Sutarė dėl ginčytinų naujojo Darbo kodekso nuostatų
Šian­dien So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je vy­ku­sio­je Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pro­fe­si­nių są­jun­gų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai su­ta­rė dėl svar­biau­sių gin­čy­ti­nų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tų. Su­si­ti­ki­me su­tar­ta dėl Iš­mo­kų fon­do stei­gi­mo, iš ku­rio iš­ei­ti­nės iš­mo­kos dar­buo­to­jams bus mo­ka­mos pa­gal sta­žą.

Kaip ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, su­si­tar­ta dėl vie­no mė­ne­sio iš­ei­ti­nių iš­mo­kų vi­siems at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams ir pa­pil­do­mų iš­ei­ti­nių iš Iš­mo­kų fon­do dar­buo­to­jams, dir­ban­tiems il­giau nei 5 me­tus, nu­ma­tant pa­pil­do­mas 1, 2 ir 3 mėn. iš­mo­kas už ati­tin­ka­mai 5, 10 ir 20 me­tų dar­bo sta­žą. Fon­dą ad­mi­nis­truos Sod­ra, įmo­kas į jį mo­kės darb­da­viai, ad­mi­nis­tra­vi­mas nu­ma­ty­tas iš fon­do lė­šų. Pla­nuo­ja­ma fon­dą su­rink­ti ne taip dras­tiš­kai ma­ži­nant darb­da­vių mo­ka­mas so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. So­cia­li­nio mo­de­lio ren­gė­jai siū­lė ar­ti­miau­sius 12 me­tų kas­met po 1 proc. ma­žin­ti darb­da­vių mo­ka­mą so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­ką. Nu­spren­dus steig­ti nau­ją fon­dą, su­tar­ta, kad mi­nė­ta iš­mo­ka kas­met bus ma­ži­na­ma po 0,7 proc., o ne­be po 1 proc. Fon­do veik­lą ste­bės darb­da­vių, dar­buo­to­jų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai.

Ki­tas Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dis nu­ma­to­mas rug­sė­jo 29 d.