Sustabdyti Rusijos propagandą ir kurstymą keblu
Jei­gu Ru­si­jos ku­ria­ma ir re­trans­liuo­ja­ma pro­pa­gan­di­nė te­le­vi­zi­jos prog­ra­ma yra skir­ta Lie­tu­vai, bet li­cen­ci­ja jai iš­duo­ta ki­to­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bė­je, ku­ri ne­įpa­rei­go­ta vyk­dy­ti spren­di­mų pa­gal mū­sų ša­lies įsta­ty­mus, lie­ka lan­da ka­ro, ne­apy­kan­tos, ne­san­tai­kos kurs­ty­mui.

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos (LRTK) pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas ilius­truo­ja, kaip su­nku ko­vo­ti su Ru­si­jos sklei­džia­ma pro­pa­gan­da.

Pa­sak E. Vai­te­kū­no, nuo 2013 me­tų, kai šios ko­mi­si­jos veik­la bu­vo iš es­mės reor­ga­ni­zuo­ta, pra­dė­ti pa­ste­bė­ti ir fik­suo­ti pir­mie­ji re­trans­liuo­ja­mų Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pa­žei­di­mai. Ko­mi­si­ja ne­tu­rė­jo nei pa­ty­ri­mo, nei pra­kti­kos, to­dėl iš pra­džių bu­vo ne­aiš­ku, ką da­ry­ti dėl pro­pa­gan­dos ir ne­san­tai­kos kurs­ty­mo, bet rea­guo­ti rei­kė­jo. Bu­vo svar­bu, kad LRTK spren­di­mai ati­tik­tų ES tei­sę.

Vei­kė pa­gal pa­keis­tus įstatymus

Nu­sta­ty­ta de­šimt Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pa­žei­di­mų, dėl jų pri­im­ti sep­ty­ni spren­di­mai, iš ku­rių du bu­vo su­stab­dy­ti. „Praė­ju­sių me­tų spa­lio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­pil­dy­mai ir pa­kei­ti­mai. At­si­ra­do daug nau­jų ir įvai­rių griež­ti­nan­čių są­ly­gų dėl pro­pa­gan­dos sklei­di­mo, – pa­sa­ko­jo E. Vai­te­kū­nas. – Sie­kiant, kad rea­guo­ti į pa­žei­di­mus bū­tų pa­pras­čiau, bu­vo nu­sta­ty­ta: jei ap­tin­ka­mas pa­žei­di­mas, ko­mi­si­ja ga­li įpa­rei­go­ti re­trans­liuo­to­ją, ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos ope­ra­to­rių per­kel­ti įsta­ty­mą pa­žei­du­sį ka­na­lą į mo­ka­mą pa­ke­tą, po an­tro pa­žei­di­mo – tą prog­ra­mą pa­keis­ti ki­ta, ne­si­lai­kant eu­ro­pi­nė­se di­rek­ty­vo­se iš­dės­ty­tų pro­ce­dū­rų. Ko­kios jos? Per vie­nus me­tus pir­mą kar­tą nu­sta­čius pa­žei­di­mą, in­for­muo­ja­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK), su­ra­šo­mi ak­tai. Po an­tro pa­žei­di­mo per me­tus – vėl in­for­muo­ja­ma EK ir, jei­gu ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti per 15 die­nų ir jei­gu pa­žei­di­mas tę­sia­si, pa­da­ro­mas ir tre­čias, tik tuo­met te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos trans­lia­ci­jai ga­li­ma tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mus.“

Kai LRTK dviem at­ve­jais pri­tai­kė įsta­ty­mo nuo­sta­tą te­le­vi­zi­jos prog­ra­mą per­kel­ti į mo­ka­mus pa­ke­tus, EK par­eiš­kė pre­ten­zi­jas, ku­rias E. Vai­te­kū­nas pa­va­di­no re­ko­men­da­ci­jo­mis. Iš tie­sų, jei tie spren­di­mai prieš prieš­iš­kos pro­pa­gan­dos sklei­dė­jus bū­tų li­kę ne­at­šauk­ti, prieš Lie­tu­vą ga­lė­jo bū­ti pra­dė­ta by­la. „Mes spren­di­mus su­stab­dė­me ir tai­ko­me pro­ce­dū­ras“, – pa­aiš­ki­no LRTK va­do­vas.

LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. Rasos Pakalkienės nuotrauka

Li­cen­ci­ja – vie­nur, trans­lia­ci­ja – kitur

E. Vai­te­kū­nas tei­gė, kad ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos trans­liuo­to­jams Lie­tu­vo­je iš­duo­ta per šim­tas li­cen­ci­jų – Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jai tai yra la­bai daug. Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų rin­ko­je nuo 2013 iki 2015 me­tų su­ma­žė­jo maž­daug nuo 16 iki 11 proc. Vis dėl­to, pa­sak E. Vai­te­kū­no, 11 proc. su­da­ro maž­daug 350 tūkst. žiū­ro­vų. Jis pa­ly­gi­no, kad per pra­ėju­sius rin­ki­mus par­ti­jai, užė­mu­siai pir­mą vie­tą, rei­kė­jo su­rink­ti apie 270 tūkst. bal­sų. To­kia in­for­ma­ci­ja pa­mąs­ty­mui ga­li kel­ti ne­ri­mą.

Kaip tei­gė E. Vai­te­kū­nas, tarp­tau­ti­niu mas­tu si­tua­ci­ja la­bai su­dė­tin­ga. Mat nie­kas ne­krei­pia di­de­lio dė­me­sio į Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų li­cen­ci­jas. Ši ša­lis sie­kia gau­ti li­cen­ci­jas ES te­ri­to­ri­jo­je, kad jai bū­tų tai­ko­ma ES tei­sė. Vien Lon­do­ne, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (JK), Ru­si­jai iš­duo­ta dau­giau kaip šim­tas prog­ra­mų li­cen­ci­jų. „Pro­ce­dū­ra la­bai pa­pras­ta – už­pil­do­ma par­aiš­ka ir per ke­lias ar ke­lio­li­ka die­nų gau­na­ma li­cen­ci­ja“, – pa­sa­ko­jo E. Vai­te­kū­nas. Jis pri­dū­rė, kad dau­gu­ma Lon­do­ne iš­duo­da­mų li­cen­ci­jų yra skir­tos ne JK, bet ki­toms Eu­ro­pos ša­lims, tarp jų – spe­cia­lioms prog­ra­moms Bal­ti­jos ša­ly­se trans­liuo­ti. Bri­tai tų te­le­vi­zi­jų tu­ri­nio ne­ma­to ir nė ne­nu­tuo­kia, kas yra trans­liuo­ja­ma.

O Šve­di­jo­je aps­kri­tai ne­iš­duo­da­mos li­cen­ci­jos. „Lai­ko­ma, jei iš šios ša­lies te­ri­to­ri­jos sig­na­las ke­lia­mas į pa­ly­do­vą, tai yra to­ly­gu re­gis­tra­ci­jai Šve­di­jo­je“, – sa­kė E. Vai­te­kū­nas. Jis pa­sa­ko­jo, kad kai LRTK in­for­ma­vo Šve­di­ją dėl Lie­tu­vo­je re­trans­liuo­ja­mų Ru­si­jos prog­ra­mų pa­žei­di­mų, šis pra­ne­ši­mas bu­vo per­siųs­tas po­li­ci­jai, o ši grą­ži­no at­gal, nes tur­būt ne­sup­ra­to prob­le­mos.

Be to, Ru­si­ja, ži­no­da­ma, kad Lie­tu­va rea­guo­ja, pra­de­da keis­ti prog­ra­mų pa­va­di­ni­mus. „Tar­ki­me, ma­to­me, kad už­ra­šy­ta „RTR Pla­ne­ta“. Po sa­vai­tės – jau „Pla­ne­ta RTR“. Tei­siš­kai tai yra ki­tas pa­va­di­ni­mas. Ta­čiau juk tu­ri­nys yra tas pats, – apie Ru­si­jos pro­pa­gan­di­nių ka­na­lų gud­ry­bes sa­kė E. Vai­te­kū­nas. – Tad dėl ku­rios prog­ra­mos kreip­tis į teis­mą, ką ap­ri­bo­ti?“

Rei­kė­tų ET direktyvos

Pa­sak LRTK va­do­vo, dėl te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų tu­ri­nio šiuo me­tu daug dis­ku­tuo­ja­ma EK. „Briu­se­ly­je ke­lia­mas klau­si­mas, ko­dėl li­cen­ci­ja iš­duo­da­ma vie­no­je ša­ly­je, o ro­do­ma ki­to­je. Ko­kiai vals­ty­bei skir­ta te­le­vi­zi­jos prog­ra­ma, ta ir tu­rė­tų spręs­ti dėl li­cen­ci­jos, – Lie­tu­vos no­rą at­sklei­dė E. Vai­te­kū­nas. – Ta­da bū­tų daug pa­pras­čiau. Ir ma­ty­tu­me, ir ste­bė­tu­me, kas ro­do­ma, ir spren­di­mus pri­im­tu­me.“

Nuo ko pri­klau­so, kad li­cen­ci­jos bū­tų iš­duo­da­mos to­se ša­ly­se, ku­rio­se ir no­ri­ma trans­liuo­ti ar re­trans­liuo­ti te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas? Kaip „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė E. Vai­te­kū­nas, rei­kė­tų ati­tin­ka­mos Eu­ro­pos Ta­ry­bos di­rek­ty­vos. Ta­čiau ki­tos ES ša­lys, ypač Va­ka­rų, ne­la­bai no­ri pa­lai­ky­ti Lie­tu­vą dėl to­kios ini­cia­ty­vos. Tai­gi bent kol kas ti­kė­tis po­ky­čių vil­ties yra ma­žai.

Rea­guo­ti būtina

„Mes at­li­ko­me ty­ri­mą, kad apie 70 proc. žiū­ro­vų, žiū­rin­čių te­le­vi­zi­jos prog­ra­mas, ti­ki tuo, ką ma­to“, – sa­kė E. Vai­te­kū­nas. Pro­pa­gan­da bū­na sklei­džia­ma ne tik per ži­nių lai­das, bet ir per spor­to, mu­zi­kos, pra­mo­gų lai­das. Žiū­ro­vai gal ne­la­bai krei­pia į tai dė­me­sį, bet pro­pa­gan­da vei­kia.

E. Vai­te­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad LRTK ren­gia iš­va­žiuo­ja­mus po­sė­džius – ke­liau­ja­ma po Lie­tu­vą ir su­si­ti­ki­nė­ja­ma su vi­suo­me­ne, iš­girs­ta­ma įvai­rių, skir­tin­gų nuo­mo­nių. Be ki­ta ko žmo­nės kal­ba, kad sank­ci­jos te­le­vi­zi­jos prog­ra­moms ne­pa­dės – juk vis­ką ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­te ar gau­ti per pa­ly­do­vi­nes trans­lia­ci­jas.

Vis dėl­to, E. Vai­te­kū­no nuo­mo­ne, į pro­pa­gan­dą ir kurs­ty­mą rea­guo­ti rei­kia, kad bū­tų ži­no­mos ri­bos, ku­rių ne­ga­li­ma per­ženg­ti.

In­ter­ne­to bumas

Di­džiau­sias rū­pes­tis da­bar ta­po in­ter­ne­tas. „Įs­ta­ty­me yra nuo­sta­ta, kad tei­kian­tie­ji trans­lia­vi­mo, re­trans­lia­vi­mo pa­slau­gas in­ter­ne­tu tu­ri pa­teik­ti pra­ne­ši­mą LRT ko­mi­si­jai, – aiš­ki­no E. Vai­te­kū­nas. – Pra­dė­jo­me ieš­ko­ti tų, ku­rie to­kias pa­slau­gas tei­kia in­ter­ne­tu. Por­ta­lų yra tūks­tan­čiai.“ Kai LRTK į kai ku­riuos krei­pė­si, kad re­gis­truo­tų­si, ne­ra­do bend­ros kal­bos.

Pa­sak E. Vai­te­kū­no, to­kios in­ter­ne­to pa­slau­gos yra la­bai po­pu­lia­rios ir spar­čiai plin­ta. Pa­ly­gi­nus su tuo, ką ga­li­ma ras­ti vir­tua­lio­je erd­vė­je, ko­mi­si­jos te­le­vi­zi­jai skir­ti ap­ri­bo­ji­mai, LRTK va­do­vo tei­gi­mu, yra la­šas jū­ro­je. Vis dėl­to ne­ga­li­ma vi­sai nu­leis­ti ran­kų.

E. Vai­te­kū­nas si­tua­ci­ją ly­gi­no su Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mu. Jei kas nors vei­kia ne­le­ga­liai, Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­ba po teis­mo nu­tar­ties duo­da nu­ro­dy­mus blo­kuo­ti ne­le­ga­liai vei­kian­čias nuo­to­li­nių lo­ši­mų sve­tai­nes. LRTK va­do­vo nuo­mo­ne, pa­na­šiai ga­li­ma bū­tų da­ry­ti su Lie­tu­vai skir­tų te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų in­ter­ne­te trans­lia­vi­mu.

E. Vai­te­kū­nas apie sa­vi­raiš­kos lais­vės ri­bo­ji­mą ra­di­ju­je, te­le­vi­zi­jo­je ir in­ter­ne­te kal­bė­jo per Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos su­reng­tą se­mi­na­rą „Pro­fe­si­nių žur­na­lis­ti­kos stan­dar­tų pa­ieš­ka pro­pa­gan­dos ir in­for­ma­ci­nių ka­rų fo­ne“.