Svarbiausia – nebe žmogus
Re­gis, nė vie­nai par­ti­jai iki šiol taip ir ne­pa­vy­ko pra­lenk­ti prieš 16 me­tų tuo­me­ti­nės Nau­jo­sios są­jun­gos nu­kal­to šū­kio „Nu­si­pel­nė­me gy­ven­ti ge­riau“. Rin­ki­mų šū­kių pa­skir­tis – pro­vo­kuo­ti, at­liep­ti dau­gu­mos lū­kes­čius, ta­čiau bū­si­miems Sei­mo rin­ki­mams par­ti­jos pa­si­rin­ko at­sar­gius ir ne­utra­lius lo­zun­gus, su ku­riais ne­įma­no­ma ne­su­tik­ti.

Bū­tent at­sar­gu­mas šie­met vie­ni­ja di­džių­jų po­li­ti­nių par­ti­jų rin­ki­mų de­vi­zus. Po­li­ti­kai ne­at­si­tik­ti­nai ven­gia įsi­pa­rei­go­ti – grei­čiau­siai taip par­ti­jos rea­guo­ja į jau ku­ris lai­kas trun­kan­čią ne­pa­si­ti­kė­ji­mo kri­zę. Apk­lau­sos ro­do, kad po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis pa­si­ti­ki maž­daug 6 iš 100 apk­laus­tų­jų. An­tai be­veik de­šimt me­tų tvir­ti­nu­si šū­kį, ku­ris vie­naip ar ki­taip tei­gė apie rū­pi­ni­mą­si žmo­nė­mis, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) prieš pat rin­ki­mus pra­dė­jo skelb­ti ką ki­ta. Ta­čiau apie žmo­gų da­bar pra­kal­bo „vals­tie­čiai“.

Net bai­sus ga­li duo­ti naudos

Tik prieš rin­ki­mus iš­trau­kia­mus par­ti­jų šū­kius dau­gu­ma po­li­to­lo­gų pa­ly­di ko­men­ta­rais, kad tai tė­ra skam­būs, bet tuš­ti lo­zun­gai ne­iš­ran­kiam elek­to­ra­tui vi­lio­ti. Ta­čiau šū­kiai – ir vie­nas bū­dų at­kreip­ti dė­me­sį į sa­vo idė­jas, jei­gu jų esa­ma. „Tai – ir vie­na iš prie­mo­nių, ku­rio­mis rin­kė­jai kvie­čia­mi at­kreip­ti dė­me­sį į par­ti­jų siū­lo­mų spren­di­mų pa­ke­tą. Net bai­siau­sias šū­kis, jei­gu jis pa­trau­kia akį, ga­li duo­ti nau­dos“, – tei­gė ko­mu­ni­ka­ci­jos eks­per­tas Li­nas Kon­tri­mas.

Socialdemokratai, važinėdami po Lietuvą, skelbia, kad ir girdi, ir mato, ir daro. /lsdp.lt nuotrauka

Štai LSDP par­ti­jos po­li­ti­nę rek­la­mą pa­ly­di ži­nu­tė „Gir­dim. Ma­tom. Da­rom!“ Šių me­tų pa­va­sa­rį LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas ti­ki­no, kad il­ga­me­tis so­cial­de­mo­kra­tų šū­kis „Svar­biau­sia – žmo­gus“ grei­čiau­siai bus tik šiek tiek mo­di­fi­kuo­tas, ta­čiau da­bar pa­aiš­kė­jo, kad nu­ti­ko prieš­in­gai.

2008 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se LSDP da­ly­va­vo su šū­kiu „Už vals­ty­bės rū­pes­tį žmo­nė­mis“, o 2012-ai­siais jis su­trum­pė­jo iki tei­gi­nio „Svar­biau­sia – žmo­gus“. Ta­čiau šią te­mą šie­met „prig­lau­dė“ Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), pa­tvir­ti­nu­si rin­ki­mų šū­kį „O­rus žmo­gus – stip­ri vals­ty­bė“.

L. Kon­tri­mas sa­ko, kad LVŽS, kaip ir ki­tos par­ti­jos, pa­si­rin­ko ne­utra­lų ir sau­gų šū­kį, ku­ris ne­ga­lė­tų su­pyk­dy­ti nei kai­rių­jų, nei de­ši­nių­jų pa­žiū­rų rin­kė­jų, nes tei­gi­niui apie oraus žmo­gaus ir vals­ty­bės san­ty­kį su­nku prieš­ta­rau­ti. „Tai ne tik tei­gi­nys, tai ir žmo­giš­ko san­ty­kio su rin­kė­jais pa­ieš­ka. Jie sten­gia­si kal­bė­ti itin ne­dir­gin­da­mi rin­kė­jų au­sų. Toks kons­ta­ta­vi­mas, pa­pil­dy­tas ki­to­mis tu­ri­nio de­ta­lė­mis, leis par­ti­jai sau­giai kal­bin­ti įvai­rus rin­kė­jus“, – svars­tė jis.

Pla­nai, per­mai­nos, pokyčiai

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) šie­met kal­ba apie „Nau­ją pla­ną Lie­tu­vai“, nuo pa­va­sa­rio skel­bia apie „Nau­ją TS – nau­jų ga­li­my­bių Lie­tu­vai“. Be­je, per­mai­nas TS-LKD ža­dė­jo ir 2008 me­tais, o And­riaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė bu­vo va­di­na­ma „Per­mai­nų Vy­riau­sy­bės“ var­du. 2007 me­tais sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ši par­ti­ja skel­bė, kad „Lai­kas keis­tis“, o per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus TS-LKD šū­kis bu­vo „Kar­tu pa­sie­kė­me daug. Ne­sus­to­ki­me!“

„Ver­ti­nant šių me­tų TS-LKD šū­kį, rei­kė­tų su­pras­ti, kad jie vie­nin­te­liai tu­ri pla­ną? O ki­ti jo ne­tu­ri? – iro­ni­za­vo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas. – O štai LSDP skel­bia, kad ir gir­di, ir ma­to, ir da­ro. Iš­ei­tų, kad ki­ti tai jau ne? Jei LVŽS kal­ba už orų žmo­gų, tai ki­ti, su­prask, ne už orų? Par­ti­jos ban­do mo­no­po­li­zuo­ti am­ži­ną­sias tie­sas, ku­rios ne­rei­ka­lau­ja jo­kių įro­dy­mų. Tai – šū­kiai apie nie­ką.“

Kaip šū­kis vir­to parodija

Dar­bo par­ti­jos (DP) šū­kis „Tai – ko ne­ga­li ki­ti“ ko­mu­ni­ka­ci­jos eks­per­tų bu­vo ver­ti­na­mas kaip ne­blo­gas, ta­čiau pa­aiš­kė­jus, kad par­ti­ją į rin­ki­mus ves ne jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, o Kęs­tu­tis Dauk­šys, šū­kis vir­to par­odi­ja.

„Da­bar tai skam­ba tar­si anek­do­tas. Rin­ki­mų tie­sio­jo­je jiems rei­kė­tų keis­ti tą šū­kį. Po ne­blo­go star­to jis su­bliūš­ko. Jei par­ti­jos šū­kis ne­pa­rem­tas ki­to­mis prie­mo­nė­mis, jis tė­ra fra­zė. Nors pa­ti fra­zė ge­ra, par­ti­jos pir­mi­nin­ko spren­di­mas ne­kan­di­da­tuo­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ją pa­ver­tė juo­kin­ga“, – įsi­ti­ki­nęs L. Kon­tri­mas. „Už ne­su­nai­ki­na­mas idė­jas“, – skel­bė DP per 2008 me­tų rin­ki­mus, o 2012-ai­siais „dar­bie­čiai“ ti­ki­no: „Mes ži­no­me kaip“.

Su šū­kiu „Už Lie­tu­vą, ku­rio­je ge­ra gy­ven­ti vi­siems“ 2007 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vo tuo­me­tė Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga. Da­bar Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) tą šū­kį, re­gis, kiek mo­di­fi­ka­vo ir pa­tei­kė šių me­tų Sei­mo rin­ki­mams. „Už Lie­tu­vą, ku­rio­je no­ri­si gy­ven­ti!“ – šiuo me­tu skel­bia LS.

„Ma­to­me fak­tą, ku­ris nė­ra ra­di­ka­lus, tik klau­si­mas, apie ko­kią Lie­tu­vą kal­ba­me, kai ži­no­me apie jų bu­vu­sio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio „nuo­ty­kius“. Nors to­kiai Lie­tu­vai nie­kas ne­ga­li prieš­ta­rau­ti, ta­čiau kas tai tei­gia? Mi­nė­ta par­ti­ja tu­rė­tų ieš­ko­ti la­biau adek­va­taus šū­kio, tin­ka­mo si­tua­ci­jai, į ku­rią yra pa­te­ku­si. Tai bu­vo par­ti­ja, ku­ri ga­lė­jo pa­si­rink­ti ra­di­ka­les­nį ir iš­raiš­kin­ges­nį šū­kį. Da­bar tai skam­ba per­ne­lyg at­sar­giai“, – sa­kė L. Kon­tri­mas. Be­je, per pra­ėju­sius rin­ki­mus LS kal­bė­jo apie „svei­ko pro­to bal­są“, o dar anks­čiau, 2008 me­tais, jis skel­bė: „Bal­sas tų, ku­rie ei­na į prie­kį.“

Grei­čiau fak­to kons­ta­ta­vi­mą, o ne idė­ją šie­met sa­vo šū­kiu pa­si­rin­ko Ro­lan­do Pa­kso „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) par­ti­ja. „Lie­tu­va. Čia mū­sų na­mai“, – tvir­ti­na TT. Per pra­ėju­sius rin­ki­mus „tvar­kie­čiai“ bu­vo kur kas ra­di­ka­les­ni. „Kur­ki­me Tre­čią­ją Res­pub­li­ką!“ – kvie­tė jie.

Bent nė­ra negatyvo

„Su to­kiais ar pa­na­šiais šū­kiais, ko­kius gir­di­me šie­met, de­rė­tų ne pri­sta­ti­nė­ti po­li­ti­nę jė­gą, o rin­ko­je rek­la­muo­ti ko­kios nors bend­ro­vės pro­duk­tą. Juo­kai juo­kais, ta­čiau šū­kiuo­se ne­ats­pin­dė­ti kon­kre­tūs ver­ty­bi­niai da­ly­kai. Bū­tų pra­smin­ga siū­ly­ti kon­kre­čias idė­jas, ku­rios kon­so­li­duo­tų rin­kė­jus, juos įkvėp­tų. Štai net Do­nal­das Trum­pas kal­ba apie kon­kre­čius pa­siū­ly­mus“, – šių me­tų rin­ki­mų šū­kius įver­ti­no po­li­to­lo­gas B. Iva­no­vas.

L. Kon­tri­mas – kiek nuo­sai­kes­nis. Jis pa­brė­žė, kad šie­met po­li­ti­kų pa­si­rink­ti šū­kiai nuo­sai­kūs – par­ti­jos ne­de­mons­truo­ja ryž­to. Ir tai, jo nuo­mo­ne, vyks­ta ne­at­si­tik­ti­nai. „Kai ku­rios jų nė­ra su­kū­ru­sios tu­ri­nio ar­ba ge­rai su­vo­kia, ko­kia at­sa­ko­my­bė jas užg­rius po rin­ki­mų. Par­ti­jos, pri­ėju­sios kryž­ke­lę, su­pran­ta, kad pa­si­ti­kė­ji­mo kri­ti­mas ne­beį­ma­no­mas. To­dėl di­džio­ji da­lis šū­kių ir yra sau­giau ne­utra­lūs“, – svars­tė jis.

Iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko pu­san­tro mė­ne­sio, ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad rin­kė­jų są­mo­nė­je il­gam už­si­lie­kan­čio šū­kio, ko­kį 2000 me­tais pa­siū­lė Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir Nau­jo­ji są­jun­ga, par­eiš­kę, jog „Nu­si­pel­nė­me gy­ven­ti ge­riau“, kol kas ne­bus.

Par­ti­jų rin­ki­mų šūkiai

TS-LKD LSDP Li­be­ra­lų są­jū­dis „Dar­bie­čiai“ „Tvar­kie­čiai“ „Vals­tie­čiai“ ir žalieji
2008 m. Sei­mo rin­ki­mai „Pra­dė­ki­me kur­ti ge­res­nę Lie­tu­vą“ „Už vals­ty­bės rū­pes­tį žmo­nė­mis“ „Bal­sas tų, ku­rie ei­na į prie­kį“ „Už ne­su­nai­ki­na­mas idė­jas“ „Už tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ „Kar­tu mes galime“
2012 m. Sei­mo rin­ki­mai „Kar­tu pa­sie­kė­mė daug. Ne­sus­to­ki­me!“ „Svar­biau­sia – žmo­gus“ „Svei­ko pro­to bal­sas“ „Mes ži­no­me kaip!“ „Kur­ki­me Tre­čią­ją Res­pub­li­ką!“ „Už že­mę, už žmo­gų“; „Vi­sa­da ša­lia jūsų“
2016 m. Sei­mo rin­ki­mai „Nau­jas pla­nas Lie­tu­vai“; „Nau­ja TS – nau­jų ga­li­my­bių Lie­tu­vai“ „Gir­dim. Ma­tom. Da­rom!“ „Už Lie­tu­vą, ku­rio­je no­ri­si gy­ven­ti!“ „Tai – ko ne­ga­li ki­ti“ „Lie­tu­va. Čia mū­sų na­mai“ „O­rus žmo­gus – stip­ri valstybė“