Svarbiausi numatomi įvykiai 2017-aisiais
Pa­tei­kia­mi prog­no­zuo­ja­mi svar­bes­ni  2017 me­tų Lie­tu­vos po­li­ti­kos ir vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo įvy­kiai.

Po­li­ti­nės ly­de­rys­tės pa­ieš­kos. „Vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio pla­nai per­kel­ti po­li­ti­nės ga­lios cen­trą iš Vy­riau­sy­bės į Sei­mą ga­li lem­ti įtam­pą, kai iš­sis­kirs par­la­men­ta­rų ir Sau­liaus Skver­ne­lio Mi­nis­trų ka­bi­ne­to po­zi­ci­jos. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šiai Vy­riau­sy­bei avan­su ro­do di­des­nį pa­lan­ku­mą nei Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ka­bi­ne­tui, o 2017-ie­ji par­odys, kaip sek­sis pra­kti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas. Pir­mą­jį pus­me­tį vie­nu iš svar­biau­sių iš­šū­kių nau­ja­jai val­džiai bus komp­ro­mi­sų pa­ieš­kos dėl dar­bo san­ty­kių re­for­mos.

Eu­ros­kep­ti­ciz­mas. Ru­si­jos grės­mė ir Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nė par­ama tu­rė­tų pri­stab­dy­ti Eu­ro­po­je plin­tan­čios eu­ros­kep­ti­ciz­mo ban­gos at­ėji­mą į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, bet Briu­se­lio veiks­mai dėl ri­bo­ji­mo par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams, biu­dže­to de­fi­ci­to ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ga­li lem­ti di­des­nę Vy­riau­sy­bės prieš­prie­šą su ES ins­ti­tu­ci­jo­mis.

Par­ti­jos. Kon­ser­va­to­riai ir so­cial­de­mo­kra­tai su­rengs par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus. Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vui Gab­rie­liui Lands­ber­giui iš­šū­kį ga­li mes­ti krik­de­miš­ko­jo flan­go at­sto­vai, pa­vyz­džiui, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ar Pa­ulius Sau­dar­gas, po­ten­cia­liais pre­ten­den­tais taip pat lai­ko­mi My­ko­las Ma­jaus­kas ir Ag­nė Bi­lo­tai­tė. So­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se tarp kan­di­da­tų mi­ni­mi Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Gin­tau­tas Pa­luc­kas, ta­čiau da­lis par­tie­čių svars­to, kad spren­di­mą ne­kan­di­da­tuo­ti ga­li pa­keis­ti ir eksp­rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Li­be­ra­lų ir „tvar­kie­čių“ si­tua­ci­ja daug pri­klau­sys nuo po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mų ei­gos.

Ru­si­jos grės­mė. Lie­tu­va iki pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po inau­gu­ra­ci­jos ti­ki­si pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį dėl JAV ka­rių sta­tu­so, per pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vo­je bus dis­lo­kuo­tas Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mas NA­TO ba­ta­lio­nas su tan­kais ir pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis . Ru­si­ja tai ga­li mė­gin­ti nau­do­ti kaip pa­tei­si­ni­mą dar di­des­niam Ka­ra­liau­čiaus kraš­to mi­li­ta­ri­za­vi­mui. Dau­giau aiš­ku­mo dėl NA­TO at­ei­ties ir JAV įsi­pa­rei­go­ji­mų ga­li at­si­ras­ti po Briu­se­ly­je vė­ly­vą pa­va­sa­rį pla­nuo­ja­mo Al­jan­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo. ES san­ty­kius su Ru­si­ja ga­li ko­re­guo­ti rin­ki­mų Pra­ncū­zi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je re­zul­ta­tai. Lie­tu­vo­je ti­kė­ti­nos ak­ty­ves­nės dis­ku­si­jos dėl vi­suo­ti­nio šau­ki­mo ir ka­ri­nio ren­gi­mo mo­kyk­lo­se. Pri­imant są­jun­gi­nin­kus ir tę­siant ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­ja su­nku­mų ga­li su­kel­ti per ma­žai iš­vys­ty­ta inf­ras­truk­tū­ra.

Kai­my­nai. Eu­ro­po­je di­džiau­sią pri­ori­te­tą Lie­tu­va ir to­liau tu­rė­tų teik­ti san­ty­kiams su Vo­kie­ti­ja. Nors Vy­riau­sy­bė dek­la­ruo­ja sie­kį at­kur­ti stip­res­nius dvi­ša­lius ry­šius su Len­ki­ja, Var­šu­va pro­ver­žio ne­ža­da, kol ne­bus Lie­tu­vos len­kams svar­bių spren­di­mų dėl švie­ti­mo ir pa­var­džių ra­šy­bos. San­ty­kiams su Bal­ta­ru­si­ja di­de­lę įta­ką da­rys Lie­tu­vos po­zi­ci­ja dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės. Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­ja įsi­trauks į de­ry­bas dėl bri­tų pa­si­trau­ki­mo iš ES, o Lie­tu­vos bal­sas gre­ta Len­ki­jos bus gir­di­mas dėl są­ly­gų emig­ran­tams.

Stras­bū­ro teis­mas. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas tu­rė­tų pa­skelb­ti spren­di­mus dėl spė­ja­mo CŽV ka­lė­ji­mo Lie­tu­vo­je ir iki gy­vos gal­vos nu­teis­tų ka­li­nių tei­sių.

Par­ei­gy­bės. Pa­va­sa­rį bai­gia­si Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­do­vo Kęs­tu­čio Ju­ce­vi­čiaus ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos va­do­vo Ša­rū­no Ke­se­raus­ko ka­den­ci­jos. FNTT va­do­vą ski­ria vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­ką – pre­zi­den­tė prem­je­ro tei­ki­mu.

Emig­ra­ci­ja. 2011–2014 me­tais emig­ra­ci­jos mas­tai nuo­sek­liai ma­žė­jo, bet 2015 ir 2016-ai­siais iš­vyks­tan­čių­jų skai­čius vėl šok­te­lė­jo, ne­pai­sant bend­ro eko­no­mi­kos ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo. 2017-ai­siais ga­li pa­si­ma­ty­ti pir­mie­ji ženk­lai, ko­kią įta­ką emig­ra­ci­jai da­ro „Bre­xit'as“ ir nau­jo­sios Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės spren­di­mai.

Ener­ge­ti­ka. Iš Vil­niaus ši­lu­mos ūkio pa­si­trauks Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Veo­lia“ val­do­ma „Vil­niaus ener­gi­ja“, ta­čiau tei­si­niai gin­čai dėl in­ves­ti­ci­jų ir įmo­nės veik­los ga­li už­si­tęs­ti vi­sus me­tus ir dar il­giau. Į Lie­tu­vą ga­li at­vyk­ti pir­mas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų kro­vi­nys iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų. Li­be­ra­li­za­vus rin­ką Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­kai ga­lės mė­gin­ti par­duo­ti du­jas kai­my­ni­nės ša­lies įmo­nėms. To­liau bus de­ri­na­ma Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos po­zi­ci­ja dėl elek­tros sis­te­mos sinch­ro­ni­za­ci­jos su Va­ka­rų Eu­ro­pa. Šiuos pla­nus ga­li mė­gin­ti pri­stab­dy­ti Ru­si­ja, ji sa­ko ne­ri­mau­jan­ti dėl Ka­ra­liau­čiaus kraš­to ener­ge­ti­nės izo­lia­ci­jos.

Pa­bė­gė­liai. Į Lie­tu­vą to­liau bus ve­ža­mi pa­bė­gė­liai, bet ES 1105 žmo­nių kvo­tos iki me­tų pa­bai­gos pa­siek­ti tur­būt ne­pa­vyks. To ne­pa­da­rys ir daug ki­tų Eu­ro­pos ša­lių, o pa­bė­gė­lių iš­vy­ki­mas į Vo­kie­ti­ją ar Skan­di­na­vi­ją ga­li sė­ti dar di­des­nes abe­jo­nes dėl kvo­tų prog­ra­mos tiks­lin­gu­mo.

Kul­tū­ra. Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne tam­pa Klai­pė­da. Pa­va­sa­rį tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar uos­ta­mies­čiui pa­vyks už­si­ti­krin­ti ir Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės var­dą 2022 me­tais, ar Klai­pė­dą nu­rungs Kau­nas. Vil­niu­je an­tro­je me­tų pu­sė­je bus ati­da­ry­ta su­tvar­ky­ta at­nau­jin­ta Lu­kiš­kių aikš­tė. Bus mi­ni­mos lie­tu­vių kil­mės pra­ncū­zų kal­bi­nin­ko Al­gir­do Ju­liaus Grei­mo 100-osios ir ra­šy­to­jos Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės 120-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Rugp­jū­tį Vil­niaus Vin­gio par­ke kon­cer­tą su­rengs bri­tų žvaigž­dė su­perž­vaigž­dė bri­tas Rob­bie Wil­liam­sas.