­ko G. Lands­ber­gis.

Da­li­ja­si abe­jo­nė­mis

So­cia­li­nia­me „Fa­ce­book“ TS-LKD ly­de­riui an­tri­na ir ki­ti bend­ra­par­tie­čiai. Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pri­si­pa­žįs­ta ne­no­rįs ti­kė­ti, kad „po­li­ti­nis tei­sė­sau­gos už­val­dy­mas jau pa­sie­kė to­kį ly­gį, kad įta­kin­gų so­cial­de­mo­kra­tų ap­lin­ką ty­ri­mais pa­lie­tę par­ei­gū­nai yra pri­vers­ti at­sis­ta­ty­din­ti iš par­ei­gų“. Jam an­tri­na frak­ci­jos ko­le­ga Ar­vy­das Anu­šau­kas. Pa­sak jo, STT pa­da­li­nio pra­dė­ju­sio svar­bius ty­ri­mus va­do­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mas su­ke­lia įvai­rių min­čių. „Ne­si­no­ri ti­kė­ti, kad bus pe­rei­na­ma prie ka­dai­se STT tai­ky­tos re­to­ri­kos – at­seit sa­vi­val­dy­bė­se ty­ri­mų ma­žai ar jie ne­pra­de­da­mi, nes trūks­ta re­sur­sų bei lė­šų ku­rui. Ta­čiau pa­na­šu, kad vi­di­nis, ne­ma­to­mas, tar­pins­ti­tu­ci­nis spau­di­mas pra­si­dė­jo. Ne­at­mes­čiau prie­lai­dos, kad į spau­di­mą įsi­jun­gė „ne­mo­ka­mo Aqua sū­rio mė­gė­jai“, tarp ku­rių ma­tyt da­bar yra uži­man­čių įta­kin­gas par­ei­gas da­bar­ti­nės val­džios hie­rar­chi­jo­je“. Kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ra­šo: „po­li­ti­kos už­ku­li­siuo­se ne­ma­žai kal­bų apie so­cial­de­mo­kra­tų ge­bė­ji­mus da­ry­ti įta­ką tei­sė­sau­gai. Tai ro­do ir jų sie­kis sa­vo pro­ku­ro­rą pa­sis­kir­ti. To­dėl ši ži­nia ne itin nu­ste­bi­no. Ma­ty­sim, kaip įvy­kiai ru­tu­lio­sis toliau“

Trau­kia­si iš par­ei­gų

Kaip skelb­ta, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio Drus­ki­nin­kų svei­ka­ti­ni­mo ir poil­sio cen­tro „A­qua“ di­rek­to­rius Ed­mun­das An­ta­nai­tis pir­ma­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas įta­riant pikt­nau­džia­vi­mu. STT Kau­no val­dy­bos par­ei­gū­nai, ga­vę duo­me­nų apie gal­būt ne­tei­sė­tai nau­do­ja­mas sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vės lė­šas ir tur­tą, pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šios bend­ro­vės di­rek­to­riaus pikt­nau­džia­vi­mo. At­lik­da­mi šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, par­ei­gū­nai pir­ma­die­nį su­lai­kė „A­qua“ di­rek­to­rių, bend­ro­vės ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se at­li­ko kra­tas ir pa­ėmė ty­ri­mui reikš­min­gus daik­tus ir do­ku­men­tus. Bend­ro­vės va­do­vas, kaip įta­ria­ma, kar­tais pa­si­telk­da­mas kai ku­riuos Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus, or­ga­ni­zuo­da­vo žmo­nių ap­gy­ven­di­ni­mą vieš­bu­ty­je „A­qua“ be jo­kios bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos, taip pat bū­da­vo da­li­na­mos įvai­rios do­va­nos – lei­di­mai ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti cen­tro pa­slau­go­mis. STT par­ei­gū­nų at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai. Ket­vir­ta­die­nį pa­aiš­kė­jo, kad iš par­ei­gų trau­kia­si STT Kau­no val­dy­bos vir­ši­nin­kas Da­rius Am­šie­jus.

Lan­kė­si bu­vęs STT va­do­vas

Va­kar pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad bu­vęs STT va­do­vas, da­bar Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės se­kre­to­ria­to va­do­vas Ži­man­tas Pa­ce­vi­čius Drus­ki­nin­kų svei­ka­tin­gu­mo cen­tre lan­ky­da­vo ne­mo­ka­mai. Apie tai pra­ne­šė LNK ži­nios. Ž. Pa­ce­vi­čius sa­ko, kad cen­tre lan­kė­si ke­tu­ris kar­tus ir už nie­ką ne­mo­kė­jo. „Aš tai ne­įž­vel­giau nie­ko blo­ga, ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bių or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­niai bu­vo ir, ma­tyt, bu­vo, kaip sa­kant, komp­lek­sas vie­nas iš komp­lek­sų ir ap­nak­vyn­di­no sve­čius. Aš gal­vo­ju, kad čia to­kių prob­le­mų ne­tu­rė­tų bū­ti“, – sa­kė Ž.Pa­ce­vi­čius. Jis tei­gė, kad bu­vęs vie­nas iš ke­lių šim­tų sve­čių.

„Na, va len­da yla iš mai­šo – STT bu­vęs va­do­vas ne­ma­tė prob­le­mos, kad ne­rei­kė­jo už nie­ką mo­kė­ti. „Komp­lek­sas“ pa­si­ro­do. Įdo­mu kas dar įėjo į komp­lek­są? Pa­sky­ri­mas spec­tar­ny­bas kon­tro­lia­vu­siu VRM vi­ce­mi­nis­tru? Na, ne­ga­liu at­sis­te­bė­ti, bet, ma­tyt, rei­tin­gai kils „komp­lek­siš­kai“, – „Fa­ce­boo­ke ra­šo A. Anu­šau­kas.