Sutarta: Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus dislokuoti sąjungininkų batalionus
NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai an­tra­die­nį su­ta­rė Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po tarp­tau­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną, sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją, pa­skel­bė Al­jan­so va­do­vas Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

„NA­TO dis­lo­kuos ke­tu­ris ro­tuo­ja­mus tvir­tus tarp­tau­ti­nius ba­ta­lio­nus Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je“, – žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius.

Aukš­to ran­go NA­TO par­ei­gū­nai BNS pa­tvir­ti­no, kad ba­ta­lio­nai Bal­ti­jos ša­ly­se tu­rė­tų bū­ti dis­lo­kuo­ti 2017 me­tais.

Vie­ną ba­ta­lio­ną pa­pras­tai su­da­ro nuo 500 iki 1 tūkst. ka­rių.

Dvi NA­TO vals­ty­bės – Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Vo­kie­ti­ja – an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad du iš ke­tu­rių ba­ta­lio­nų Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je bus ku­ria­mi jų ka­rių pa­grin­du.

Pri­si­dės Va­ka­rų šalys

Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trė Ur­su­la von der Leyen pa­tvir­ti­no, jog šios ša­lies ka­rių pa­grin­du bus ku­ria­mas vie­nas iš ba­ta­lio­nų.

„Vo­kie­ti­ja yra pa­si­ruo­šu­si im­tis vaid­mens kaip vie­na iš ke­tu­rių ker­ti­nių ša­lių“, – žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė Vo­kie­ti­jos mi­nis­trė.

Ji ne­pat­vir­ti­no, kad vo­kie­čiai va­do­vaus Lie­tu­vo­je ku­ria­mam ba­ta­lio­nui, ta­čiau tei­gė, kad toks va­rian­tas svars­to­mas. Lie­tu­vos po­li­ti­kai anks­čiau yra skel­bę, kad Lie­tu­vo­je ku­ria­mo ba­ta­lio­no pa­grin­dą su­da­rys Vo­kie­ti­jos ka­riai.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos gy­ny­bos se­kre­to­rius Mi­chae­las Fal­lo­nas an­tra­die­nį žur­na­lis­tams taip pat pa­tvir­ti­no, kad bri­tai va­do­vaus vie­nam iš ba­ta­lio­nų, stei­gia­mų Bal­ti­jos ša­ly­se.

„Šian­dien ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad Bri­ta­ni­ja va­do­vaus vie­nam iš ke­tu­rių ba­ta­lio­nų“, – tei­gė M.Fal­lo­nas.

„Tai tu­rė­tų siųs­ti la­bai stip­rų vie­ny­bės, ryž­to ir nu­si­tei­ki­mo sig­na­lą, kad gin­si­me Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją“, – pri­dū­rė jis.

Al­jan­so dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai BNS sa­kė, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja tu­rė­tų va­do­vau­ti ba­ta­lio­nui Es­ti­jo­je.

At­gra­so Rusiją

Kiek­vie­no ba­ta­lio­no pa­grin­dą su­da­rys vie­nos Al­jan­so vals­ty­bės ka­riai, o ki­tos ša­lys prie jo pri­si­dės ma­žes­niais pa­jė­gu­mais. Nau­jie­nų agen­tū­ra „Reu­ters“ ra­šė, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos, Vo­kie­ti­ja ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja pla­nuo­ja at­siųs­ti di­džią­ją da­lį ka­rių šiems ka­ri­niams vie­ne­tams, o ket­vir­to­ji va­do­vau­jan­ti ša­lis ga­li tap­ti Ka­na­da.

NA­TO tei­gia, kad pa­pil­do­mi pa­jė­gu­mai į Ry­tų Eu­ro­pą siun­čia­mi rea­guo­jant į ag­re­sy­vius Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Anot Mask­vos, tai ke­lia pa­vo­jų Ru­si­jos sau­gu­mui, to­dėl šį ža­da im­tis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių.

Po Kry­mo anek­si­jos 2014-ai­siais Bal­ti­jos ša­ly­se jau bu­vo su­stip­rin­ta oro po­li­ci­jos mi­si­ja, pa­di­din­tas ka­ri­nių pra­ty­bų re­gio­ne skai­čius, ati­da­ry­ti ne­di­de­li NA­TO šta­bai kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je.

Į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­siun­čia po ro­tuo­ja­mą kuo­pą ka­rių. Rea­guo­da­mi į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ki­ti są­jun­gi­nin­kai taip pat pra­dė­jo daž­niau siųs­ti sa­vo pa­jė­gas bend­roms pra­ty­boms, ta­čiau tai da­ro ne­re­gu­lia­riai.

Is­to­ri­nis sprendimas

NA­TO spren­di­mas dis­lo­kuo­ti ke­tu­ris tarp­tau­ti­nius są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nus Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je yra is­to­ri­nis, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Ma­nau, kad iš ti­krų­jų tai yra is­to­ri­nis spren­di­mas, ku­ris fi­na­li­zuo­sis, aiš­ku, Var­šu­vo­je“, – žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je an­tra­die­nį sa­kė J.Ole­kas, da­ly­va­vęs Al­jan­so gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me.

„Tai rea­li ko­vi­nė par­ama, sau­su­mos par­ama, ku­ri iš ti­krų­jų ga­li at­lik­ti ap­gi­na­mu­mo ir at­gra­sy­mo funk­ci­jas“, – pri­dū­rė jis.

Jis pa­brė­žė, kad Al­jan­so veiks­mai „iš ti­krų­jų stab­do Ru­si­jos ban­dy­mus veik­ti mū­sų re­gio­ne“.