Svarstymas dėl kandidatės į generalinius prokurorus keliasi į Seimą
Tei­sė­jos Edi­tos Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­ra va­do­vau­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai Sei­mui bus pa­teik­ta an­tra­die­nį, BNS pa­tvir­ti­no Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Par­la­men­to va­do­vė taip pat tvir­ti­no, jog kan­di­da­tū­ros tei­ki­mas ne­už­tru­ko, nors de­kre­tas pa­si­ra­šy­tas dar pra­ėju­sią sa­vai­tę, ir vyks­ta su­de­rin­ta tvar­ka.

„Taip bu­vo su­si­tar­ta ir taip pa­teik­si­me. Tre­čia­die­nis bus su­si­ti­ki­mams su ko­mi­te­tais, frak­ci­jo­mis, ir ket­vir­ta­die­nį, jei vis­kas tvar­ko­je, pri­im­sim. Nė­ra čia jo­kio de­tek­ty­vo“, - BNS sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

L.Grau­ži­nie­nė sa­kė pla­nuo­jan­ti su kan­di­da­te iš pra­džių su­si­tik­ti pa­ti, bet tei­gė to­kios pra­kti­kos be­si­lai­kan­ti vi­sais at­ve­jais, kai Sei­mui tei­kia­mos skir­ti kan­di­da­tū­ros. Su­si­ti­ki­mas vyks pir­ma­die­nį.

„Aš su vi­sais kan­di­da­tais su­si­tin­ku, ku­rie pa­tei­kia­mi, čia ne iš­skir­ti­nis at­ve­jis. Pir­ma­die­nį man lais­ves­nė die­na, ir kan­di­da­tei ne­bus su­si­ti­ki­mų su ko­mi­te­tais ir frak­ci­jo­mis, nes ten gra­fi­kas bū­na la­bai įtemp­tas. Tie­siog iš­nau­do­jam lais­ves­nį lai­ką, kad ne­ap­krau­tu­mėm tų dvie­jų die­nų“, - apie su­si­ti­ki­mą su kan­di­da­te sa­kė L.Grauž­nie­nė.

Kan­di­da­tė į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus, tei­sė­ja E. Damb­raus­kie­nė tu­ri įvai­rios dar­bo pa­tir­ties, į Kai­šia­do­ris dirb­ti ji bu­vo pa­skir­ta dėl sa­vo są­ži­nin­go ir pa­do­raus žmo­gaus re­pu­ta­ci­jos, tei­gia pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„No­riu tik pri­min­ti, kad ši kan­di­da­tū­ra tu­ri pro­fe­sio­na­lios pa­tir­ties ir dir­bo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­ne, ir pro­ku­ro­re, ir ad­vo­ka­te, ir tei­sė­ja. Pa­tir­tis yra la­bai įvai­ria­ly­pė“, - ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tė.

Anot jos, E.Damb­raus­kie­nė dirb­ti Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ke pa­skir­ta, kai čia su­si­da­rė su­dė­tin­ga pa­dė­tis, „nes šia­me mies­te tei­sė­jai bu­vo pa­te­kę į la­bai ne­skaid­rią si­tua­ci­ją dėl pa­lei­di­mo iš ka­lė­ji­mo“.

„Te­ko ko­man­di­ruo­ti są­ži­nin­gą, pa­do­rų žmo­gų, ku­riuo pa­si­ti­kė­jo tei­si­nė sis­te­ma. Bū­tent ši kan­di­da­tė ir bu­vo ten iš­siųs­ta“, - pa­brė­žė vals­ty­bės va­do­vė. Ji pri­mi­nė, kad tei­sė­ja į dar­bą va­ži­nė­ja iš Vil­niaus.

Pre­zi­den­tė sa­kė, kad prieš ap­sisp­ręs­da­mi dėl kan­di­da­tės į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus Sei­mo na­riai ga­lės su ja su­si­tik­ti, pa­dis­ku­tuo­ti, pa­klaus­ti.

„Prob­le­ma yra ne­ma­ža, nes da­bar tu­ri­me lai­ki­ną ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą, tai tę­sia­si jau nuo pa­va­sa­rio, kai vie­na kan­di­da­tū­ra bu­vo at­mes­ta. Sei­mui spręs­ti, ar mes to­kią pu­siau pa­ka­bin­tą si­tua­ci­ją pa­lie­ka­me, ar ne. Bet sku­bos čia nė­ra, įsta­ty­miš­kai mū­sų lai­kas ne­spau­džia, esu at­vi­ra vi­soms dis­ku­si­joms su Sei­mu“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad Sei­mui tei­kia Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kės E.Damb­raus­kie­nės kan­di­da­tū­rą į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pos­tą.

46 me­tų E.Damb­raus­kie­nė tei­sės ma­gis­tro laips­nį yra įgi­ju­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te ir tu­ri 17 me­tų įvai­ria­pu­sės tei­si­nio ir va­do­vau­jan­čio dar­bo pa­tir­ties. E.Damb­raus­kie­nė yra dir­bu­si iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­ne, Šiau­lių mies­to apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­re, ad­vo­ka­te. 2008 me­tais E.Damb­raus­kie­nė bu­vo pa­skir­ta Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja. Nuo 2011-ųjų va­do­vau­ja Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui.

Šių me­tų ge­gu­žę pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė siū­lė Tei­sė­jų ta­ry­bai skir­ti E.Damb­raus­kie­nę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja. Ta­čiau Tei­sė­jų ta­ry­ba tą­kart ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės tei­ki­mui mo­ty­vuo­da­ma, kad ša­lies va­do­vės tei­ki­mas bu­vo ne­pa­kan­ka­mai ar­gu­men­tuo­tas ir pro­ce­dū­riš­kai ne­pag­rįs­tas.

Bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys iš par­ei­gų pa­si­trau­kė bir­že­lio vi­du­ry­je, pa­si­bai­gus pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Jį lai­ki­na­sis va­do­vas Da­rius Rau­lu­šai­tis pa­sky­rė į Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ro par­ei­gas. D.Va­lys po pa­sky­ri­mo iš­ėjo 8 mė­ne­sių at­os­to­gų.

E.Damb­raus­kie­nė yra jau an­tro­ji tei­kia­ma kan­di­da­tė bai­gus dar­bą D.Va­liui - Sei­mas bir­že­lį at­me­tė pre­zi­den­tės pa­siū­ly­to Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Ne­ri­jaus Mei­lu­čio kan­di­da­tū­rą.