Sutarties dėl šarvuočių pasirašymo data nukeliama į rugpjūtį
Su­tar­ties dėl vo­kiš­kų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo pa­si­ra­šy­mo da­ta nu­ke­lia­ma į rugp­jū­tį. Anks­čiau pla­nuo­ta, kad su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta lie­pos mė­ne­sį.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pir­ma­die­nį nu­ro­dė, kad su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas nu­ke­lia­mas, nes tarp­tau­ti­nė gink­luo­tės pir­ki­mų or­ga­ni­za­ci­ja, per ku­rią šar­vuo­čius įsi­gy­ja Lie­tu­va, ne­už­bai­gė Lie­tu­vos in­teg­ra­ci­jos į „Bo­xer“ prog­ra­mą.

„Su­tar­tis bus pa­si­ra­šy­ta po to, kai Lie­tu­va bus in­teg­ruo­ta į „Bo­xer“ prog­ra­mą OC­CAR or­ga­ni­za­ci­jo­je, ku­ri šiuo me­tu dar vyk­do de­ri­ni­mą su še­šio­mis vals­ty­bė­mis dėl Lie­tu­vos in­teg­ra­ci­jos į BO­XER prog­ra­mą“, – ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

„Vyk­dant pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų pro­jek­tą bu­vo ti­ki­ma­si, kad in­teg­ra­ci­ja bus baig­ta iki lie­pos mė­ne­sio, bet dėl už­tru­ku­sių in­teg­ra­ci­jos pro­ce­dū­rų pa­si­ra­šy­mo da­ta nu­ke­lia­ma į rugp­jū­čio mė­ne­sį“, – tei­gia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Iš vi­so Lie­tu­va pla­nuo­ja įsi­gy­ti 88 „Bo­xer“ šar­vuo­čius, ku­riais bū­tų ap­rū­pin­ti du ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nai. Iš jų 84 bū­tų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos, li­kę ke­tu­ri – va­do­va­vi­mo šar­vuo­čiai. Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos bus ap­gink­luo­tos ne tik bokš­te­liu, bet ir prieš­tan­ki­ne gink­luo­te.

Lie­tu­va ti­ki­si, kad pir­mie­ji „Bo­xer“ šar­vuo­čiai Lie­tu­vą pa­sieks 2017 me­tais. Tai tu­rė­tų bū­ti bran­giau­sias pir­ki­nys Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­jo­je, san­do­rio ver­tė kol kas ne­atsk­lei­džia­ma.

Šiuo me­tu Sau­su­mos pa­jė­go­se nau­do­ja­mi šar­vuo­tie­ji trans­por­te­riai „M113“.