Susitraukusi komanda vis tiek didžiausia
Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės ar­ti­miau­sių tal­ki­nin­kų ko­man­da pa­sta­ruo­ju me­tu ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Vis dėl­to par­la­men­to va­do­vės se­kre­to­ria­tas te­bė­ra di­des­nis nei jos ko­le­gų iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos.

Sei­mo pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės se­kre­to­ria­te šiuo me­tu dir­ba 7 po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jai. Ki­tų Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų va­do­vai ver­čia­si su kuk­les­nė­mis tal­ki­nin­kų pa­jė­go­mis. Tie­sa, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­la­men­tai yra ma­žes­ni nei mū­sų Sei­mas.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ma­no, kad L. Grau­ži­nie­nė ga­lė­tų dar la­biau pa­sis­paus­ti ir sa­vo ko­man­dos dy­džiu ly­giuo­tis bent jau į ko­le­gę iš Lat­vi­jos. Esą jei pri­reik­tų pa­pil­do­mų dar­bo ran­kų, vi­sa­da ga­li­ma pa­si­telk­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jus.

Le­mia veik­los stra­te­gi­ja ir kryptys

Prieš ke­lias sa­vai­tes L. Grau­ži­nie­nė ge­ro­kai pra­re­ti­no pa­gal­bi­nin­kų ko­man­dą, at­si­sa­ky­da­ma pen­kių, dau­giau­sia su Dar­bo par­ti­ja sie­ja­mų pa­dė­jė­jų pa­slau­gų. Ta­čiau ne­tru­kus pra­neš­ta, kad Sei­mo pir­mi­nin­kė įdar­bi­no nau­ją tal­ki­nin­ką – jos vy­res­niuo­ju pa­ta­rė­ju ta­po po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas.

Anot L. Grau­ži­nie­nės at­sto­vo spau­dai Ros­val­do Gor­ba­čio­vo, Sei­mo pir­mi­nin­ko ko­man­da for­muo­ja­ma įver­ti­nus ten­kan­čius įga­lio­ji­mus ir at­sa­ko­my­bę de­ra­mai va­do­vau­ti par­la­men­to dar­bui bei at­sto­vau­ti vie­nai svar­biau­sių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. „Sei­mo pir­mi­nin­ko įga­lio­ji­mams vyk­dy­ti par­la­men­to va­do­vas for­muo­ja po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą iš pa­ta­rė­jų ir pa­dė­jė­jų. Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad Sei­mo pir­mi­nin­ko po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jai pa­de­da jam su­for­muo­ti po­li­ti­nes nuo­sta­tas ir pri­ori­te­tus, pri­im­ti spren­di­mus ir juos įgy­ven­din­ti. Sei­mo pir­mi­nin­ko ko­man­da for­muo­ja­ma at­siž­vel­giant į par­la­men­to va­do­vo veik­los stra­te­gi­ją, kryp­tis ir tiks­lus. Įver­ti­nus po­rei­kį, ji ga­li bū­ti pa­pil­dy­ta“, – aiš­ki­no jis.

Iki 2012-ųjų par­la­men­to pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to par­ei­gy­bių skai­čių tvir­tin­da­vo Sei­mo val­dy­ba. Prieš ket­ve­rius me­tus to­kia tei­sė su­teik­ta Sei­mo kanc­le­riui. Jis par­la­men­to va­do­vo po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gy­bių są­ra­šą tu­ri su­de­rin­ti su Sei­mo val­dy­ba.

Šiuo me­tu nu­sta­ty­tas mak­si­ma­lus Sei­mo pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to par­ei­gy­bių skai­čius yra toks pats, koks bu­vo ir iki 2012-ųjų, – 12 par­ei­gy­bių.

Es­tas iš­si­ver­čia su dviem padėjėjais

Šim­tą na­rių tu­rin­čios Lat­vi­jos Saei­mos pir­mi­nin­kės Ina­ros Mur­nie­cės ko­man­do­je dir­ba pen­ki as­me­nys: biu­ro va­do­vas, trys pa­ta­rė­jai už­sie­nio po­li­ti­kos, tei­sės ir vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais, taip pat asis­ten­tė.

I. Mur­nie­cės at­sto­vės spau­dai Da­cės Ba­lo­dės tei­gi­mu, Saei­mos pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­to dy­dį lė­mė bū­ti­nos at­lik­ti par­ei­gos ir funk­ci­jos. „Nė ne­rei­kia sa­ky­ti, kad biu­ro va­do­vas ir asis­ten­tas yra bū­ti­ny­bė kiek­vie­nam aukš­čiau­sio ran­go va­do­vui. Saei­mos va­do­vo par­ei­gos pir­miau­sia su­si­ju­sios su įsta­ty­mų lei­džia­mą­ja veik­la, to­dėl ne­ga­li­ma iš­si­vers­ti be aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pa­ta­rė­jo tei­sės klau­si­mais. Ne­ma­žai lai­ko par­la­men­to va­do­vė ski­ria dip­lo­ma­ti­niams ry­šiams stip­rin­ti, su­si­tin­ka su už­sie­nio de­le­ga­ci­jo­mis ir am­ba­sa­do­riais, su ofi­cia­liais ir dar­bo vi­zi­tais lan­ko­si už­sie­nio ša­ly­se, to­dėl rei­ka­lin­gas pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais. Jis pa­lai­ko ry­šius tarp par­la­men­to ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Ga­liau­siai vie­šų­jų ry­šių pa­ta­rė­jas rū­pi­na­si vie­šą­ja ko­mu­ni­ka­ci­ja“, – LŽ aiš­ki­no D. Ba­lo­dė.

Es­ti­jos par­la­men­to Rii­gi­ko­gu, ku­rį su­da­ro 101 na­rys, pir­mi­nin­ko biu­ro dar­buo­to­jų skai­čius ne­kin­ta jau dau­giau nei de­šimt­me­tį. Šiuo me­tu par­la­men­tui va­do­vau­jan­čio Ei­ki Ne­sto­ro se­kre­to­ria­te – vos du pa­gal­bi­nin­kai. „Es­ti­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ko ko­man­do­je dir­ba pa­ta­rė­jas ir asis­ten­tas. Par­la­men­to pir­mi­nin­ko se­kre­to­riaus vie­ta yra lais­va“, – in­for­ma­vo E. Ne­sto­ro pa­ta­rė­jas Mih­ke­lis Lii­vo.

Pa­kak­tų ke­lių patarėjų

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pa­brė­žė, kad ir anks­tes­ni par­la­men­to va­do­vai tu­rė­jo pa­na­šaus dy­džio pa­ta­rė­jų ko­man­das. „Vis dėl­to Sei­mo pir­mi­nin­kus ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nis. Ne ša­lies dy­dis le­mia spe­cia­lis­tų, ku­rie bū­ti­ni ša­lia par­la­men­to pir­mi­nin­ko, po­rei­kį. Nors Lat­vi­ja yra ma­žes­nė ir par­la­men­ta­rų ten ma­žiau, mū­sų Sei­mo pir­mi­nin­ko ap­tar­na­vi­mui ga­li­ma nu­ma­ty­ti to­kį pat pa­dė­jė­jų po­rei­kį ir į tai ly­giuo­tis“, – svars­tė jis.

Anot J. Raz­mos, L. Grau­ži­nie­nė ga­lė­tų dar la­biau su­ma­žin­ti se­kre­to­ria­to dar­buo­to­jų skai­čių. Esą vė­liau ki­tiems Sei­mo pir­mi­nin­kams bū­tų su­nkiau iš­pūs­ti šį apa­ra­tą. „Tau­pant mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šas toks spren­di­mas bū­tų nau­din­gas. Ma­nau, kad vi­si Sei­mo pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­te dir­ban­tys spe­cia­lis­tai ne­tu­ri nuo­la­ti­nio rei­kia­mo dar­bo krū­vio“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Be to, kaip pa­žy­mė­jo J. Raz­ma, par­la­men­to pir­mi­nin­kas vi­sa­da ga­li kliau­tis Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pa­gal­ba. Po­li­ti­niams rei­ka­lams spręs­ti esą pa­kak­tų ke­lių po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų. „Da­ly­kiš­kai vi­siš­kai ga­li­ma pa­sik­liau­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos po­ten­cia­lu. Iki šiol į šį as­pek­tą, ma­tyt, ne­bu­vo pa­si­žiū­rė­ta tau­py­mo žvilgs­niu“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Vel­ka­mės iš paskos

Po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, par­la­men­to va­do­vo ko­man­da yra bu­ria­ma ne pa­gal ko­kį nors tra­fa­re­ti­nį skai­čių, nu­ko­pi­juo­tą nuo ki­tų ša­lių, o pa­gal už­da­vi­nius, ku­riuos po­li­ti­kas ruo­šia­si vyk­dy­ti. „Ma­ny­čiau, čia rei­kė­tų ieš­ko­ti at­sa­ky­mo, koks ko­man­dos dy­dis yra op­ti­ma­lus“, – kal­bė­jo jis.

Anot po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo, po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų skai­čius api­bū­di­na vi­są mū­sų ša­lies po­li­ti­nę kul­tū­rą. „Es­tai pa­da­rė di­džiu­lę pa­žan­gą, įskai­tant e.vy­riau­sy­bės, bal­sa­vi­mo mo­der­ni­za­vi­mo ir aps­kri­tai par­la­men­ti­nio dar­bo sri­ty­se. Mes vel­ka­mės iš pa­skos“, – kons­ta­ta­vo jis.

B. Iva­no­vo nuo­mo­ne, as­muo, uži­man­tis Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­tą, pri­va­lo tu­rė­ti pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­ci­jos ir ži­nių, kad ga­lė­tų vers­tis su ma­žes­nė­mis pa­ta­rė­jų pa­jė­go­mis. Kiek pa­ta­rė­jų tu­rė­tų tu­rė­ti par­la­men­to va­do­vas, esą rei­kia spręs­ti at­siž­vel­giant į tarp­tau­ti­nę pra­kti­ką, ki­tų ša­lių pa­tir­tį, įver­ti­nant par­la­men­to ir vals­ty­bės dy­dį, ins­ti­tu­ci­nę ga­lią.

„Tai su­nkus klau­si­mas, tur­būt ne­si­ryž­čiau re­ko­men­duo­ti ko­kio nors skai­čiaus. Ta­čiau nu­ma­ty­tas mak­si­ma­lus 12 par­ei­gy­bių skai­čius yra per di­de­lis. Es­ti­jo­je par­la­men­to va­do­vas su­sit­var­ko su ke­liais pa­ta­rė­jais, tad Lie­tu­vo­je ti­krai bū­tų ga­li­ma ap­siei­ti su ko­kiais 4–5“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.