Svarsto siūlymą prisipažinusių KGB bendradarbių bylas grąžinti VSD
Sei­mas svars­to siū­ly­mą pri­si­pa­ži­nu­sių slap­tų so­vie­tų sau­gu­mo bend­ra­dar­bių įskai­tos by­las grą­žin­ti sau­go­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD).

To­kiam li­be­ra­lės Da­lios Kuo­dy­tės pa­teik­tam pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo, jį to­liau svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.

Pri­sta­ty­da­ma pro­jek­tą Sei­mui D.Kuo­dy­tė tvir­ti­no, kad per­duo­dant by­las Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui (LGGRTC) pa­da­ry­ta klai­da. D.Kuo­dy­tė ar­gu­men­ta­vo, jog VSD tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­gas už mi­nė­tą me­džia­gą, nes yra at­sa­kin­gas už pri­si­pa­ži­nu­sių as­me­nų ap­sau­gą nuo šan­ta­žo ir ki­to­kio ga­li­mo po­vei­kio, tad vis vie­na tu­rė­tų tu­rė­ti dub­li­ka­tus.

„Pa­gal da­bar­ti­nį re­gu­lia­vi­mą VSD yra nu­ma­ty­ta funk­ci­ja ap­sau­go­ti pri­si­pa­ži­nu­sius as­me­nis, tuos 1600, nuo ga­li­mo ban­dy­mo juos ver­buo­ti, šan­ta­žuo­ti, kaip nors ki­taip pa­veik­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

Klau­sia­ma, kiek lė­šų par­ei­ka­lau­tų jos siū­ly­mas, D.Kuo­dy­tė sa­kė, kad tai – tik ben­zi­no iš­lai­dos, ku­rias as­me­niš­kai esan­ti pa­si­ren­gu­si pa­deng­ti.

„Jo­kių pa­pil­do­mų pi­ni­gų do­ku­men­tus fi­ziš­kai per­vež­ti į VSD (ne­rei­kės), tai tik ben­zi­no są­nau­dos, jei rei­kės, pa­ti ap­mo­kė­siu. O funk­ci­jų pra­sme VSD pri­va­lo ir vyk­do šią (pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos nuo po­vei­kio) funk­ci­ją. Aš jo­kių pa­pil­do­mų funk­ci­jų jiems ne­siū­lau už­krau­ti“, – į kri­ti­ką, kad nau­ji įpa­rei­go­ji­mai ati­trauks VSD žmo­nes nuo ak­tua­les­nių dar­bų, at­sa­kė Sei­mo na­rė.

Pa­sak D.Kuo­dy­tės, by­las grą­ži­nus VSD šių do­ku­men­tų sau­go­ji­mas bū­tų pa­ti­ki­mes­nis, „bū­tų iš­veng­ta ga­li­mų spe­ku­lia­ci­jų ir ne­tvar­kos dis­po­nuo­jant ir sau­gant as­me­nų, pri­si­pa­ži­nu­sių slap­ta bend­ra­dar­bia­vus su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, įskai­tos by­las“.

Pri­si­pa­ži­nu­sių KGB bend­ra­dar­bių by­los iš Sau­gu­mo de­par­ta­men­to į LGGRTC per­kel­tos 2011 me­tais. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba prieš ku­rį lai­ką svars­tė ga­li­my­bę pa­vie­šin­ti as­me­nis, ku­rie pa­si­nau­do­jo įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­be ir pri­si­pa­ži­no slap­ta bend­ra­dar­bia­vę su so­vie­tų sau­gu­mu. Tuo­met esą pri­tar­ta, kad to­kių žmo­nių pa­var­dės ga­li bū­ti pa­skelb­tos. Ta­čiau pa­aiš­kė­jus, kad jiems bu­vo ga­ran­tuo­tas slap­tu­mas, val­dan­tie­ji nu­spren­dė KGB bend­ra­dar­bių by­lų įslap­ti­ni­mą pra­tęs­ti 75 me­tams – il­giau­siai, kiek lei­džia įsta­ty­mas.

Iš­ki­lus by­lų slap­tu­mo klau­si­mui, pa­si­gir­do kri­ti­kos, esą by­los LGGRTC sau­go­tos ne­tin­ka­mai, bet po VSD pa­ti­kri­ni­mo nu­sta­ty­ta, kad nė vie­na Ge­no­ci­do cen­tre sau­go­ma by­la ne­din­go. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to va­do­vas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas BNS pa­tvir­ti­no, kad in­ven­to­ri­za­ci­ją vyk­dę sau­gu­mie­čiai trū­ku­mų tvar­kant by­las su­ra­do, ta­čiau jie ne­bu­vo reikš­min­gi.

By­lų in­ven­to­ri­za­ci­ją at­lik­ti nu­ro­dė val­dan­čių­jų par­ti­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba, mat įtar­ta, kad ga­lė­jo ding­ti de­šim­tys KGB tal­ki­nin­kų by­lų, ku­rio­se in­for­ma­ci­ja pa­žy­mė­ta slap­tu­mo žy­ma. Apie tai LRT te­le­vi­zi­jai yra sa­kęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas.

Pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo ter­mi­ną, Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­jai apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis pri­si­pa­ži­no 1589 as­me­nys.

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940–1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų.