Susitarimas dėl trijų šalių karinės brigados – kitų metų sausį
Yra įma­no­ma, kad tech­ni­nis su­si­ta­ri­mas dėl Len­ki­jos, Lie­tu­vos ir Ukrai­nos ka­ri­nės bri­ga­dos bus par­uoš­tas ki­tų me­tų pra­džio­je, sa­ko Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tras To­mas­zas Sie­mo­nia­kas.

Šeš­ta­die­nį jis kal­bė­jo­si te­le­fo­nu su Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tru Ste­pa­nu Pol­to­ra­ku, pra­ne­šė Len­ki­jos nau­jie­nų agen­tū­ra PAP.

„Su­ta­rė­me (su mi­nis­tru S.Pol­to­ra­ku) pa­spar­tin­ti dar­bą, su­si­ju­sį su tech­ni­niu su­si­ta­ri­mu. Ti­ki­mės, kad jį bū­tų ga­li­ma pa­siek­ti pir­mai­siais ki­tų me­tų mė­ne­siais“, - sa­kė jis.

Kaip skelb­ta, šie­met rug­sė­jį Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ukrai­na ga­lu­ti­nai su­ta­rė steig­ti bend­rą ka­ri­nę bri­ga­dą. Bri­ga­dos kū­ri­mo pro­jek­tu taip pat sie­kia­ma stip­rin­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos stra­te­gi­nę par­tne­rys­tę ir ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­dė­ti Ukrai­nai ak­ty­viau įsi­trauk­ti į bend­ra­dar­bia­vi­mą re­gio­ne ir eu­roat­lan­ti­nė­je erd­vė­je.

Pla­nuo­ja­ma, kad bri­ga­dai pri­skir­ti ka­riai da­ly­vaus bend­ro­se mo­ky­muo­se ir pra­ty­bo­se. Pri­rei­kus, bri­ga­da ar at­ski­ri jos ele­men­tai ga­lės bū­ti siun­čia­mi į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, ku­rioms su­teik­tas Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos Sau­gu­mo Ta­ry­bos man­da­tas. Spren­di­mą dėl bri­ga­dos pa­nau­do­ji­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tu­rė­tų pri­im­ti bri­ga­do­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys bend­ru su­ta­ri­mu.

Bri­ga­da bus for­muo­ja­ma pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos dau­gia­na­cio­na­li­nių ko­vai su kri­zė­mis skir­tų ko­vi­nių gru­pių pa­vyz­dį. Pla­nuo­ja­ma, kad bri­ga­dą su­da­rys tarp­tau­ti­nis šta­bas, trys ba­ta­lio­nai ir spe­cia­li­zuo­ti pa­da­li­niai.

Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ukrai­na bri­ga­dai skirs po pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną, ša­lys-stei­gė­jos skirs per­so­na­lo spe­cia­li­zuo­tiems jun­gi­niams ir bri­ga­dos šta­bui for­muo­ti.

Bri­ga­dos LIT­PO­LUKRB­RIG šta­bas įsi­kurs Len­ki­jo­je, Liub­li­ne. Lie­tu­va į šta­bą pla­nuo­ja de­le­guo­ti iki pen­kių nuo­la­ti­nių ka­rių ir skir­ti pa­pil­do­mai ka­rių bri­ga­dos mo­ky­mų ir pra­ty­bų me­tu.

Bri­ga­dos ba­ta­lio­nai bus dis­lo­kuo­ti juos pri­sky­ru­sių ša­lių te­ri­to­ri­jo­se, o pri­ėmus spren­di­mą ak­ty­vuo­ti bri­ga­dą ar­ba jos da­lį – į už­duo­ties vie­tą vyks jun­gi­nio su­dė­ty­je.

De­ry­bos dėl bend­ros bri­ga­dos kū­ri­mo pra­si­dė­jo dar 2007 me­tais.