Sutarė dėl Lietuvos ir JAE ekonominio bendradarbiavimo
Abu Da­by­je ba­lan­džio 6–7 die­no­mis vy­ku­sių Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų (JAE) eks­per­tų kon­sul­ta­ci­jų me­tu su­tar­ta dėl tarp­vy­riau­sy­bi­nės su­tar­ties dėl eko­no­mi­nio ir tech­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­to.

Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jai va­do­va­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Tei­sės ir tarp­tau­ti­nių su­tar­čių de­par­ta­men­to di­rek­to­rius And­rius Na­ma­vi­čius, JAE – Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jos vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Dr. El Has­san Jouaoui­ne.

Kon­sul­ta­ci­jų me­tu abie­jų vals­ty­bių eks­per­tai ap­ta­rė esa­mą Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų eko­no­mi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­brė­žė po­rei­kį plė­to­ti, stip­rin­ti ir įvai­rin­ti abie­jų ša­lių vers­lo su­bjek­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, ska­tin­ti bend­rų pro­jek­tų kū­ri­mą.

Su­si­ta­ri­mas įtvir­tins Lie­tu­vos ir JAE vy­riau­sy­bių įsi­pa­rei­go­ji­mus plė­to­jant ir stip­ri­nant eko­no­mi­nį ir tech­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą abi­pu­sės nau­dos pa­grin­du abi ša­lis do­mi­nan­čio­se pre­ky­bos, pra­mo­nės, in­ves­ti­ci­jų, trans­por­to, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų, tu­riz­mo ir ki­to­se sri­ty­se. Ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas vyks at­siž­vel­giant į vals­ty­bių tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir va­do­vau­jan­tis vals­ty­bė­se ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais.

Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šius ir jam įsi­ga­lio­jus, bus įsteig­ta Lie­tu­vos ir JAE tarp­vy­riau­sy­bi­nė eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ko­mi­si­ja, nu­ma­ty­tos jos funk­ci­jos.