Sušlubavo Kęstučio Pūko sveikata
Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas dėl su­tri­ku­sios šir­dies veik­los pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę Kau­ne. Tai por­ta­lui lry­tas.lt pa­tvir­ti­no pats po­li­ti­kas.

Sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu kal­ti­na­mas po­li­ti­kas tei­gia pa­var­gęs nuo dė­me­sio, ra­šo por­ta­las lry­tas.lt. Šiam jis tei­gė, kad pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę dėl ži­niask­lai­do­je nu­švies­to skan­da­lo ir pra­si­dė­ju­sio ap­kal­tos pro­ce­so.