Svarstydamas Konstitucijos pataisą Seimas įklimpo
Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, ku­ria šei­mą siū­lo­ma apib­rėž­ti per san­tuo­ką, taip pat ky­lan­čią iš tė­vys­tės – mo­ti­nys­tės ry­šio, įklim­po Sei­mo pro­ce­dū­ro­se.

Ket­vir­ta­die­nį par­la­men­ta­rai at­me­tė pa­grin­di­nio – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos (TTK) – ko­mi­te­to po­zi­ci­ją ne­pri­tar­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai. Ko­mi­te­to po­zi­ci­ją pa­lai­kė tik 29 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 54, de­vy­ni su­si­lai­kė.

Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pra­ne­šė, kad klau­si­mo svars­ty­mas grįž­ta į TTK. Tai su­kė­lė di­de­lės da­lies par­la­men­ta­rų pa­si­pik­ti­ni­mą, par­ei­ka­lau­ta A.Sy­są nu­ša­lin­ti nuo pir­mi­nin­ka­vi­mo po­sė­džiui. Pa­sak jų, esant to­kiai TTK su­dė­čiai ki­to­kios po­zi­ci­jos ne­ga­li­ma ti­kė­tis, to­dėl mi­nė­tas pro­jek­tas bus pa­skan­din­tas.

TTK pri­ėmė spren­di­mą Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sai ne­pri­tar­ti. Šį spren­di­mą lė­mė ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko bal­sas.

Da­lis par­la­men­ta­rų rei­ka­la­vo, kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa bū­tų per­duo­ta svars­ty­ti ki­tam ko­mi­te­tui, tuo me­tu A.Sy­sas ci­ta­vo Sei­mo sta­tu­tą, jog Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas svars­to bū­tent TTK.

Iš­sis­ky­rus nuo­mo­nėms, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad ši iš­aiš­kin­tų, kaip elg­tis.

107 Sei­mo na­riai Kons­ti­tu­ci­ją siū­lo pa­pil­dy­ti nuo­sta­to­mis, kad „šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką“, „šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės“, „vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja san­tuo­ką, šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę“.

Da­bar pa­grin­di­nia­me ša­lies įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad „san­tuo­ka su­da­ro­ma lais­vu vy­ro ir mo­ters su­ta­ri­mu“, „vals­ty­bė sau­go ir glo­bo­ja šei­mą, mo­ti­nys­tę, tė­vys­tę ir vai­kys­tę“.

Ini­cia­to­riai tvir­ti­na, kad vals­ty­bė tu­ri rem­ti ir sau­go­ti šei­mą, ypač at­siž­vel­giant į pra­stė­jan­čią Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nę si­tua­ci­ją, o pri­gim­ti­nė šei­mos struk­tū­ra „re­mia­si san­tuo­ka ir gi­mi­nys­tės ar­ba krau­jo ry­šiais“.

„Kvie­čiu pa­kil­ti aukš­čiau iš­anks­ti­nių nu­si­tei­ki­mų ir žo­džio „san­tuo­ka“ bai­mės. At­krei­piu dė­me­sį, kad 107 Sei­mo na­riai siū­lė­me įtvir­tin­ti, ką? Ogi, kons­ti­tu­ci­nę par­ei­gą vals­ty­bei glo­bo­ti san­tuo­kos ins­ti­tu­tą. (...) San­tuo­ka yra vie­nas iš šei­mos kons­ti­tu­ci­nio ins­ti­tu­to pa­grin­dų šei­mos san­ty­kiams kur­ti. Tad is­to­riš­kai su­sik­los­tęs šei­mos mo­de­lis ne­abe­jo­ti­nai tu­ri iš­skir­ti­nę reikš­mę mū­sų vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, už­ti­kri­nan­tis vals­ty­bės, tau­tos gy­vy­biš­ku­mą ir is­to­ri­nį iš­li­ki­mą“, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pė at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė.

„Iš­girs­ki­me tai, kas svar­biau­sia, – kad šei­ma taip pat ky­la iš mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės. Ir nie­kas nie­ko čia ne­su­siau­ri­na. (...) Ši­ta pa­tai­sa ne­įneš­tų jo­kios dis­kri­mi­na­ci­jos į Lie­tu­vos tei­si­nę sis­te­mą, tie­siog pri­va­lo­me for­muo­ti po­žiū­rį ir kur­ti vi­suo­me­nę“, – ti­ki­no ji.

Pa­tai­sos kri­ti­kai tvir­ti­na, kad ją pri­ėmus kil­tų daug ne­aiš­ku­mų, bū­tų su­griau­ta sis­te­ma, reg­la­men­tuo­jan­ti šei­mos na­rių tei­ses ir par­ei­gas.

„Priė­mus siū­lo­mą pro­jek­tą bū­tų ne­ap­sau­go­tos dau­ge­lio vai­kų tei­sės. Be­veik 6 tūkst. glo­bė­jų au­gi­na­mų vai­kų, iš jų 5493 vai­kai, au­gan­tys glo­bė­jų šei­mo­se, 452 – šei­my­no­se, bū­tų įvar­di­ja­mi kaip au­gan­tys ne šei­mos ap­lin­ko­je. (...) jie ne­tek­tų tam ti­kros tei­si­nės ap­sau­gos ir ga­ran­ti­jų. (...) ne­aiš­ku, kaip bū­tų su vai­kais, ku­rių tė­vai ne­su­si­tuo­kę, ar jie taip pat ne­bū­tų lai­ko­mi šei­ma ir ne­tek­tų tam ti­kros tei­si­nės ap­sau­gos, ar šie vai­kai tu­rė­tų dvi šei­mas, tai yra vie­ną su tė­vu, ki­tą – su mo­ti­na, ne­pai­sant to, kad jie gy­ve­na kar­tu“, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo Sei­mo TTK pir­mi­nin­kas J.Sa­ba­taus­kas.

Anot jo, bū­tų ne­aiš­ku, ar šei­ma ga­li­ma lai­ky­ti vie­ni­šus vai­kus au­gi­nan­čius tė­vus.

„Su­siau­ri­nus šei­mos są­vo­ką, bū­tų su­siau­rin­ta ir so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos są­vo­ka, o tai ap­ri­bo­tų so­cia­li­nio dar­bo ir so­cia­li­nių pa­slau­gų šei­moms ir juo­se gy­ve­nan­tiems vai­kams tei­ki­mo, sie­kiant iš­veng­ti vai­ko pa­ėmi­mo iš šei­mos, ga­li­my­bes“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

Pa­sak jo, pri­ėmus pa­tai­są tu­rė­tų bū­ti iš es­mės kei­čia­mi dau­ge­lis tei­sės ak­tų, su­si­ju­sių su vai­kų tei­sių įtvir­ti­ni­mu ir jų už­ti­kri­ni­mo įgy­ven­di­ni­mu.

Li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė ste­bė­jo­si, kad šei­mos gy­nė­jai ne­si­rū­pi­na, jog nuo 2006 me­tų ne­priim­tas nau­jas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mas, kad vai­kai ne­gau­na bū­ti­nos psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos ir pan.

„Kur yra kon­kre­tūs dar­bai, o ne kau­ty­nės de­šimt­me­čiais dėl apib­rė­ži­mų?“ – kal­bė­jo ji.

Pa­tai­soms ne­pri­ta­ria ir Vy­riau­sy­bė, ar­gu­men­tuo­da­ma, kad to­kiu at­ve­ju kar­tu gy­ve­nan­tys san­tuo­kos ne­už­re­gis­tra­vę as­me­nys ga­li pa­tir­ti dis­kri­mi­na­ci­ją, o pa­čios pa­tai­sos ga­li prieš­ta­rau­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo pra­kti­kai.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos Sei­me ini­ci­juo­tos, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) 2011 me­tų lap­kri­tį pa­skel­bė, kad „kons­ti­tu­ci­nė šei­mos samp­ra­ta ne­ga­li bū­ti kil­di­na­ma tik iš san­tuo­kos ins­ti­tu­to“.

KT tuo­met pa­si­sa­kė, kad „san­tuo­ka par­em­tas mo­de­lis tu­ri iš­skir­ti­nę reikš­mę vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, ta­čiau tu­ri bū­ti sau­go­mos ir gi­na­mos ki­to­kios nei san­tuo­kos pa­grin­du su­da­ry­tos šei­mos“, įskai­tant san­tuo­kos ne­su­da­riu­sių vy­ro ir mo­ters bend­rą gy­ve­ni­mą, ku­ris grin­džia­mas „pas­to­viais emo­ci­nio prie­rai­šu­mo, tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mo, at­sa­ko­my­bės, pa­gar­bos, bend­ro vai­kų auk­lė­ji­mo ir pa­na­šiais ry­šiais“.

Sei­me jau ban­dy­ta pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są, ku­ri šei­mą kil­din­tų tik iš san­tuo­kos ar tė­vys­tės ry­šių, bet ne­sėk­min­gai.

Dėl Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pri­ėmi­mo Sei­me tu­ri bū­ti bal­suo­ja­ma du kar­tus, tarp bal­sa­vi­mų pa­da­rant ne ma­žiau kaip tri­jų mė­ne­sių per­trau­ką. Nuo­sta­tos lai­ko­mos pri­im­to­mis, jei­gu už jas bal­suo­ja ne ma­žiau kaip du treč­da­liai ar­ba ne ma­žiau kaip 94 par­la­men­ta­rai.