Sutarė dėl pagalbos Lietuvos piliečiams areštuotuose laivuose
Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ne­ris Ger­ma­nas lie­pos 23 die­ną su­si­ti­ko su su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tru Sau­liu­mi Gir­daus­ku dėl ga­li­mos kon­su­li­nės pa­gal­bos už­sie­nio uos­to­se areš­tuo­tų Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tės lai­vų įgu­loms.

S. Gir­daus­kas pri­sta­tė ak­tua­lią si­tua­ci­ją lai­vuo­se ir in­for­ma­vo, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja rū­pi­na­si Lie­tu­vos jū­rei­viais sie­kiant už­ti­krin­ti jų ap­rū­pi­ni­mą van­de­niu, mais­tu ir de­ga­lais.

Vi­ce­mi­nis­trai su­ta­rė, kad ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai JAV, Ita­li­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ban­dys su­si­siek­ti su areš­tuo­tų lai­vų įgu­lo­mis ir uos­tų, ku­riuo­se jie yra, ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis, siek­da­mi pa­ti­krin­ti są­ly­gas ir po­rei­kius. Kon­tak­tus su Da­ka­re esan­čia įgu­la bus ban­do­ma už­megz­ti per ES ša­lių at­sto­vy­bes Se­ne­ga­le.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja sieks grą­žin­ti areš­tuo­tų lai­vų įgu­lų na­rius, ga­lin­čius ir no­rin­čius pa­lik­ti lai­vus.