Švedija įtaria Lietuvos pilietį šnipinėjimu
Šve­di­jos par­ei­gū­nų su­lai­ky­tas šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mas as­muo – Lie­tu­vos pi­lie­tis, pa­tvir­ti­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad tai Lie­tu­vos pi­lie­tis, ku­ris įta­ria­mas šni­pi­nė­jęs ka­ri­nį ob­jek­tą Šve­di­jo­je“, – BNS sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Pa­sak jo, apie su­lai­ky­to­jo ta­pa­ty­bę Lie­tu­vą in­for­ma­vo Šve­di­jos po­li­ci­ja. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai su su­lai­ky­tuo­ju ne­bend­ra­vo.

Anot Šve­di­jos ži­niask­lai­dos, ka­ri­nė­je te­ri­to­ri­jo­je ne­to­li Bols­tos mies­to par­ei­gū­nai lie­tu­vį su­lai­kė pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Ne­skel­bia­ma, ku­rios vals­ty­bės nau­dai vy­ras ga­lė­jo šni­pi­nė­ti.