Sutartis dėl JAV karių statuso Lietuvoje bus ratifikuota ypatingos skubos tvarka
Sei­mas an­tra­die­nį ėmė­si ra­ti­fi­kuo­ti Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų su­tar­tį dėl ame­ri­kie­čių ka­rių sta­tu­so ša­ly­je.

Po pa­tei­ki­mo Sei­mo na­riai vien­bal­siai 112 bal­sų „už“ pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui dėl su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo, taip pat bend­ru su­ta­ri­mu pri­ta­rė, kad pro­jek­tas bū­tų svars­to­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka, kaip to pra­šė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Tai­kant ypa­tin­gos sku­bos pro­ce­dū­rą, ga­lu­ti­nis bal­sa­vi­mas dėl su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo bus ren­gia­mas pra­ėjus trims va­lan­doms.

„Nea­be­jo­ti­nai JAV yra pa­grin­di­nis mū­sų sau­gu­mo ga­ran­tas ir Lie­tu­vos stra­te­gi­nė par­tne­rė gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je. Po Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je 2014 me­tais Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos pir­mo­sios į Lie­tu­vą at­siun­tė pa­pil­do­mus oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vus bei kuo­pas tęs­ti­niam bu­vi­mui, tuo pa­tvir­tin­da­mos, jog Lie­tu­vos sau­gu­mas rū­pi ir JAV“, – sa­kė su­tar­tį ra­ti­fi­kuo­ti pa­tei­kęs kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Vy­tau­tas Umb­ra­sas.

Su­tar­tį sau­sio 17 die­ną pa­si­ra­šė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ir JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je An­ne Hall (En Hol). Ji įsi­ga­lios po ra­ti­fi­ka­vi­mo.

Pa­gal Lie­tu­vos ir JAV su­tar­tį, ame­ri­kie­čiams su­tei­kia­ma tei­sė teis­ti nu­si­kal­tu­sius ka­rius, bet nu­ma­to­ma iš­im­tis, kad Lie­tu­va ga­li pe­rim­ti ju­ris­dik­ci­ją jai itin svar­biais at­ve­jais. Su­si­ta­ri­mas taip pat nu­ma­to JAV tei­sę nau­do­tis tam ti­krais ka­ri­niais ob­jek­tais, nors jie lie­ka Lie­tu­vos nuo­sa­vy­be.

Ana­lo­giš­kas bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su JAV sau­sį taip pat pa­si­ra­šė Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Dvi­ša­liai su­si­ta­ri­mai dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je ren­gia­mi JAV ini­cia­ty­va. Jos apib­rė­žia JAV ka­rių ir jų šei­mos na­rių sta­tu­są.

Lie­tu­vo­je JAV nuo 2014 me­tų dis­lo­kuo­ja apie kuo­pą ka­rių. Šie­met su ja į Lie­tu­vą at­vy­ko ir de­šimt tan­kų. Pra­ty­boms taip pat daž­nai lan­ky­sis ba­ta­lio­nas iš šie­met Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ja­mos bri­ga­dos.