Susitikimai Charkove ukrainiečiams paremti
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar at­vy­ko į Ry­tų Ukrai­nos mies­tą Char­ko­vą pa­svei­kin­ti ukrai­nie­čių, su­lau­ku­sių be­vi­zio re­ži­mo su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES), ir par­eikš­ti par­amos Ki­je­vo konf­lik­te su Mask­va.

An­tras pa­gal dy­dį Ukrai­nos mies­tas Lie­tu­vos ir Ukrai­nos pre­zi­den­tus – D. Gry­baus­kai­tę ir Pe­tro Po­ro­šen­ką – pa­si­ti­ko pa­si­puo­šęs Ukrai­nos ir ES vė­lia­vo­mis virš pa­grin­di­nių gat­vių bei kai ku­rių val­džios pa­sta­tų.

Pa­sak Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų, tai pir­mas ES vals­ty­bės va­do­vo vi­zi­tas Ry­tų Ukrai­no­je po 2014 me­tų, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Kry­mo re­gio­ną, o ry­ti­nes te­ri­to­ri­jas užė­mė Mask­vos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai. Dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, per dvi­ša­lį su­si­ti­ki­mą pre­zi­den­tai, be mi­nė­tų te­mų, ap­tars ar­tė­jan­čias Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nes pra­ty­bas „Za­pad“, taip pat pla­nus, kaip prieš­in­tis nau­jam Vo­kie­ti­jos ir Ru­si­jos du­jo­tie­kiui „Nord Stream“ Bal­ti­jos jū­ros dug­nu. Dėl jo Ukrai­nai gre­sia ne­tek­ti tran­zi­to pi­ni­gų, o Eu­ro­pai – di­des­nė pri­klau­so­my­bė nuo ru­siš­kų du­jų.

Be­vi­zis re­ži­mas vyks­tant į 30 Eu­ro­pos ša­lių po il­gų ati­dė­lio­ji­mų ukrai­nie­čiams įsi­ga­lios sek­ma­die­nį. Ukrai­nos žmo­nės tai lai­ko svar­bia per­ga­le in­teg­ra­ci­jos į Eu­ro­pą ke­ly­je, ta­čiau džiaugs­mą tem­do ne­ri­mas dėl val­džios ko­rup­ci­jos ir ne­silps­tan­čio ka­ro Ry­tuo­se. De­ry­bos dėl sie­nų at­vė­ri­mo pri­ver­tė ukrai­nie­čius įgy­ven­din­ti da­lį re­for­mų, pa­vyz­džiui, įdieg­ti pa­žan­gią elek­tro­ni­nio dek­la­ra­vi­mo sis­te­mą.

Da­lia Gry­baus­kai­tė: „Pag­rin­di­nius dar­bus ukrai­nie­čiai nu­vei­kė tie­sio­gi­nio ka­ro są­ly­go­mis, gin­da­mi sa­vo vals­ty­bę.“

Su­si­do­mė­ji­mas – didžiulis

Lau­kiant, ka­da bus įves­tas be­vi­zis re­ži­mas, ukrai­nie­čių su­si­do­mė­ji­mas jo tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis bu­vo aki­vaiz­dus. Kas­dien bū­da­vo pa­tei­kia­ma per 20 tūkst. pra­šy­mų pa­keis­ti se­nuo­sius pa­sus į bio­me­tri­nius. Anks­čiau to­kių pra­šy­mų bū­da­vo tik apie tūks­tan­tį.

Net 64 proc. Ukrai­nos gy­ven­to­jų dar nie­ka­da nė­ra bu­vę Eu­ro­po­je. Anot D. Gry­baus­kai­tės, ga­lė­da­mi lais­vai ke­liau­ti po ES, ukrai­nie­čiai tu­rės ga­li­my­bę ge­riau pa­žin­ti Eu­ro­pos ša­lis ir už­megz­ti glau­des­nius san­ty­kius su jos žmo­nė­mis. Be­vi­zis re­ži­mas bei ES ir Ukrai­nos aso­cia­ci­jos su­tar­tis, ku­ri ne­tru­kus vi­siš­kai įsi­ga­lios, ro­do, kad eu­ro­pi­nės in­teg­ra­ci­jos ke­ly­je per dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus Ukrai­na pa­sie­kė dau­giau nei per du de­šimt­me­čius. O tai, anot mū­sų vals­ty­bės va­do­vės, yra di­džiu­lė pa­žan­ga, nes pa­grin­di­niai dar­bai nu­veik­ti tie­sio­gi­nio ka­ro są­ly­go­mis, gi­nant sa­vo vals­ty­bę. Juk dar Mai­da­ne Ukrai­nos žmo­nės pa­da­rė aiš­kų spren­di­mą, kad no­ri gy­ven­ti va­ka­rie­tiš­ko­je vals­ty­bė­je, ir dėl to daug pa­au­ko­jo.

Au­kų skai­čius auga

D. Gry­baus­kai­tė ir P. Po­ro­šen­ka ap­ta­rė sau­gu­mo pa­dė­tį fron­te. Taip pat mū­sų vals­ty­bės va­do­vė su­si­tiks su ka­riais, ku­rie dėl su­žei­di­mų fron­te bu­vo gy­do­mi Lie­tu­vo­je.

40 ki­lo­me­trų nuo Ru­si­jos sie­nos esan­čia­me Char­ko­ve 2014 me­tų pa­va­sa­rį vy­ko ne­ra­mu­mai, pro­ru­siš­ki vei­kė­jai bu­vo užė­mę ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­sta­tą, bet ne­tru­kus bu­vo iš­stum­ti. Gre­ti­muo­se Do­nec­ko ir Lu­hans­ko re­gio­nuo­se si­tua­ci­ja iš­lie­ka la­bai įtemp­ta. Ukrai­na šie­met jau ne­te­ko šim­to ka­rių, o tarp­tau­ti­niai ste­bė­to­jai fik­suo­ja dvi­gu­bai iš­au­gu­sį ci­vi­lių au­kų skai­čių. Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, šie­met žu­vo 45 gy­ven­to­jai, per 200 su­žeis­ta. Iš vi­so ka­ras Ry­tų Ukrai­no­je nu­si­ne­šė per 10 tūkst. gy­vy­bių.

Ka­riau­jan­čios ša­lys kal­ti­na vie­na ki­tą ne­vyk­dant pa­liau­bų su­si­ta­ri­mų, pa­gal ku­riuos nuo fron­to li­ni­jos tu­ri bū­ti ati­trauk­ta su­nkio­ji gink­luo­tė, Ru­si­ja ir jos re­mia­mos pa­jė­gos tu­ri per­duo­ti ukrai­nie­čiams sie­nos kon­tro­lę, o Ki­je­vas – su­teik­ti ypa­tin­gą sta­tu­są se­pa­ra­tis­ti­nėms te­ri­to­ri­joms. Va­ka­rai tei­gia, kad pa­grin­di­nė at­sa­ko­my­bė ten­ka Ru­si­jai, ir ža­da tai­ky­ti jai sank­ci­jas, kol bus įgy­ven­din­ti Mins­ko su­si­ta­ri­mai, ta­čiau, anot dip­lo­ma­tų, pa­sta­ruo­ju me­tu ne­aiš­ku­mo su­tei­kė JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po užuo­mi­nos apie ga­li­mas tie­sio­gi­nes de­ry­bas su Mask­va.

Pa­dė­tis blogėja

P. Po­ro­šen­ka va­kar sa­kė, kad Ru­si­ja nuo­lat tie­kia ar­ti­le­ri­ją ir tan­kus į Ki­je­vo ne­kon­tro­liuo­ja­mą zo­ną, o pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dė­tį pa­blo­gi­no Ru­si­jos spren­di­mas pri­pa­žin­ti se­pa­ra­tis­tų val­džios iš­duo­da­mus pa­sus ir rei­ka­la­vi­mas nau­do­ti ru­siš­kus rub­lius.

Abu pre­zi­den­tai ti­ki­no ne­abe­jo­jan­tys, kad nau­jo­ji JAV ad­mi­nis­tra­ci­ja kar­tu su ES tęs spau­di­mą Mask­vai. „Ne­ma­tau jo­kio pa­vo­jaus sank­ci­jų po­li­ti­kai, tu­ri­me aiš­kią ži­nią iš JAV, kad jie stip­rins sank­ci­jas Ru­si­jai, jei ji ne­įgy­ven­dins su­si­ta­ri­mo“, – kal­bė­jo P. Po­ro­šen­ka.

Ukrai­no­je nuo­lat tar­nau­ja apie 50 Lie­tu­vos ka­ri­nių ins­truk­to­rių, įskai­tant spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gas. Lie­tu­vo­je me­di­ci­nos pa­gal­ba su­teik­ta 150 Ukrai­nos ka­rių, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė Ukrai­nai per­da­vė šaud­me­nų ir ne­nau­do­ja­mų au­to­ma­ti­nių gink­lų da­lių. D. Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad par­amą ukrai­nie­čiams tei­kia ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Kaip sim­bo­lį, žur­na­lis­tų aki­vaiz­do­je skam­bant Ukrai­nos de­le­ga­ci­jos plo­ji­mams, ji įtei­kė pe­ris­ko­pą iš ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų su­rink­to siun­ti­nio. Pe­ris­ko­pas yra op­ti­nis prie­tai­sas ap­lin­kai ste­bė­ti iš slėp­tu­vės. „Pa­ra­ma Ukrai­nai at­ei­na iš mū­sų šir­dies. Ne aš įsa­ki­nė­ju žmo­nėms, tai žmo­nės mums nu­ro­do teik­ti pa­gal­bą Ukrai­nai“, – sa­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.