Svarstys siūlymą leisti laisviau pasirinkti santuokos vietą
Sei­mas svars­tys siū­ly­mą lais­viau leis­ti pa­si­rink­ti san­tuo­kos re­gis­tra­vi­mo vie­tą.

Šia sa­vai­tę par­la­men­tas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė to­kiai so­cial­de­mo­kra­to Ju­ro Po­že­los ini­ci­juo­tai Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sai. Ją to­liau svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.

Pa­gal pa­tai­są, san­tuo­ką bū­tų ga­li­ma su­da­ry­ti bet ku­rio­je Lie­tu­vos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­go­je, ne­prik­lau­so­mai nuo bū­si­mų su­tuok­ti­nių ar jų tė­vų dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Kaip sa­ko ini­cia­to­rius, šiuo me­tu Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tos nu­ma­to, kad san­tuo­ka re­gis­truo­ja­ma vie­no iš su­si­tuo­kian­čių­jų ar jų tė­vų dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riu­je, o jau­nie­ji su­si­tuok­ti no­ri ne­bū­ti­nai ten, kur gy­ve­na jie ar jų tė­vai.

Po­li­ti­kas tvir­ti­na, kad šiuo me­tu vis dau­giau žmo­nių sa­vo san­tuo­kas no­ri įre­gis­truo­ti ki­tur, nei gi­mė ir au­go, o esa­ma tvar­ka ver­čia jau­na­ve­džius ieš­ko­ti ab­sur­diš­kų iš­ei­čių - fik­ty­vaus gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo.

2009 me­tais pa­kei­tus tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą jau­na­ve­džiams bu­vo leis­ta pa­si­rink­ti, kur įre­gis­truo­ti san­tuo­ką: san­tuo­kų rū­mų sa­lė­je ar jų pa­si­rink­to­je vie­to­je, ta­čiau rei­ka­la­vi­mas tai da­ry­ti sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je gy­ve­na jau­nie­ji ar­ba jų tė­vai, iš­li­ko. Pa­sak ini­cia­to­riaus, taip, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je gi­mu­siems ir gy­ve­nan­tiems jau­nie­siems už­ker­ta­ma ga­li­my­bė su­si­tuok­ti pa­jū­ry­je, ar­ba jie tu­ri fik­ty­viai dek­la­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, pa­na­ši pra­kti­ka, kai nė­ra ri­bo­ji­mų, ku­rio­je san­tuo­kos re­gis­tra­ci­jos vie­to­je ga­li­ma įtei­sin­ti ve­dy­bas, eg­zis­tuo­ja Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je.