Susitikime su premjeru Gintautas Paluckas atskleis savo „išmaniąją pusę“
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę pla­nuo­ja da­ly­vau­ti koa­li­ci­jos par­tne­rių „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų su­si­ti­ki­me, ku­ria­me da­ly­vaus ir iš­rink­ta­sis so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas pa­tvir­ti­no, kad prem­je­ro da­ly­va­vi­mas koa­li­ci­jos par­tne­rių su­si­ti­ki­me yra nu­ma­ty­tas.

G.Pa­luc­kas tei­gė su­si­ti­ki­me ke­ti­nąs at­skleis­ti prem­je­rui sa­vo „iš­ma­nią­ją pu­sę“.

„Taip, yra ofi­cia­li dar­bot­var­kė, pla­nuo­ju ir aš da­ly­vau­ti. Ma­tyt, mes pa­si­ma­ty­si­me, tuos vi­sus emo­ci­nius as­me­niš­ku­mus pa­dė­ję į ša­lį pa­si­kal­bė­si­me. Pir­miau­sia, mes pa­siš­ne­kė­si­me, su­si­pa­žin­si­me, nes apie ma­ne jau daug pa­pa­sa­ko­jo tiek po­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, tiek prem­je­ras, kad aš ir rea­ly­bės ne­jau­čiu, ir to ne­iš­ma­nau, ir ano ne­ži­nau. Aš pa­mė­gin­siu at­skleis­ti ir sa­vo tą „iš­ma­nią­ją“ pu­sę – ką su­pran­tu, ką ži­nau, kaip ma­ty­čiau mū­sų kons­truk­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vą“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Sa­vait­ga­lį nau­juo­ju Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riu iš­rink­tas po­li­ti­kas sa­ko jau kal­bė­jęs su S.Skver­ne­liu te­le­fo­nu, nors akis į akį su­si­ti­kęs ne­bu­vo.

Vie­šas konf­lik­tas įsi­žie­bė po G.Pa­luc­ko par­eiš­ki­mų, jog Vy­riau­sy­bės dar­bot­var­kė­je tu­ri at­si­ras­ti dau­giau so­cial­de­mo­kra­tų pri­ori­te­tų, taip pat iš­sa­ky­tų pa­sta­bų „vals­tie­čiams“ dėl per men­ko dia­lo­go su so­cial­de­mo­kra­tais.

S.Skver­ne­lis an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad G.Pa­luc­kui „rei­kia grįž­ti į rea­ly­bę“. „Ka­da su­grįš, ta­da ga­lė­si­me ir kal­bė­tis“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui pri­dū­rė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Vė­liau žur­na­lis­tams Sei­me prem­je­ras sa­kė, kad su G.Pa­luc­ku su­si­tik­ti bus ga­li­ma, kai jis ofi­cia­liai taps par­ti­jos pir­mi­nin­ku, bus su­for­muo­ta nau­ja va­do­vy­bė, ku­ri su­for­muos par­ti­jos po­zi­ci­ją, jei kels pa­pil­do­mas są­ly­gas „vals­tie­čiams“.

G.Pa­luc­kas į tai at­sa­kė, jog su­pran­ta prem­je­ro su­sier­zi­ni­mą, nes so­cial­de­mo­kra­tai „ne­be­bus to­kie leng­vi, prie­ina­mi ir pa­klus­nūs, sa­vo pri­ori­te­tų ne­tu­rin­tys par­tne­riai koa­li­ci­jo­je“.

Prem­je­rą de­le­ga­vu­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga Sei­me tu­ri 56 man­da­tus, jų koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai – 19 man­da­tų.