Suskaičiavo šernus
Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra be­veik 21 tūks­tan­tis šer­nų, tai ro­do nau­jau­si šių gy­vū­nų aps­kai­tos duo­me­nys.

Šer­nai skai­čiuo­ti va­sa­rio 15–29 die­no­mis, vyk­dant Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus spren­di­mą, pri­im­tą dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pli­ti­mo pa­vo­jaus. Šių gy­vū­nų su­skai­čiuo­ta 20 tūkst. 839, pra­ne­šė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Aps­kai­tos tiks­las – nu­sta­ty­ti, kiek šiuo me­tu šer­nų yra Lie­tu­vo­je ir kiek jų rei­kė­tų dar su­me­džio­ti, kad 2017 me­tų ba­lan­džio 15 die­ną šer­nų po­pu­lia­ci­jos tan­ku­mas me­džiok­lės plo­tuo­se ne­bū­tų di­des­nis kaip 0,5 šer­no vie­nam kvad­ra­ti­niam ki­lo­me­trui, o vi­so­je ša­ly­je bū­tų ne dau­giau kaip 25 tūkst. šer­nų.

Pa­sta­ro­ji aps­kai­ta par­odė, kad jau da­bar dau­ge­ly­je sa­vi­val­dy­bių šer­nų tan­ku­mas yra ma­žes­nis nei 0,5 šer­no kv. ki­lo­me­trui ir tik de­vy­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se šis ro­dik­lis šiek tiek (0,535–0,677 šer­no) vir­ši­ja siek­ti­ną.

„Šie skai­čiai ne­reiš­kia, – sa­ko ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, – kad vis­kas jau pa­da­ry­ta ir ga­li­ma ra­miai lauk­ti nie­ko ne­vei­kiant. Švel­ni žie­ma ir ki­tos pa­lan­kios gam­ti­nės są­ly­gos, ti­kė­ti­na, lems gau­sias šer­nų va­das, ir jų vėl ims dau­gė­ti. To­dėl me­džio­to­jai tu­rė­tų ir to­liau ak­ty­viai šer­nus me­džio­ti, kad šių gy­vū­nų bū­tų ne dau­giau, ne­gu nu­ma­ty­ta, ir taip už­kirs­ti ke­lią af­ri­ki­niam kiau­lių ma­rui plis­ti.“

Šer­nų aps­kai­tą me­džiok­lės plo­tuo­se at­li­ko šių plo­tų nau­do­to­jai, o me­džiok­lės plo­tams ne­pris­kir­to­se te­ri­to­ri­jo­se, ku­rios yra vals­ty­bi­niuo­se re­zer­va­tuo­se, – Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Nau­do­ta­si šių gy­vū­nų ste­bė­ji­mo ei­gu­vo­se, kvar­ta­luo­se ir ki­tais vi­zua­li­niais bū­dais.