Svarbaus teismo vadovo vis dar dairomasi
Po de­šim­ties mė­ne­sių per­trau­kos Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­tru­kus tu­rės nuo­la­ti­nį va­do­vą. Tuo me­tu ki­ta svar­bi Te­mi­dės tar­nų bu­vei­nė – Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) – nau­jo­jo pir­mi­nin­ko lauks to­liau.

Šian­dien Sei­mas ap­sisp­ręs dėl pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės par­ink­to kan­di­da­to va­do­vau­ti Ape­lia­ci­niam teis­mui. Ne­abe­jo­ja­ma, kad bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Al­gi­man­tas Va­lan­ti­nas su­lauks par­la­men­ta­rų pa­lai­mi­ni­mo. Ki­taip nei šiuo at­ve­ju, ski­riant LVAT pir­mi­nin­ką Sei­mo pri­ta­ri­mas ne­rei­ka­lin­gas, ta­čiau jau ku­rį lai­ką esant tik vie­nam pre­ten­den­tui į šias par­ei­gas at­ran­ka ne­ga­li­ma.

Te­be­lau­kia prašymų

Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba LŽ va­kar pri­mi­nė, kad pre­zi­den­tė tei­sė­jų, teis­mų va­do­vų kan­di­da­tū­ras svars­to ir juos ski­ria at­siž­velg­da­ma į Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas bei va­do­vau­da­ma­si Tei­sė­jų ta­ry­bos pa­ta­ri­mu.

„A­tran­ka į LVAT pir­mi­nin­ko vie­tą bu­vo pa­skelb­ta tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais, su­da­rant ga­li­my­bę vi­siems no­rin­tiems da­ly­vau­ti šio­je at­ran­ko­je kan­di­da­tams pa­teik­ti pra­šy­mus. Kol kas pa­gei­da­vi­mą da­ly­vau­ti at­ran­ko­je yra pa­tei­kęs tik vie­nas kan­di­da­tas, ta­čiau pra­šy­mai vis dar ga­li bū­ti tei­kia­mi. Sie­kiant už­ti­krin­ti at­ran­kos skaid­ru­mą ir rea­lią kon­ku­ren­ci­ją, tuo at­ve­ju, jei­gu no­rą da­ly­vau­ti at­ran­ko­je yra par­eiš­kęs tik vie­nas kan­di­da­tas, ji ne­ga­li bū­ti vyk­do­ma, o tu­ri bū­ti tę­sia­ma. Tai nu­ma­to Tei­sė­jų at­ran­kos skel­bi­mo ir or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas“, – tei­gia­ma Spau­dos tar­ny­bos at­sa­ky­me.

Taip pat pri­me­na­ma, kad Teis­mų įsta­ty­me yra įtvir­tin­tos aiš­kios teis­mų va­do­vų pa­va­da­vi­mo tai­syk­lės. Jo­se nu­ma­ty­ta, kad pir­mi­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­na di­des­nį dar­bo sta­žą ta­me teis­me tu­rin­tis pa­va­duo­to­jas, sky­riaus pir­mi­nin­kas ar ki­tas di­des­nį dar­bo sta­žą ta­me teis­me tu­rin­tis tei­sė­jas, jei teis­me nė­ra pa­va­duo­to­jų ar sky­rių pir­mi­nin­kų.

Vie­nas kan­di­da­tas

Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos tink­la­la­py­je skel­bia­ma, kad kon­kur­sas LVAT va­do­vo par­ei­goms ei­ti bu­vo pa­skelb­tas 2015 me­tų bir­že­lį, li­kus trims mė­ne­siams iki tuo­me­čio šio teis­mo pir­mi­nin­ko Ri­čar­do Pi­li­čiaus­ko ka­den­ci­jos pa­bai­gos. No­rą sto­ti prie LVAT vai­ro par­eiš­kė vie­nin­te­lis pre­ten­den­tas, šiuo me­tu lai­ki­nai LVAT va­do­vau­jan­tis Ir­man­tas Ja­ru­kai­tis. Šias par­ei­gas tei­sė­jas ei­na aš­tun­tą mė­ne­sį – nuo ta­da, kai pre­zi­den­tės de­kre­tu bu­vo at­leis­tas R. Pi­li­čiaus­kas.

I. Ja­ru­kai­tis LVAT tei­sė­ju dir­ba še­še­rius me­tus, tre­jus – teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. R. Pi­li­čiaus­kas ta­me pa­čia­me teis­me li­ko dirb­ti tei­sė­ju.

Pri­min­si­me, kad Ape­lia­ci­nio teis­mo va­do­vų kai­tą ins­pi­ra­vo kur kas pi­kan­tiš­kes­nė pa­dė­tis. Anks­tes­nis šio teis­mo pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ži­ro­nas bu­vo at­leis­tas per­nai bir­že­lio pa­bai­go­je. Nors jis iš­bu­vo pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ją, pos­tą pa­li­ko ap­taš­ky­tas skan­da­lo purs­lų. E. Ži­ro­ną ir ki­tus jo ko­le­gas įklam­pi­no 2015-ųjų sau­sį vy­kęs po­ky­lis Kai­šia­do­rių vers­li­nin­ko Al­gi­man­to Rad­vi­los pra­mo­gų komp­lek­se. Dėl to Tei­sė­jų ta­ry­ba E. Ži­ro­nui ba­lan­dį iš­kė­lė draus­mės by­lą. Vė­liau Tei­sė­jų gar­bės teis­mas pri­pa­ži­no jį pa­žei­dus Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­są. Šiuo me­tu Ape­lia­ci­niam teis­mui lai­ki­nai va­do­vau­ja Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas Aloy­zas Kruo­pys. E. Ži­ro­nas šia­me teis­me te­be­dir­ba tei­sė­ju.

An­tra­die­nį pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mui kan­di­da­tas į Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kus A. Va­lan­ti­nas tei­gė pa­siū­ly­mą va­do­vau­ti šiam teis­mui ver­ti­nan­tis ne kaip pri­vi­le­gi­ją, o kaip di­de­lę at­sa­ko­my­bę.

Už­si­me­na apie pataisą

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras su­ti­ko, kad teis­mų va­do­vų pa­ieš­kos kiek už­tru­ko. Jis ti­ki­no ne­ži­nan­tis tai le­mian­čių prie­žas­čių, ta­čiau spė­jo, kad įta­kos tu­ri pre­zi­den­tū­ros aukš­tai iš­kel­ta ko­ky­bės kar­te­lė.

„Y­ra lai­ki­nie­ji va­do­vai. Jei sis­te­ma ge­rai su­re­gu­liuo­ta, by­los pa­skirs­to­mos, dir­ba tech­ni­nis va­do­vas – kanc­le­ris, gal nie­ko blo­go“, – LŽ sa­kė S. Šed­ba­ras. Ki­ta ver­tus, anot jo, nuo­la­ti­nis va­do­vas ga­li mo­de­liuo­ti teis­mo pers­pek­ty­vą, lai­ki­na­sis to da­ry­ti pa­pras­tai ne­sii­ma.

TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas spė­jo, kad ieš­kant LVAT pir­mi­nin­ko ga­li bū­ti ei­na­ma pa­na­šiu ke­liu, kaip ir Ape­lia­ci­nio teis­mo at­ve­ju: prieš ke­lis mė­ne­sius A. Va­lan­ti­nas bu­vo pa­skir­tas šio teis­mo tei­sė­ju, da­bar vei­kiau­siai taps pir­mi­nin­ku. „Ma­tyt, toks ke­lias pro­jek­tuo­tas iš anks­to. Tai vi­siš­kai pri­im­ti­na“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Jis taip pat tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad pre­zi­den­tės par­ink­tam kan­di­da­tui į LVAT pir­mi­nin­kus ir šio teis­mo tei­sė­jus tu­rė­tų pri­tar­ti ir Sei­mas. Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją to­kią Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­są kon­ser­va­to­rius bu­vo par­en­gęs, ta­čiau ji bu­vo at­mes­ta. „Ma­nau, kad anks­čiau ar vė­liau to­kia pa­tai­sa tu­rė­tų bū­ti pri­im­ta. Jei teis­mas pri­ima ga­lu­ti­nius ir ne­skun­džia­mus spren­di­mus, jo tei­sė­jai tu­rė­tų bū­ti įtei­sin­ti ir tau­tos at­sto­vy­bės“, – pa­žy­mė­jo S. Šed­ba­ras.