Sutvarkys dešimt bažnyčių ir vienuolynų
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no de­šim­ties baž­ny­čių ir vie­nuo­ly­nų, ku­riems su­tvar­ky­ti per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus bus tei­kia­mas pri­ori­te­tas, są­ra­šą. Tam pla­nuo­ja­ma skir­ti 14,5 mln. eu­rų.

Pa­gal Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą ir su ar­ki­vys­ku­pi­jo­mis, re­li­gi­nė­mis bend­ruo­me­nė­mis su­de­rin­tą do­ku­men­tą, di­džiau­sios su­mos – 2,9 mln. eu­rų – ga­li ti­kė­tis Vil­niaus Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Gai­les­tin­gu­mo Mo­ti­nos, va­di­na­mo­ji Auš­ros Var­tų kop­ly­čia ir Šv. Te­re­sės baž­ny­čia Vil­niu­je.

Kau­no Šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo ar­ki­ka­ted­rai ba­zi­li­kai su­tvar­ky­ti pla­nuo­ja­ma skir­ti 2,3 mln. eu­rų, Tel­šių ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no ir ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos sta­ti­nių komp­lek­sui – 1,9 mln. eu­rų, Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­samb­liui Kau­ne – 1,8 mln. eu­rų, Kre­ke­na­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų ba­zi­li­kai – 1,7 mln. eu­rų, Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo ka­ted­rai – 1,3 mln. eu­rų.

Pi­va­šiū­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios sta­ti­nių komp­lek­sas ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo ba­zi­li­ka tu­rė­tų su­lauk­ti dau­giau kaip po 800 tūkst. eu­rų in­jek­ci­jų.

Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­samb­liui Vil­niu­je ke­ti­na­ma duo­ti 460 tūkst. eu­rų, Ši­lu­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo ba­zi­li­kai – 240 tūkst. eu­rų.

Sa­kra­li­nių kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų, fi­nan­suo­ti­nų pri­ori­te­ti­ne tvar­ka 2016–2020 me­tais, są­ra­šas su­da­ry­tas, nes skir­ti lė­šų vi­siems į įvai­rias prog­ra­mas įtrauk­tiems mal­dos na­mams, vie­nuo­ly­nams, ki­tiems ob­jek­tams nė­ra ga­li­my­bės. Pi­ni­gai bus ski­ria­mi iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­brė­žia, kad lė­šos nu­ma­ty­tos svar­biau­siems ša­lies sa­kra­li­nio kul­tū­ros pa­vel­dos ob­jek­tams.

„Mi­nis­te­ri­jai svar­bu, kad bū­tų iš­sau­go­ti svar­biau­si Lie­tu­vos sa­kra­li­nio kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, ku­rie ne­at­sie­ja­mi nuo mū­sų kul­tū­ros, į juos pir­miau­siai kryps­ta tu­ris­tų akys, nes jie yra uni­ka­lūs ir me­nan­tys mū­sų, kaip eu­ro­pie­tiš­kos kul­tū­ros ir ar­chi­tek­tū­ros rai­dą, taip pat prie šių ob­jek­tų su­tvar­ky­mo daug pa­stan­gų de­da bend­ruo­me­nės, ku­rios ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas la­bai svar­bus veiks­nys“, – BNS sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.