Sužibo tūkstančiai žvakučių pagerbiant negimusius kūdikius
Lie­tu­vos mies­tų aikš­tė­se su­ži­bo tūks­tan­čiai žva­ku­čių sim­bo­li­zuo­jan­čių tūks­tan­čius dėl abor­tų ne­gi­mu­sių vai­kų. Tre­čią kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je ak­ci­jo­je „Ren­kuo­si gy­vy­bę“ vi­so­je Lie­tu­vo­je da­ly­va­vo 5 tūks­tan­čiai žmo­nių dau­giau kaip 30-yje skir­tin­gų mū­sų ša­lies mies­tų.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rė Edi­ta Gai­liū­tė žur­na­lis­tams sa­kė, kad jau tra­di­ci­ne ta­pu­si ak­ci­ja api­ma vis dau­giau mū­sų ša­lies mies­tų ir mies­te­lių.

„Tai bu­vo jau tre­čio­ji ak­ci­ja. Kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­jan­čių­jų kie­kis di­dė­ja, vis dau­giau ak­ty­vis­tų iš skir­tin­gų mies­tų jun­gia­si prie ini­cia­ty­vos, o tai ro­do, kad mū­sų ke­lia­ma prob­le­ma – ak­tua­li ir su­si­lau­kia vis di­des­nio vi­suo­me­nės dė­me­sio. Ti­kiu, kad to­kios ini­cia­ty­vos žmo­nės leis su­pras­ti prob­le­mos mas­tą“, – kal­bė­jo E. Gai­liū­tė.

Šių me­tų „Ren­kuo­si gy­vy­bę“ ak­cen­tas – iš žva­ku­čių su­dė­lio­tas kū­di­kis ma­moms įsčio­se.

„Praė­ju­sias me­tais iš žva­ku­čių su­kū­rė­me gy­vy­bės me­dį, šiais me­tais ak­ci­jos da­ly­viai iš žva­ku­čių dė­lio­jo kū­di­kė­lio ma­mos įsčio­se at­vaiz­dą. Tai sim­bo­li­zuo­ja žmo­gų žmo­gu­je, gy­vy­bę gy­vy­bė­je“, – sa­kė E. Gai­liū­tė. To­ma Bru­žai­tė, vie­na iš Lais­vos vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to stei­gė­jų ir pi­lie­ti­nės ak­ci­jos „Ren­kuo­si gy­vy­bę“ or­ga­ni­za­to­rių ma­no, kad gau­sė­jan­tis ak­ci­ją pa­lai­kan­čių bū­rys ro­do, kad abor­tų bei vai­ko ir ma­mos ap­sau­gos prob­le­ma yra ak­tua­li žmo­nėms.

„Mū­sų tiks­las ir to­liau yra telk­ti žmo­nes, ku­rie ma­no, kad vai­kas tu­ri tei­sę į ap­sau­gą prieš gi­mi­mą ir po jo. Mes no­ri­me, kad nuo­mo­nė – esą abor­tas yra mo­ters pa­si­rin­ki­mas ir tei­sė – su­bliūkš­tų. Mo­te­ris yra ver­ta kur kas dau­giau ne­gu abor­tas. Vai­kas nė­ra kaž­kie­no nuo­sa­vy­bė, tai yra at­ski­ras žmo­gus, ku­ris tu­ri sa­vo gy­ve­ni­mą. Ir mes kaip vi­suo­me­nė – tiek tė­vai, tiek li­ku­si vi­suo­me­nės da­lis, tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad su­teik­tu­me šan­są tam vai­kui nu­gy­ven­ti gy­ve­ni­mą ge­riau­siu bū­du, ko­kiu tik jis ga­li, o kaip tą pa­da­ry­ti – ge­riau­siai ži­no tė­vai. Mes tu­ri­me jiems pa­dė­ti“, – sa­kė T. Bru­žai­tė.

Pra­ėju­siais me­tais Lie­tu­vo­je tei­sės gy­ven­ti ne­te­ko 5231 vai­kas. Daug mo­te­rų kri­zi­nio nėš­tu­mo me­tu at­si­dū­ru­sios ties ap­sisp­ren­di­mo ri­ba – gim­dy­ti ar ne – ne­su­lau­kia tin­ka­mos pa­gal­bos ar lie­ka vie­nos. Kri­zi­nio nėš­tu­mo cen­tro va­do­vė Zi­ta To­mi­li­nie­nė drą­si­na to­kias mo­te­ris kreip­tis į cen­trą, kal­bė­tis ir ne­sku­bė­ti da­ry­ti abor­to, nes tai spren­di­mas, nu­le­mian­tis vi­są li­ku­sį mo­ters ir vai­ko gy­ve­ni­mą. Ji tei­gia, kad iš­veng­ti abor­to ir su­lauk­ti pa­gal­bos Lie­tu­vo­je jau yra rea­lu.

„Mū­sų cen­tras tei­kia psi­cho­lo­gi­nę ir so­cia­li­nę pa­gal­bą mo­te­rims nėš­tu­mo me­tu ir po gim­dy­mo. Esant po­rei­kiui, pa­de­da­me ma­te­ria­liai, su­ruo­šia­me kū­di­kio krai­te­lį (rū­be­lius, ve­ži­mė­lį, lo­vy­tę ir kt.), su­ran­da­me sau­gią lai­ki­ną gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Sten­gia­mės įsi­gi­lin­ti į kiek­vie­nos mo­ters si­tua­ci­ją ir po­rei­kius, kad ga­lė­tu­me jai pa­dė­ti pri­im­ti mo­ti­nys­tę kaip ga­li­my­bę aug­ti. Mo­ti­nys­tė, ži­no­ma, nė­ra leng­va, bet ji pra­smin­ga, o su­nku­mus įma­no­ma įveik­ti, kai ša­lia yra žmo­nės, ku­rie pa­de­da ir ku­riems tu rū­pi“, – sa­kė Z. To­mi­li­nie­nė.