Susprogdinęs neaiškų užtaisą susižalojo šauktinis
Penk­ta­die­nio ry­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne su­sprog­di­nęs ne­aiš­kios kil­mės sprogs­ta­mą­jį už­tai­są su­si­ža­lo­jo šauk­ti­nis ka­rys, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas įvy­ko, kai nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rys ei­li­nis A.V. apie 6.45 val. Mo­ko­mo­jo pul­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­je rū­ky­mo vie­to­je su­sprog­di­no ne­aiš­kios kil­mės sprogs­ta­mą už­tai­są ir su­si­ža­lo­jo tris de­ši­nės ran­kos pirš­tus.

Ka­riui su­teik­ta pir­mo­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir iš­kvies­ta grei­to­ji pa­gal­ba, jis sku­biai iš­ga­ben­tas į Kau­no kli­ni­kas, kur ka­riui diag­no­zuo­ti tri­jų pirš­tų vir­šū­nių su­žei­di­mai. Ka­rio gy­vy­bei grės­mės nė­ra. Šiuo me­tu pa­lai­ko­mas nuo­la­ti­nis ry­šys su Kau­no kli­ni­kų me­di­kais.

Dėl ne­lai­min­go įvy­kio pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas. Ka­rio tė­vai apie įvy­kį in­for­muo­ti.

Ka­rys tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pra­dė­jo 2016 me­tų spa­lio 10 die­ną.