Šveicarijos HSBC banke ministrų ar seimūnų sąskaitų VMI nerado
Da­bar­ti­niai Lie­tu­vos Sei­mo ar Vy­riau­sy­bės na­riai ne­tu­rė­jo sąs­kai­tų ban­ko HSBC Švei­ca­ri­jos pa­da­li­ny­je, par­eiš­kė Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Ta­čiau, anot VMI, sąs­kai­tų ban­ke tu­rė­jo ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų.

„Praė­ju­sių me­tų va­sa­rą VMI at­sto­vai Par­yžiu­je, da­ly­vau­jant am­ba­sa­dos at­sto­vams, pe­rė­mė iš Pra­ncū­zi­jos mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­to­riaus tu­rė­tą in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos re­zi­den­tų sąs­kai­tas HSBC ban­ko Švei­ca­ri­jos pa­da­li­ny­je. Gau­to­je in­for­ma­ci­jo­je iden­ti­fi­kuo­ta ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų, tarp ku­rių yra ir vi­suo­me­nei ži­no­mų as­me­nų, ta­čiau nei Sei­mo na­rių, nei Vy­riau­sy­bės mi­nis­trų duo­me­nų nė­ra“, – pir­ma­die­nį pra­ne­šė VMI.

„TV3 Ži­nios“ , rem­da­mo­si gan­dais tarp po­li­ti­kų, sek­ma­die­nį pra­ne­šė, jog sąs­kai­tas HSBC ban­ke tu­rė­ju­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­še mi­ni­mos ve­lio­nio pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko, prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio pa­var­dės. Anot „TV3 Ži­nių“, VP gru­pės ak­ci­nin­kams pra­dė­jus vie­šai aiš­kin­tis san­ty­kius, skelb­ta, kad už at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­tą „Leo LT“ kai ku­riems tuo­me­ti­nės Ge­di­mi­no Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės po­li­ti­kams bū­tent į HSBC ban­ką bu­vo per­ves­tos „pre­mi­jos“.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris ir Sei­mo frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis va­sa­rio pa­bai­go­je tei­ra­vo­si A.But­ke­vi­čiaus, ar jam ži­no­ma, kad VMI yra ga­vu­si duo­me­nis apie 150 Lie­tu­vos pi­lie­čius, tu­rin­čius sąs­kai­tas Švei­ca­ri­jos ban­kuo­se, tarp ku­rių yra ir po­li­ti­kų. A.But­ke­vi­čius tuo­met at­sa­kė to­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­rin­tis ir nė­ra ti­kras, kad to­kia in­for­ma­ci­ja jam tu­rė­tų bū­ti tei­kia­ma.

Tarp­tau­ti­nis ti­ria­mo­sios žur­na­lis­ti­kos kon­sor­ciu­mas ICIJ 2015 me­tų pra­džio­je pa­skel­bė me­džia­gą apie HSBC Švei­ca­ri­jos pa­da­li­nio duo­me­nis. Do­ku­men­tai, ku­riuos pa­vy­ko gau­ti ICIJ, bu­vo par­em­ti by­lo­mis, ku­rias 2008 me­tais slap­ta iš ban­ko iš­ga­be­no bu­vęs HSBC dar­buo­to­jas Her­ve Fal­cia­ni ir per­da­vė Pra­ncū­zi­jos par­ei­gū­nams. Tuo­met teig­ta, kad ban­ke yra ati­da­ry­tos 67 klien­tų iš Lie­tu­vos sąs­kai­tos.

VMI tei­gi­mu, in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų HSBC ban­ke ati­da­ry­tas sąs­kai­tas ir lė­šų kil­mę ver­ti­na­ma ir ana­li­zuo­ja­ma. Ins­pek­ci­ja pa­brė­žia, kad bet ku­ris gy­ven­to­jas ga­li gau­ti vi­są in­for­ma­ci­ją, esan­čią jo mo­kes­čių by­lo­je, pa­pra­šęs raš­tu. In­for­ma­ci­ją apie mo­kes­čių mo­kė­to­ją – fi­zi­nį as­me­nį be jo su­ti­ki­mo VMI ga­li pa­teik­ti, pa­si­bai­gus mo­kes­ti­niam gin­čui bei įsi­tei­sė­jus VMI spren­di­mui dėl pa­žei­di­mų.

Por­ta­las 15min.lt per­nai skel­bė, kad nu­te­kė­ju­sio­je in­for­ma­ci­jo­je apie HSBC Švei­ca­ri­jos pa­da­li­nio klien­tus fi­gū­ra­vo bu­vęs „Sno­ro“ ban­ko ak­ci­nin­kas Vla­di­mi­ras An­to­no­vas, ku­ris tu­rė­jo ma­žiau­siai tris sąs­kai­tas, taip pat Me­di­ci­nos ban­ko pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas Sau­lius Ka­ro­sas.