Susitarė taikiai
Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja ir ener­ge­ti­kos įmo­nių kon­tro­liuo­jan­čio­ji bend­ro­vė „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ tai­kiai su­si­ta­rė su tri­mis bu­vu­siais du­jų skirs­ty­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ (da­bar Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius) va­do­vau­jan­čiais dar­buo­to­jais, įskai­tant ir Ru­si­jos kon­cer­no „Gaz­pom“ at­sto­vus, dėl jų ir bend­ro­vės veik­los ty­ri­mo. 

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT) ko­vo 30 die­ną pa­tvir­ti­no ša­lių su­da­ry­tą tai­kos su­tar­tį ir nu­trau­kė gin­čą. Jis ki­lo dėl Lie­tu­vos teis­muo­se Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­to „Lie­tu­vos du­jų“ ir tri­jų bu­vu­sių jos va­do­vų – ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Vik­to­ro Va­len­tu­ke­vi­čiaus, val­dy­bos na­rių Va­le­ri­jaus Go­lu­be­vo ir Ki­ri­lo Se­lez­nio­vo iš „Gazp­rom“ – veik­los ty­ri­mo. Mi­nis­te­ri­ja pra­šė teis­mų nu­sta­ty­ti, ar jie tin­ka­mai at­sto­va­vo įmo­nės in­te­re­sams, su „Gazp­rom“ de­ran­tis dėl du­jų kai­nos, o jei teis­mas nu­sta­ty­tų, jog ne­tin­ka­mai, – nu­ša­lin­ti juos nuo par­ei­gų ir įpa­rei­go­ti įmo­nę de­rė­tis su „Gazp­rom“ dėl ma­žiau­sios du­jų kai­nos ir aukš­čiau­sios du­jų tran­zi­to į Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­tį kai­nos. Šiuo me­tu nė vie­nas iš tri­jų bu­vu­sių „Lie­tu­vos du­jų“ va­do­vų ne­be­dir­ba įmo­nė­je, o „Gazp­rom“ 2014-ųjų ge­gu­žę 21 proc. su­ma­ži­no kai­ną už du­jas, tiek­tas Lie­tu­vos įmo­nei 2013–2015 me­tais, bei par­da­vė tu­rė­tas „Lie­tu­vos du­jų“ ir nuo jos at­skir­tos „Am­ber Grid“ ak­ci­jas.