Sustabdytas į Austriją migrantus vežęs mikroautobusas su lietuviškais numeriais
Veng­ri­jos po­li­ci­ja pra­ne­šė su­lai­kiu­si pen­kis ukrai­nie­čius, ku­rie Aus­tri­jos link ve­žė 25 mig­ran­tus iš Pa­kis­ta­no bei Af­ga­nis­ta­no ir yra įta­ria­mi žmo­nių pre­ky­ba.

Mig­ran­tai bu­vo vie­na­me iš dvie­jų mi­kroau­to­bu­sų su lie­tu­viš­kais nu­me­riais, ku­riuos anks­ti ket­vir­ta­die­nį po­li­ci­ja su­stab­dė ke­ly­je ne­to­li ša­lies va­ka­ruo­se esan­čio Som­bat­hė­jaus mies­to, maž­daug 15 km nuo Aus­tri­jos sie­nos.

Per ki­tą in­ci­den­tą po­li­ci­ja ne­to­li ša­lies šiau­rė­je esan­čio Ta­tos mies­to su­lai­kė 49 me­tų aus­trą, ku­rio su­stab­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vo še­ši si­rai, tarp jų – du vai­kai. Tie si­rai už­si­re­gis­tra­vo Veng­ri­jo­je ir pa­pra­šė prie­globs­čio, bet ne­tu­rė­jo do­ku­men­tų, ku­rių rei­kia iš­vy­ki­mui iš ša­lies.

Veng­ri­ja šie­met iki ge­gu­žės vi­du­rio už­re­gis­tra­vo dau­giau kaip 17 500 pra­šy­mų su­teik­ti prie­globs­tį, bet dau­gu­ma tų prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš­vyks­ta į Va­ka­rų Eu­ro­pą ne­su­lau­kę spren­di­mų dėl jų pra­šy­mų.