Svečio iš Vatikano vizitas Lietuvoje – istorinis
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, šeš­ta­die­nį su­si­ti­kęs su Lie­tu­vo­je vie­šin­čiu Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi kar­di­no­lu Pie­tru Par­oli­nu, iš­sa­kė vil­tis Lie­tu­vo­je su­lauk­ti pa­ties po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus.

„Nau­do­da­ma­sis pro­ga pa­kar­to­jau Lie­tu­vos kvie­ti­mą šven­te­ny­bei po­pie­žiui ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je ir pa­brė­žiau, kad bū­tų la­bai ma­lo­nu su­lauk­ti 2018 me­tais, kai mes mi­nė­si­me Lie­tu­vos šimt­me­tį. Pa­ža­dė­jo, kad pa­kvie­ti­mas bus per­duo­tas (...) Šian­dien iš­gir­dau, kad ga­li bū­ti da­tos pa­keis­tos, bet aiš­ku­mas bus ti­kriau­siai at­ei­nan­čių me­tų pra­džio­je“, – po su­si­ti­ki­mo su aukš­čiau­siu kar­di­no­lu Va­ti­ka­no hie­rar­chi­jo­je žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

A.But­ke­vi­čius taip pat tei­gė, kad P.Par­oli­no vi­zi­tas Lie­tu­vo­je yra is­to­ri­nis įvy­kis.

To­kio aukš­to ran­go Va­ti­ka­no vals­ty­bės par­ei­gū­nas Lie­tu­vo­je lan­ko­si pir­mą kar­tą po 1993-ųjų po­pie­žiaus Jo­no Pa­uliaus II vi­zi­to.

„Lie­tu­va la­bai ver­ti­na dvi­ša­lius san­ty­kius su Šven­tuo­ju Sos­tu. Ypač reikš­min­ga Va­ti­ka­no par­ama bu­vo so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je. Tai, kad Šven­ta­sis Sos­tas nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos, o Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė prie Šven­to­jo Sos­to vei­kė ir oku­pa­ci­jos me­tu – Lie­tu­vai yra ypač svar­bu. Va­ti­ka­no ra­di­ju­je skam­bė­jęs lie­tu­viš­kas žo­dis bu­vo mū­sų ry­šys su lais­vuo­ju pa­sau­liu“, – Vy­riau­sy­bės va­do­vo žo­džius ci­tuo­ja jo spau­dos tar­ny­ba.

Prem­je­ras pa­si­džiau­gė, kad aukš­čiau­sio Kar­di­no­lo Va­ti­ka­no hie­rar­chi­jo­je vi­zi­tas su­tam­pa ne tik su Die­vo gai­les­tin­gu­mo me­tų baž­ny­ti­niais ren­gi­niais Lie­tu­vo­je, bet ir su šiais me­tais šven­čia­mo­mis 25-osio­mis Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo me­ti­nė­mis.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas pri­si­mi­nė šil­tą pri­ėmi­mą Va­ti­ka­ne ir su­si­ti­ki­mą su Po­pie­žiu­mi Pra­nciš­ku­mi 2013 m. rug­sė­jo mė­ne­sį. „Tai bu­vo di­de­lė gar­bė ne tik man, bet ir vi­sai Lie­tu­vai. Jo nuo­šir­du­mas ir pa­pras­tu­mas ypa­tin­gai ža­vi Lie­tu­vos žmo­nes“, – sa­kė prem­je­ras, pra­šy­da­mas per­duo­ti Jo Šven­te­ny­bei kvie­ti­mą ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je.

Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­rius Kar­di­no­las P. Par­oli­nas in­for­ma­vo, kad Šven­ta­sis Tė­vas Pra­nciš­kus pui­kiai pri­si­me­na jud­vie­jų su­si­ti­ki­mą ir per­duo­da Mi­nis­trui Pir­mi­nin­kui ir Lie­tu­vos žmo­nėms šil­čiau­sius lin­kė­ji­mus.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas po­kal­by­je su Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi ap­ta­rė dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to san­ty­kius, pri­sta­tė sve­čiui Vy­riau­sy­bės ir ka­ta­li­kų baž­ny­čios bend­ra­dar­bia­vi­mą, taip pat ap­ta­rė už­sie­nio po­li­ti­kos ak­tua­li­jas.

Ap­tar­ti ir re­li­gi­nio bei pi­lie­ti­nio su­gy­ve­ni­mo ska­ti­ni­mo, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo, ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mo klau­si­mai.

Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­rius kal­bė­jo, jog baž­ny­čios ir vals­ty­bės bend­ra­dar­bia­vi­mas šian­die­ni­nia­me pa­sau­ly­je yra ypač svar­bus. „Baž­ny­čia tar­nau­ja žmo­nėms ir vi­suo­me­nei, o, jei tai da­ro­ma su vals­ty­bės par­ama, tar­nys­tė tam­pa dar di­des­nė“, – sa­kė Kar­di­no­las P. Par­oli­nas.

Kal­bė­da­mi apie sau­gu­mą re­gio­ne, Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius ir Kar­di­no­las P. Par­oli­nas su­ti­ko, kad ypač svar­bu ma­žin­ti įtam­pą, tam Šven­ta­sis Sos­tas ski­ria di­de­lį dė­me­sį. Prem­je­ras sa­kė, kad Lie­tu­va de­da pa­stan­gas sie­kiant už­ti­krin­ti Eu­ro­pos žmo­nių sau­gu­mą, tei­kia par­amą nu­ken­tė­ju­sie­siems ir re­mia Ry­tų Par­tne­rys­tės ša­lis, pra­ne­ša prem­je­ro spau­dos tar­ny­ba.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas su­ti­ki­me pa­žy­mė­jo, kad Va­ti­ka­no įžval­gos šio­mis te­mo­mis yra svar­bios Lie­tu­vai tiek dėl ga­li­my­bės ge­riau įver­tin­ti glo­ba­lias tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos pa­stan­gas spręs­ti šiuos klau­si­mus, tiek ir dva­si­nės pa­tir­ties pra­sme su­si­pa­žįs­tant su Šv. Sos­to po­li­ti­ka ir po­žiū­riu į šian­die­ni­nio pa­sau­lio ak­tua­li­jas.

A.But­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad su Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi ap­ta­rė ir pa­dė­tį Ukrai­no­je.

„(Kal­bė­jo­me), kad Ukrai­nai rei­ka­lin­ga hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba, kad rei­ka­lin­ga Ry­tų Ukrai­nai ypač, kad bū­tų su­tei­kia­ma hu­ma­ni­ta­ri­nė pa­gal­ba, ir kad dau­ge­lis ša­lių su­pras­tų ir su­vok­tų, kad be iš­ori­nės pa­gal­bos Ukrai­no­je re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo pro­ce­sas ga­li už­si­tęs­ti la­bai il­gai“, – sa­kė prem­je­ras, taip pat kar­di­no­lui iš­sa­kęs Lie­tu­vos ne­ri­mą dėl Ru­si­jos gink­la­vi­mo­si, ak­ty­vių pra­ty­bų prie Bal­ti­jos ša­lių sie­nų.

Kaip ne­se­niai ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, pa­sak Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko, an­tro po Po­pie­žiaus pa­gal ran­gą Va­ti­ka­no par­ei­gū­no ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je su­tei­kia ga­li­my­bę ap­tar­ti ak­tua­liau­sius nū­die­nos iš­šū­kius. Va­ti­ka­no įžval­gos šio­mis te­mo­mis bū­tų svar­bios Lie­tu­vai tiek dėl ga­li­my­bės ge­riau įver­tin­ti glo­ba­lias tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos pa­stan­gas spręs­ti šiuos klau­si­mus, tiek ir dva­si­nės pa­tir­ties pra­sme su­si­pa­žįs­tant su Šv. Sos­to po­li­ti­ka to­kio­mis te­mo­mis, kaip re­li­gi­nio bei pi­lie­ti­nio su­gy­ve­ni­mo ska­ti­ni­mas, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, dar­nios są­vei­kos su ap­lin­ka skel­bi­mas.

Šeš­ta­die­nį Kar­di­no­lo P. Par­oli­no vi­zi­to pro­ga prem­je­ras A. But­ke­vi­čius ren­gia va­ka­rie­nę, o sek­ma­die­nį da­ly­vaus Va­ti­ka­no Vals­ty­bės se­kre­to­riaus ren­gia­mo­je va­ka­rie­nė­je.

Lie­tu­vo­je vie­šin­tis Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­rius Pie­tro Par­oli­nas (Pje­tras Par­oli­nas) šeš­ta­die­nį su­si­ti­ko su NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­čiais Por­tu­ga­li­jos ka­riais, ku­rie sa­vo ruo­žtu aukš­čiau­sio ran­go kar­di­no­lui įtei­kė su­ren­ka­mą nai­kin­tu­vo mo­de­lį.

Anot kar­di­no­lą ly­dė­ju­sio Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko, šiuo vi­zi­tu Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­rius pa­de­mons­tra­vo pa­lai­ky­mą tai­ką re­gio­ne sau­gan­tiems ka­riams.

„Kar­di­no­las il­go­kai pa­bend­ra­vo su ka­riais. Man at­ro­do, mū­sų la­bai ar­ti­mi tiks­lai – ka­riai sau­go tai­ką, Baž­ny­čia pa­si­sa­ko už tai­kos sau­go­ji­mą, už tei­sin­gu­mą, bend­rys­tę tarp žmo­nių, to­dėl kar­di­no­lo ap­si­lan­ky­mas ka­ri­nė­je ba­zė­je, aš ma­nau, yra stip­rus ženk­las ir mū­sų ka­riams, ir por­tu­ga­lų ka­riams, ku­rie šiuo me­tu at­lie­ka oro po­li­ci­jos mi­si­ją sau­go­da­mi tai­ką šia­me re­gio­ne“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė J.Ole­kas.

Jis tei­gė, kad Por­tu­ga­li­jos ka­riai kar­di­no­lui įtei­kė Fa­ti­mos mer­ge­lės, ku­ri yra šios ša­lies ka­ri­nių oro pa­jė­gų glo­bė­ja, sta­tu­lė­lę, bei su­ren­ka­mą nai­kin­tu­vo mo­de­liu­ką.

„Kar­di­no­las ga­vo ma­žą lėk­tu­vė­lio, ku­riais ka­riai at­lie­ka mi­si­ją, mo­de­lį, tik jį dar rei­kės su­rink­ti“, – pa­sa­ko­jo mi­nis­tras.

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­viu „Spar­tan“ į Šiau­lius at­skri­dęs P.Par­oli­nas po­pie­tę ap­lan­kė Kry­žių kal­ną, ša­lia esan­čia­me vie­nuo­ly­ne au­ko­jo mi­šias.

„Kry­žių kal­no vie­nuo­ly­no baž­ny­tė­lė­je Šiau­lių ra­jo­no at­sto­vai jam įtei­kė įspū­din­gą sa­vo gro­žiu ir dy­džiu gin­ta­ri­nį ro­žan­čių“, – sa­kė J.Ole­kas.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­ko, kad aukš­čiau­sio ran­go Va­ti­ka­no kar­di­no­lo ap­si­lan­ky­mas NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je yra po­li­ti­nis sig­na­las, ro­dan­tis ne­abe­jin­gu­mą re­gio­no sau­gu­mui.

Tai mi­nis­tras sa­kė ko­men­tuo­da­mas Va­ti­ka­no vals­ty­bės se­kre­to­riaus Pie­tro Par­oli­no (Pje­tro Par­oli­no) su­si­ti­ki­mą Šiau­lių avia­ci­jos ba­zė­je su Por­tu­ga­li­jos ka­riais, vyk­dan­čiais NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją.

„Tai iš­skir­ti­nis įvy­kis. Jį rei­kė­tų ver­tin­ti kaip ir tam ti­krą po­li­ti­nį sig­na­lą, ži­nant, ko­kia svar­bi ši mi­si­ja Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui“, – BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Tai ro­do ne­abe­jin­gu­mą ne tik mū­sų re­gio­no, Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mui, bet ir tai­kai pa­sau­ly­je“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

P.Par­oli­nas, ku­ris yra aukš­čiau­sias kar­di­no­las Va­ti­ka­no hie­rar­chi­jo­je ir lai­ko­mas vi­ce­po­pie­žiu­mi, Lie­tu­vo­je su­si­tin­ka su vals­ty­bės va­do­vais bei da­ly­vaus Vil­niu­je vyks­tan­čio Na­cio­na­li­nio gai­les­tin­gu­mo kong­re­so ren­gi­niuo­se.

Sek­ma­die­nį jis da­ly­vaus Vil­niu­je vyks­tan­čio Na­cio­na­li­nio gai­les­tin­gu­mo kong­re­so ren­gi­niuo­se.