Suvalkai – didžioji lietuvių parduotuvė
Šū­kiu „Pirk pre­kę lie­tu­viš­ką!“ iš­auk­lė­tai kar­tai su­nku vie­ną die­ną at­si­ža­dė­ti tau­ti­nės mė­sos, duo­nos, pie­no ir pa­trauk­ti drą­ses­nių­jų jau pla­čiai iš­min­tu ta­ku Len­ki­jos link. Vis dėl­to, nu­va­žia­vus nuo Vil­niaus vos ke­lis šim­tus ki­lo­me­trų iki ar­ti­miau­sio di­des­nio kai­my­nų mies­to – Su­val­kų, tas gė­dos jaus­mas ima spar­čiai nyk­ti, vis au­gant pir­ki­nių kau­gei pre­ky­bos cen­tro ve­ži­mė­ly­je.

Vi­sa­da ma­niau, kad at­si­kel­ti sau­lei ne­te­kė­jus įma­no­ma tik ba­ra­vy­kų se­zo­no me­tu. Nie­ko pa­na­šaus. Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį penk­tą ry­to jau sė­dė­jau au­to­mo­bi­ly­je, pa­si­ren­gu­si žval­gy­bi­niam žy­giui po Su­val­kų pre­ky­bos cen­trus.

Nuo Vil­niaus iki Su­val­kų – kiek dau­giau nei du šim­tai ki­lo­me­trų. Na­vi­ga­ci­ja at­kak­liai krei­pia į Laz­di­jus, bet te­nykš­tis me­ras (kol kas dar kon­ser­va­to­rius) Ar­tū­ras Mar­ge­lis itin pik­tai at­si­lie­pia apie lie­tu­vius, pa­si­da­vu­sius len­kiš­kų kai­nų vi­lio­nėms. To­dėl su­ka­me be­veik tuš­čiu greit­ke­liu per Kau­ną, kol įrie­da­me į le­gen­di­nę „Via Bal­ti­ca“. Tie, kas tran­zi­tu Len­ki­ją kri­to dar so­vie­ti­niais lai­kais ir iki šiol pa­sa­ko­ja apie ne­įti­kė­ti­no siau­ru­mo ir bai­siau­sios ko­ky­bės kai­my­nų ke­lius, už­kiš­tus su­nkias­vo­rių vil­ki­kų, tu­rė­tų bent kar­tą per­va­žiuo­ti šiuo va­di­na­muo­ju tarp­tau­ti­niu greit­ke­liu. Tie­sa, vil­ki­kai to­kią anks­ty­vą ry­to va­lan­dą ne­nu­trūks­ta­mu srau­tu rie­da Lie­tu­vos link, to­dėl va­žiuo­ti ne taip ir su­dė­tin­ga.

Kaip mokėti

Prieš sep­ty­nias jau sto­vi­me Su­val­kų pre­ky­bos cen­tro „Kauf­land“ au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je. Tik ne­ap­si­gau­ki­te: ke­lio­nė nuo Vil­niaus iki Su­val­kų trun­ka ne dvi, bet 2,5–3 va­lan­das, pri­klau­so­mai nuo au­to­mo­bi­lio ju­dė­ji­mo grei­čio. Va­lan­dą „su­tau­po“ tik tai, kad Len­ki­ja pri­skir­ta ki­tai lai­ko juo­stai nei Lie­tu­va, to­dėl pa­sie­ny­je lai­kro­džio ro­dyk­les rei­kė­tų per­suk­ti va­lan­da at­gal.

Anks­tus šeš­ta­die­nio ry­tas, do­rai dir­bę len­kai dar sap­nuo­ja sal­džiau­sius sap­nus, bet pre­ky­bos cen­tro aikš­te­lė jau ar­ti­pil­nė. Au­to­mo­bi­liai – dau­giau­sia lie­tu­viš­kais nu­me­riais. Tau­tie­čiai, tik at­va­žia­vę, ropš­čia­si lauk ir sku­ba už­siim­ti ei­lę prie pre­ky­bos cen­tro du­rų. Ko­dėl, ne­aiš­ku, nes pir­kė­jų kol kas aki­vaiz­džiai ma­žiau, nei ei­lė­mis iš­ri­kiuo­tų pir­ki­nių ve­ži­mė­lių.

Daž­niau­siai pir­mą kar­tą ap­si­pirk­ti į Len­ki­ją iš­si­ren­gę lie­tu­viai klau­sia, kaip ge­riau at­sis­kai­ty­ti už pir­ki­nius – gry­nai­siais ar ban­ko kor­te­le? Kaip ži­nia, kai­my­nai iki šiol tvir­tai lai­ko­si sa­vo va­liu­tos, zlo­to, ku­rio kur­sas nuo­lat svy­ruo­ja, ly­gi­nant su eu­ro ver­te. Jei no­ri­te vež­tis gry­nų­jų, eu­rų į zlo­tus Lie­tu­vos ban­kuo­se ge­riau ne­keis­ki­te, ypač, jei rū­pi­na­tės su­tau­py­ti. Tuo me­tu, kai va­žia­vo­me į Su­val­kus, Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai už eu­rą mo­kė­jo 4,18–4,2 zlo­to. Su­val­kų prie­igo­se esan­čio­je kei­tyk­lo­je už eu­rą siū­lė 4,28 zlo­to. Len­ki­jos pre­ky­bos cen­truo­se at­sis­kai­tant ban­ko kor­te­le vie­nas eu­ras bu­vo pri­ly­gin­tas 4,3 zlo­to. Dar svar­bu pri­si­min­ti: jei mo­kė­si­te kor­te­le, par­duo­tu­vės ka­si­nin­kę ver­ta įspė­ti, jog pi­ni­gus nu­skai­ty­tų zlo­tais, ne eu­rais, nors dau­ge­lis tau­tie­čių, kaip te­ko pa­ste­bė­ti, el­gia­si at­virkš­čiai. Nu­skai­ty­da­mos eu­rus, Len­ki­jos par­duo­tu­vės už tai pa­sii­ma kei­ti­mo mo­kes­tį, ku­ris bū­na ti­krai ne­ma­žas.

Jei vis dėl­to nu­tar­si­te tu­rė­ti ir gry­nų­jų zlo­tų, pa­ban­dy­ki­te pa­si­nau­do­ti in­ter­ne­to fo­ru­me „Su­per­ma­ma“ tei­kia­mo­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis. Ne vie­nus me­tus ap­si­pirk­ti į Len­ki­ją vyks­tan­tys lie­tu­viai eu­rus keis­ti siū­lo ne pa­sie­ny­je, ku­ris da­bar la­biau sim­bo­li­nis nei rea­lus, bet pra­va­žia­vus maž­daug še­šis ki­lo­me­trus gi­lyn į Len­ki­jos te­ri­to­ri­ją. Mies­te­ly­je Szyp­lisz­ki, de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je, sto­vi dau­ge­lio lie­tu­vių mi­ni­mas „ro­ži­nis na­me­lis“ – skais­čios spal­vos va­liu­tos kei­tyk­la (kan­tor), siū­lan­ti itin pa­lan­kų zlo­to kur­są.

Kai­nos čia ir ten

Pa­ga­liau „Kauf­lan­das“ at­ve­ria du­ris. Ei­lė­je sto­vė­ju­sie­ji grū­da­si vie­nas per ki­tą, pa­skui ra­miai įei­na lau­ku­sie­ji au­to­mo­bi­liuo­se. Klau­sy­da­ma pa­ty­ru­sių pir­kė­jų pa­ta­ri­mų bu­vau at­li­ku­si „na­mų dar­bus“, kan­triai per­ver­tu­si di­džių­jų Su­val­kų pre­ky­bos cen­trų lanks­ti­nu­kus ir pa­si­žy­mė­ju­si, ką ir su ko­kia nuo­lai­da ga­li­ma kiek­vie­na­me iš jų įsi­gy­ti (lanks­ti­nu­kai skel­bia­mi ad­re­su http://iu­lot­ka.pl/).

Pa­ty­rę ap­si­pir­ki­nė­to­jai vie­nas po ki­to ri­kiuo­ja­si į ei­lę prie mė­sos sky­riaus. Ša­lia, tie­siog ant že­mės, dė­žė­se su­dė­ta va­kuu­me pa­kuo­ta kiau­lie­na. Įpra­tu­si, kad Vil­niaus pre­ky­bos cen­truo­se siū­lo­ma va­kuu­muo­ta mė­sa, lyg šven­to­ji tre­jy­bė vie­na­me as­me­ny­je, ki­lu­si iš „Bel­gi­jos-Da­ni­jos-Len­ki­jos“, ne­la­bai džiu­gi­na, iš­di­džiai par­eiš­kiu, kad aš to­kios ne­pirk­siu. Kol smal­su­mas nu­ga­li: ant kiek­vie­nos pa­kuo­tės nu­ro­do­ma gy­vu­lio sker­di­mo da­ta (va­kar die­na) ir sker­dyk­la – esan­ti Su­val­kų apy­lin­kė­se. Ne­tru­kus pa­ma­tau, kaip par­da­vė­jos ima to­kius pa­kus, juos perp­jau­na ir iš­ėmu­sios pa­duo­da mė­są tiems, kas no­ri įsi­gy­ti ma­žes­nį kie­kį. Va­di­na­si, ri­zi­kuo­ja­me.

Ki­log­ra­mas kiau­lie­nos šo­ni­nės kai­nuo­ja 9,99 zlo­to (maž­daug 2,32 eu­ro). Kon­kre­čia­me Lie­tu­vos pre­ky­bos cen­tre – 3,47 eu­ro. Kiau­lie­nos nu­ga­ri­nė – 9,88 zlo­to (2,3 eu­ro), Lie­tu­vo­je – 4,8 eu­ro. Kiau­lie­nos spran­di­nė – 14,99 zlo­to (3,49 eu­ro), Lie­tu­vo­je – 4,79 eu­ro (šią sa­vai­tę, ma­čiau, bu­vo nuo­lai­da, par­duo­da po 3,79 eu­ro). Viš­tie­nos fi­lė kai­na­vo 3,49 eu­ro (Lie­tu­vo­je – 5,79 eu­ro), ka­la­ku­to fi­le – net 21,99 zlo­to (5,11 eu­ro), bet Lie­tu­vo­je – 8,34 eu­ro.

Už ki­log­ra­mą kvie­ti­nių mil­tų mo­kė­jo­me 31 eu­ro cen­tą (Lie­tu­vo­je – 75 cen­tai), il­gag­rū­džių ry­žių ki­log­ra­mas kai­na­vo 74 eu­ro cen­tus (Lie­tu­vo­je pi­giau­siai už 800 gra­mų – 88 cen­tai), trys li­trai rap­sų alie­jaus – 2,79 eu­ro. Ki­log­ra­mas jo­duo­tos drus­kos – 15 eu­ro cen­tų (Lie­tu­vo­je – 1,10 eu­ro).

Nors bu­vo­me įspė­ti, kad per die­ną api­bėg­ti dau­giau nei dvi – tris par­duo­tu­ves ne­įma­no­ma, šį mi­tą pa­nei­gė­me. Tai­gi, par­duo­tu­vė „Sto­krot­ka“, esan­ti pre­ky­bos cen­tre „Su­wal­ki Pla­za“. Ne­di­de­lė, ga­na bran­gi. Bet. Kon­ser­vuo­ti lup­ti po­mi­do­rai – 41 cen­tas, Lie­tu­vo­je – 74 cen­tai. „Bon­duel­le“ kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų skar­di­nė – 86 cen­tai, Lie­tu­vo­je – 1,04 eu­ro. Viš­tie­nos ket­vir­čiai – 80 eu­ro cen­tų, Lie­tu­vo­je – 1,4 eu­ro. Kiau­lie­nos šon­kau­liai – 3 eu­rai, Lie­tu­vo­je – 4,99 eu­ro. To pa­ties len­kų ga­min­to­jo sū­ris „Moz­za­rel­la“ (125 gra­mų pa­kuo­tė) – 56 cen­tai, Lie­tu­vo­je – 99 cen­tai. Ana­lo­giš­kos in­dap­lo­vių tab­le­tės „Fi­nish“ – 6,74 eu­ro, Lie­tu­vo­je – 14,69 eu­ro. Ki­log­ra­mas cu­kraus – 53 cen­tai (Lie­tu­vo­je – 77 cen­tai).

Dar – trum­pas už­bė­gi­mas į „Lidl“. An­tie­nos krū­ti­nė­lės fi­le – 6,49 eu­ro (Lie­tu­vo­je – 14,97 eu­ro). Ki­log­ra­mas an­tie­nos – 2,32 eu­ro (Lie­tu­vo­je – 4,92 eu­ro).

Tur­gaus pasiūla

Apie tai, kad Len­ki­jo­je ga­li­ma ap­si­reng­ti nuo gal­vos iki ko­jų, aiš­kin­ti tur­būt ne­rei­kia. Pu­sė Vil­niaus, jei įper­ka, avi Ga­riū­nų ar Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tė­se įsi­gy­tais len­kų ga­my­bos ba­tais, vil­ki len­kiš­kas striu­kes, su­kne­les, pui­kuo­ja­si len­kiš­ko­mis ran­ki­nė­mis.

Su­val­kuo­se dra­bu­žių įsi­gy­ti ga­li­ma dau­gy­bė­je ma­žų par­duo­tu­vė­lių, taip pat – pre­ky­bos cen­tre „Su­wal­ki Pla­za“ įsi­kū­ru­sio­se par­duo­tu­vė­se. Be­je, jo­se kai­nos taip pat ženk­liai ma­žes­nės nei ana­lo­giš­ko­se par­duo­tu­vė­se Vil­niu­je.

At­ski­ra kal­ba – apie Su­val­kų dra­bu­žių tur­gų. Jis vei­kia tik šeš­ta­die­niais, mies­to pa­kraš­ty­je, prie ka­pi­nių. Už Ga­riū­nus ge­ro­kai ma­žes­nis, bet vis tiek „su­ry­ja“ ke­lias va­lan­das, jei yra no­ras pa­siž­val­gy­ti ati­džiai. Treč­da­lį tur­gaus uži­ma ūki­nin­kai, siū­lan­tys dai­gus ir so­di­nu­kus, at­vež­ti­nius rie­šu­tus ir dar­žo­ves, nuo­sa­vų viš­tų kiau­ši­nius (kai­na – 5–7 zlo­tai už 10 vie­ne­tų, tai­gi, maž­daug 1,16–1,62 eu­ro).

To­liau pra­si­de­da dra­bu­žiai – mo­te­riš­kos ir vy­riš­kos striu­kės, ti­krai ne pra­sčiau­sios ko­ky­bės, už 100–150 zlo­tų (23–34 eu­rus), džin­sai, kai­nuo­jan­tys 12–20 eu­rų, nuo­sta­būs Len­ki­jo­je pa­ga­min­ti eko odos aukš­ta­kul­niai už 12 eu­rų. Puo­dai, kep­tu­vės, du­be­nys, už ku­riuos pra­šo­ma dvi­gu­bai pi­giau nei mū­sų tė­vy­nė­je.

Po­nia, pre­kiau­jan­ti ba­tais, su­klūs­ta: „Jūs kal­ba­te len­kiš­kai“. Ir kai pa­si­gi­ria­me, kad esa­me iš Vil­niaus, lyg už­suk­ta puo­la pa­sa­ko­ti, kaip anks­čiau daž­nai va­ži­nė­da­vo į Vil­no, koks tai nuo­sta­bus mies­tas, kaip dar no­rė­tų ap­si­lan­ky­ti. Ma­lo­niai kvie­čia: ap­si­lan­ky­ki­te Su­val­kuo­se daž­niau.

Iš tie­sų, tą šeš­ta­die­nį ne­te­ko su­si­dur­ti su pik­tais, su­si­rau­ku­siais, ne­ma­lo­niais len­kais – nei ei­li­niais pir­kė­jais, ku­rie per lie­tu­vius ti­krai pra­ra­do ra­my­bę ir ga­li­my­bę lais­vai vaikš­čio­ti po sa­vo par­duo­tu­ves, nei par­da­vė­jo­mis, aki­vaiz­džiai vos be­pas­to­vin­čio­mis ant ko­jų. Pra­šom, ačiū, ap­si­lan­ky­ki­te dar kar­tą – vi­sur, kur bu­vo­me.

Pri­zas – fliakai

Pa­ga­liau na­mo. Įgy­ven­di­nant dar vie­ną pri­va­lo­mą lan­kan­tis Len­ki­jo­je dar­bot­var­kės punk­tą: su­val­gy­ti flia­kų. Kas ne­ži­no­te, flia­kai – tai tirš­ta ir kva­pi jau­čio skran­džio sriu­ba, ži­no­ma, jei ge­rai pa­ga­min­ta. Iš­va­žiuo­da­mi iš Su­val­kų, dai­ro­mės pa­ke­lės užei­gų. Ren­ka­mės pa­gal tai, ar daug vil­ki­kų vai­ruo­to­jų su­sto­ję prie tos mai­ti­ni­mo įstai­gos. Tai vi­sa­da pa­si­tei­si­na: rūs­tūs vy­rai, die­na po die­nos dar­dan­tys ke­liais, nie­ka­da ne­stos ten, kur kar­tą bu­vo ne­ska­niai pa­mai­tin­ti.

Įva­žiuo­da­mi į Szyp­lisz­ki mies­te­lį, pa­ma­to­me, ko ieš­ko­jo­me – užei­ga „Za­jazd Zub­ryn“, ap­sup­ta vil­ki­kų. Vi­du­je tam­so­ka, in­ter­je­ras skur­dus, bet kve­pia gar­džiai. Sto­ja­me į ei­lę. Por­ci­ją la­bai ska­nių flia­kų, par­ūky­tos deš­re­lės su troš­kin­tais ko­pūs­tais, šon­kau­liu­kai tirš­ta­me pa­da­že su bul­vy­tė­mis, gai­vie­ji gė­ri­mai. Sąs­kai­ta – 8,94 eu­ro.