Švedija palaiko Lietuvos protestą dėl Rusijos elgesio Baltijos jūroje
Šve­di­ja ket­vir­ta­die­nį iš­sa­kė par­amą Lie­tu­vos pro­tes­tui dėl Ru­si­jos ka­ro lai­vų el­ge­sio Bal­ti­jos jū­ro­je, ku­riuo trik­do­mas elek­tros ka­be­lio į Šve­di­ją tie­si­mas.

Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Pezh­ma­nas Fiv­ri­nas BNS sa­kė, kad Stok­hol­mas Ru­si­jos el­ge­sį lai­ko tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mu.

„Šve­di­ja su­si­sie­kė su Ru­si­jos par­ei­gū­nais ir ap­ta­rė šį rei­ka­lą, iš­sa­kė po­zi­ci­ją, kad tai tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mas. Mes re­mia­me Lie­tu­vą šiuo klau­si­mu. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nį ap­tars, kaip to­liau elg­tis šiuo klau­si­mu“, - BNS te­le­fo­nu iš Šve­di­jos sa­kė dip­lo­ma­tas.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį iš­kvie­tė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Lie­tu­vo­je Alek­sand­rą Udal­co­vą. Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad Ru­si­jos ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no veiks­mai Lie­tu­vos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je Bal­ti­jos jū­ro­je pa­žei­dia Jung­ti­nių Tau­tų Jū­rų tei­sės kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas, trik­do lai­vy­bą ir eko­no­mi­nę veik­lą.

Mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad Ru­si­jos ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no veiks­mais ban­do­ma trik­dy­ti ir jū­ri­nio ka­be­lio „Nord­Balt“ tie­si­mo dar­bus.

Bend­ro­vės „Litg­rid“ tei­gi­mu, ket­vir­ta­die­nį prie jung­ties tra­sos bu­din­tis lai­vas tu­rė­jo nu­kryp­ti nuo ka­be­lio klo­ji­mo tra­sos, kai tą įsa­kė pa­si­ro­dę Ru­si­jos ka­ri­niai lai­vai. Nuo ka­be­lio klo­ji­mo dar­bų pra­džios šiais me­tais tai tre­čias toks at­ve­jis.

Ru­si­jos am­ba­sa­dos ko­men­ta­ro BNS gau­ti ket­vir­ta­die­nį ne­pa­vy­ko.