Svarbus įstatymas sukėlė įtarimų audrą
Dar­bą bai­gian­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui pa­ki­šo „mi­ną“. Taip da­lis po­li­ti­kų ir vi­suo­me­ni­nin­kų va­di­na nau­jos re­dak­ci­jos Pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį pa­lai­mi­nus stam­bia­jam vers­lui esą at­si­ver­tų ga­li­my­bė bea­to­dai­riš­kai plės­tis ir ne­pai­sy­ti gy­ven­to­jų ge­ro­vės.

Lai­ki­na­sis ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas aiš­ki­na, kad įsta­ty­mo pa­tai­so­mis te­sie­kia­ma pa­leng­vin­ti vers­lo są­ly­gas. Tuo me­tu opo­nen­tai ti­ki­na, jog pa­kei­ti­mų svars­ty­mas Sei­me ga­li at­skleis­ti, kam iš tie­sų tar­nau­ja tau­tos iš­rink­tie­ji. Bai­mi­na­ma­si, kad li­be­ra­li­za­vus rei­ka­la­vi­mus, su­si­ju­sius su po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mu (PAV), sa­vi­val­da ir vie­tos bend­ruo­me­nės tu­rės ge­ro­kai ma­žiau ga­li­my­bių reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl vers­li­nin­kų pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los.

Įsta­ty­mo pro­jek­tui Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė dar spa­lį. Šiuo me­tų jį ana­li­zuo­ja par­la­men­ti­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas.

Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no lai­ki­na­sis ap­lin­kos mi­nis­tras K. Tre­čio­kas, Lie­tu­va iki ki­tų me­tų ge­gu­žės į na­cio­na­li­nę tei­sę tu­ri per­kel­ti 2014-ųjų ba­lan­džio 16 die­nos Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos pri­im­tos di­rek­ty­vos dėl vals­ty­bės ir pri­va­čių pro­jek­tų PAV nuo­sta­tas. Įsta­ty­mas taip pat tiks­li­na­mas dėl trū­ku­mų, iš­ryš­kė­ju­sių jį tai­kant pra­kti­ko­je. Esą pri­va­lu kon­kre­čiau reg­la­men­tuo­ti PAV pro­ce­so da­ly­vių tar­pu­sa­vio san­ty­kius, jų funk­ci­jas. Be to, ma­ži­nant ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą vers­lui bū­ti­na pa­tiks­lin­ti, ka­da PAV rei­ka­lin­gas, o ka­da – ne.

„Kai ku­riant vers­lą rei­kės da­ry­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą, jis ir bus da­ro­mas, o jei ne – tai ne. Bet jau bus nu­ma­ty­tas per­pus trum­pes­nis lai­kas ver­ti­ni­mui at­lik­ti, ne 6 mė­ne­siai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė lai­ki­na­sis mi­nis­tras.

Įžvel­gia ne­skaid­rių dalykų

Su K. Tre­čio­ko po­zi­ci­ja ne­lin­kęs su­tik­ti Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys Li­nas Bal­sys. Anot par­la­men­ta­ro, įsta­ty­mo pro­jek­tas par­eng­tas ne­skaid­riai, ja­me sly­pi daug „į­ta­kos ga­li­my­bių“ ir at­ve­ria­mas ke­lias ne­kon­tro­liuo­ja­mai plė­trai. „Iš PAV ap­ra­šo iš­brau­kia­mi to­kie da­ly­kai kaip, pa­vyz­džiui, kre­ma­to­riu­mai, nau­jos ka­pi­nės. Joms įreng­ti ne­be­rei­kė­tų nei PAV, nei stra­te­gi­nio pa­sek­mių ap­lin­kai ver­ti­ni­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė L. Bal­sys.

Kęstutis Trečiokas: „Savivaldybės be priežasties negalės visiškai stabdyti PAV procedūrų, ką iki šiol kartais darydavo.“/"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Jis pa­žy­mė­jo, kad naf­tos vers­lui tei­kia­mi la­bai nau­din­gi pa­siū­ly­mai, nes tik nuo 500 to­nų naf­tos per par­ą iš­gau­nan­tys vers­li­nin­kai tu­rės at­lik­ti PAV. Ta­čiau moks­li­nin­kai ti­ki­na, kad to­kia naf­tos ga­vy­ba Lie­tu­vos są­ly­go­mis yra di­de­lė, o pa­kei­ti­mai reikš­tų, jog naf­tos vers­lui aps­kri­tai ne­rei­kė­tų da­ry­ti PAV.

Įsta­ty­mo pro­jek­te taip pat smar­kiai švel­ni­na­mos gy­vū­nų ir na­mi­nių pa­ukš­čių lai­ky­mo fer­mo­se nor­mos. Tai ir­gi ga­li bū­ti la­bai nau­din­ga stam­bie­siems fer­mų vers­lo vei­kė­jams.

L. Bal­sys siū­lo­ma­me pro­jek­te įžvel­gia dar vie­ną ne­ga­ty­vų da­ly­ką – su­ma­žė­jus at­ve­jų, kai bū­tų rei­ka­lin­ga PAV pro­ce­dū­ra, ma­žiau įta­kos vers­lui tu­rė­tų sa­vi­val­da ir vie­tos bend­ruo­me­nės, nes jų nuo­mo­nės vers­lo plė­to­to­jai tie­siog ne­klaus­tų. Sei­mo na­rio ma­ny­mu, taip bū­tų pa­mi­na­mas de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pas ir eli­mi­nuo­ja­ma vi­suo­me­nės at­sto­vų įta­ka per­žiū­rint PAV re­zul­ta­tus, spren­džiant, kur ir koks vers­las ga­li bū­ti plė­to­ja­mas.

„Tai pa­žeis­tų Or­hu­so kon­ven­ci­ją, ku­ri su­tei­kia gy­ven­to­jams tei­sę gau­ti in­for­ma­ci­ją, da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus, su­si­ju­sius su ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais“, – pri­dū­rė L. Bal­sys. Jo žo­džiais, įsta­ty­me ne­be­lik­tų svar­bios nuo­sta­tos, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ga­li ne­pat­vir­tin­ti PAV prog­ra­mos ir taip su­stab­dy­ti ža­lin­gą ūki­nę veik­lą.

No­ri bū­ti išgirsti

Pa­gal da­bar­ti­nį įsta­ty­mą, vi­suo­me­nė per 20 dar­bo die­nų nuo PAV at­ran­kos iš­va­dos pa­skel­bi­mo da­tos tu­ri tei­sę at­sa­kin­gai ins­ti­tu­ci­jai teik­ti pa­siū­ly­mus pers­vars­ty­ti iš­va­dą, o sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma ūki­nė veik­la, ta­ry­ba dėl pla­nuo­ja­mos ūki­nės veik­los ga­li pri­im­ti ne­igia­mą mo­ty­vuo­tą spren­di­mą. Toks reg­la­men­ta­vi­mas prieš tre­jus me­tus pa­dė­jo Anykš­čių ra­jo­no gy­ven­to­jams ir vie­tos val­džiai ap­si­gin­ti nuo vers­li­nin­kų už­mo­jų Dau­jo­čių kai­me įreng­ti me­di­ci­ni­nėms at­lie­koms uti­li­zuo­ti skir­tą kre­ma­to­riu­mą.

Da­bar­ti­nis įsta­ty­mas gelbs­ti ir Vil­niaus mies­to Pa­ne­rių bend­ruo­me­nę, ko­vo­jan­čią su vers­li­nin­kų pla­nais kre­ma­to­riu­mą sta­ty­ti Lent­va­rio gat­vė­je. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Pa­ne­rių bend­ruo­me­nės „Aukš­tų­jų Pa­ne­rių vil­tis“ pir­mi­nin­kė Ga­li­na Chat­ke­vič, jau da­bar jų ne­la­bai kas gir­di, val­džiai ir vers­lo plė­to­to­jams gy­ven­to­jų in­te­re­sai ne­rū­pi. „Jei ne­bus pri­va­lo­ma tam ti­krus pla­nus de­rin­ti su bend­ruo­me­nė­mis ir gy­ven­to­jais, nie­kas to ir ne­da­rys. Pri­vers­ti ga­li tik įsta­ty­mai“, – įsi­ti­ki­nu­si mo­te­ris.

Vil­niaus mies­to bend­ruo­me­nių aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Sa­ka­las Go­ro­dec­kis pa­tvir­ti­no, kad vers­lo plė­tra, kai ku­rių ob­jek­tų sta­ty­ba ar pa­vel­do tvar­ky­ba ne vi­suo­met de­ri­na­ma su vie­tos bend­ruo­me­nė­mis. „Da­lis val­di­nin­kų įsi­vaiz­duo­ja, jog žmo­nės at­ei­na į su­si­ti­ki­mą iš­girs­ti ko­kios nors in­for­ma­ci­jos, ir to esą už­ten­ka. Taip nė­ra. Bend­ruo­me­nės no­ri tu­rė­ti bent ko­kį bal­są pri­imant spren­di­mus“, – pa­brė­žė jis. S. Go­ro­dec­kis pri­mi­nė, kad bend­ruo­me­nių kū­ri­mo­si bu­mas ir bu­vo su­si­jęs su gy­ven­to­jų no­ru pa­isy­ti jų nuo­mo­nės.

Prob­le­mų neįžvelgia

Lai­ki­na­sis ap­lin­kos mi­nis­tras K. Tre­čio­kas ti­ki­no, esą par­la­men­ta­rų ir vi­suo­me­ni­nin­kų nuo­gąs­ta­vi­mai vi­siš­kai ne­pag­rįs­ti. Anot jo, pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mo va­rian­tą vi­sos de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ros iš­liks to­kios pat, ko­kios yra ir da­bar. To­dėl nei sa­vi­val­da, nei bend­ruo­me­nės nuo šio pro­ce­so ne­bus nu­ša­lin­tos.

„Sa­vi­val­dy­bės be prie­žas­ties ne­ga­lės vi­siš­kai stab­dy­ti PAV pro­ce­dū­rų, ką iki šiol kar­tais da­ry­da­vo“, – pri­dū­rė lai­ki­na­sis ap­lin­kos mi­nis­tras.