Svečių namuose – naujas šeimininkas
Gar­sią­ją so­viet­me­čio aukš­čiau­sios val­džios rep­re­zen­ta­ci­nę bu­vei­nę - pres­ti­ži­nia­me sos­ti­nės Žvė­ry­no ra­jo­ne, Lat­vių gat­vė­je, esan­čius Sve­čių na­mus įsi­gi­jo su SBA kon­cer­nu su­si­ju­si bend­ro­vė “Glo­bal En­terp­ri­ses”. Tei­gia­ma, kad pir­ki­nys at­siė­jo dau­giau kaip 2 mln. eu­rų (per 7 mln. li­tų).

Prie Tur­to ban­ko (TB) prieš tris mė­ne­sius pri­jung­tas Vals­ty­bės tur­to fon­das (VTF) džiau­gia­si sėk­min­ga Sve­čių na­mų par­da­vi­mo is­to­ri­jos pa­bai­ga. Po me­tus tru­ku­sio by­li­nė­ji­mo­si pir­kė­jas vi­siš­kai at­sis­kai­tė už įsi­gy­tą pir­ki­nį. Gau­ti mi­li­jo­nai pa­pil­dė Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do sąs­kai­tą. Nau­ja­sis šei­mi­nin­kas nu­si­pir­ko tik ka­dai­se pra­ban­ga tvis­kė­ju­sį pa­sta­tą, že­mę iš vals­ty­bės jam teks nuo­mo­tis.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, Sve­čių na­mų sa­vi­nin­ke ta­po kon­cer­no SBA val­do­mai ne­kil­no­ja­mo tur­to plė­tros bend­ro­vei „PIĮ gru­pė“ pri­klau­san­ti UAB “Glo­bal En­terp­ri­ses”.

Pla­nų ne­atsk­lei­džia

“PIĮ gru­pės” ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ai­das Šuo­pys LŽ ti­ki­no, kad šiuo me­tu bend­ro­vė ne­tu­ri “jo­kios ofi­cia­lios ži­nios” apie to­les­nius su įsi­gy­tu ob­jek­tu su­si­ju­sius pla­nus. “Gal pa­va­sa­rį, ko­vo mė­ne­sį, ga­lė­si­me in­for­muo­ti pla­čiau”, - sa­kė jis. Pa­klaus­tas, ar bend­ro­vė pa­ten­kin­ta nau­juo­ju pir­ki­niu, va­do­vas pri­mi­nė, kad vers­le “e­mo­ci­jo­mis ne­si­va­do­vau­ja­ma, o žiū­ri­ma iš ko­mer­ci­nės pu­sės”. A. Šuo­pys anks­čiau yra va­do­va­vęs bend­ro­vei „Ran­ga IV“, taip pat įmo­nėms „Yg­lė“ ir „Al­ge­sa“. Prieš ket­ve­rius me­tus jis bu­vo Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jas.

“Džiau­gia­mės, kad at­si­ra­do pir­kė­jas”, - LŽ sa­kė bu­vęs VTF ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, TB dar­buo­to­jas Jo­nas Niau­ra. Anot jo, Sve­čių na­mus pa­vy­ko par­duo­ti per pir­mą­jį auk­cio­ną, ta­čiau san­do­rio fi­na­las ir ga­lu­ti­nis at­sis­kai­ty­mas už­tru­ko, nes pra­si­dė­jo teis­mi­niai gin­čai su pir­kė­ju dėl esą ne vi­sų pla­ne pa­žy­mė­tų par­da­vi­mo ob­jek­tų. Par­da­vi­mo džiaugs­mą di­di­no ir tai, kad iš vals­ty­bės ki­še­nės dau­giau ne­be­rei­kės mo­kė­ti už pa­sta­to iš­lai­ky­mą. J. Niau­ros tei­gi­mu, VTF te­ko pa­deng­ti vie­nos žie­mos iš­lai­das už šil­dy­mą - per mė­ne­sį dau­giau kaip 10 tūkst. li­tų, taip pat mo­kė­ti už vi­są par­ą sau­go­mo pa­sta­to ap­sau­gą.

J. Niau­ra pri­si­pa­ži­no ne­ži­nan­tis nau­jų­jų šei­mi­nin­kų at­ei­ties pla­nų ir už­mo­jų. Jis spė­jo, kad šie vei­kiau­siai im­sis re­kons­truo­ti Sve­čių na­mus. Taip pat ne­at­me­tė ga­li­my­bės, jog skly­pe iš­dygs ir nau­jų gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų.

Ap­sis­to­da­vo ži­no­mi as­me­nys

Sve­čių na­mai Žvė­ry­ne, prieš­ais Vin­gio par­ką, pa­sta­ty­ti 1980 me­tais Ka­ro­li­niš­kių kraš­to­vaiz­džio vals­ty­bi­nio draus­ti­nio (jis užė­mė 162 ha že­mės) te­ri­to­ri­jo­je. Rep­re­zen­ta­ci­niam pa­sta­tui bu­vo skir­ta 5,04 ha draus­ti­nio že­mės su miš­ku. Tvo­ra apt­ver­ta te­ri­to­ri­ja aky­lai sau­go­ta nuo vi­suo­me­nės akių. Di­džiu­liuo­se 3 795 kv. m plo­to Sve­čių na­muo­se vie­nu me­tu ga­lė­jo gy­ven­ti 15 ar net 20 as­me­nų. Juos ap­tar­nau­da­vo vi­sas bū­rys per­so­na­lo. Į čia ren­gia­mus ban­ke­tus ne­re­tai su­si­rink­da­vo per 200 žmo­nių.

Maž­daug iki 1995 me­tų šiuo­se apar­ta­men­tuo­se ap­sis­to­da­vo vi­si gar­bin­giau­si Lie­tu­vos sve­čiai, nes tuo­met sos­ti­nė­je ne­bu­vo mo­der­nes­nio, vi­sus sau­gu­mo ir ki­tus tarp­tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čio vieš­bu­čio. Čia yra gy­ve­nę tuo­me­tis Len­ki­jos ko­mu­nis­tų par­ti­jos va­do­vas Woj­cie­chas Ja­ru­zels­kis, šios ša­lies pre­zi­den­tas Le­chas Wa­lę­sa, So­vie­tų Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras And­re­jus Gro­my­ka, pir­mo­ji į kos­mo­są pa­ki­lu­si mo­te­ris Va­len­ti­na Te­reš­ko­va, Ita­li­jos pre­zi­den­tas Os­ca­ras Lui­gi Scal­fa­ro, So­vie­tų Są­jun­gos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas su žmo­na Rai­sa, Da­ni­jos ka­ra­lie­nė Mar­ga­re­tė II, JAV pre­zi­den­tas Ri­char­das Ni­xo­nas, Ru­si­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios pa­triar­chas Alek­si­jus II.

Mė­gin­ta par­duo­ti ne kar­tą

Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Sve­čių na­mų šei­mi­nin­kai nuo­lat kei­tė­si. Jie pri­klau­sė Vy­riau­sy­bei, pre­zi­den­tū­rai, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, vėl Vy­riau­sy­bei. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas 2000-ai­siais mė­gi­no pri­va­ti­zuo­ti Sve­čių na­mus. Ne­at­si­ra­dus pir­kė­jų, no­rin­čių įsi­gy­ti 100 mln. li­tų įver­tin­tus apar­ta­men­tus, šie iš pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo bu­vo iš­brauk­ti. Min­tis par­duo­ti Sve­čių na­mus Vy­riau­sy­bei ki­lo ir kri­zės me­tais. Juo­lab kad ob­jek­to iš­lai­ky­mas vals­ty­bės ki­še­nę kas­met pa­leng­vin­da­vo be­veik pu­se mi­li­jo­no li­tų. Ta­čiau dėl ne­pa­lan­kių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų idė­jos at­si­sa­ky­ta.

No­rą lai­ki­nai nuo­mo­tis Sve­čių na­mus bu­vo par­eiš­ku­si Ru­si­jos am­ba­sa­da, įsi­kū­ru­si vi­sai ša­lia jų, bet vė­liau šio su­ma­ny­mo at­si­sa­kė. Dar kar­tą mė­gin­ti par­duo­ti Sve­čių na­mus Vy­riau­sy­bė nu­spren­dė 2011-ai­siais. Bu­vo par­eng­tas nau­jas de­ta­lu­sis te­ri­to­ri­jos pla­nas, pa­gal ku­rį par­duo­da­mas plo­tas su­ma­žin­tas pen­kis kar­tus. Kar­tu su pa­sta­tais pir­kė­jui pa­siū­ly­tas ir trum­pa­lai­kis ma­te­ria­lus tur­tas (se­ni bal­dai, įran­ga), ku­rio li­ku­ti­nė ver­tė 2011-ųjų pa­bai­go­je sie­kė 114 tūkst. li­tų.